contine:

01 Agricultura vanatoare si servicii anexe

02 Silvicultura exploatare forestiera si servicii anexe

05 Pescuitul piscicultura si serviciile anexe

10 Extractia si prepararea carbunelui

11 Extractia hidrocarburilor si servicii anexe

12 Extractia si prepararea minereurilor radioactive

Cum puteti sa va verificati contabilul

13 Extractia si prepararea minereurilor metalifere

14 Alte activitati extractive

15 Industria alimentara si a bauturilor

16 Fabricarea produselor din tutun

17 Fabricarea produselor textile

18 Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor

19 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie a harnasamentelor si incaltamintei

20 Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din impletitura de pai si alte materiale

21 Fabricarea celulozei hartiei si a produselor din hartie

22 Edituri poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor

23 Industria de prelucrare a titeiului cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari

24 Fabricarea substantelor si a produselor chimice

25 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

27 Industria metalurgica

28 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini utilaje si instalatii)

29 Industria de masini si echipamente

30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

31 Industria de masini si aparate electrice

32 Industria de echipamente pentru radio televiziune si comunicatii

33 Industria de aparatura si instrumente medicale de precizie optice si fotografice ceasornicarie

34 Industria mijloacelor de transport rutier

35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.

36 Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a.

37 Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile

40 Productia si furnizarea de energie electrica si termica gaze si apa

41 Captarea tratarea si distributia apei

45 Constructii

50 Comert cu ridicata si cu amanuntul intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

51 Comert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

52 Comert cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gospodaresti

55 Hoteluri si restaurante

60 Transporturi terestre transporturi prin conducte

61 Transporturi pe apa

62 Transporturi aeriene

63 Activitati anexe si auxiliare de transport activitati ale agentiilor de turism

64 Posta si telecomunicatii

65 Intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii

66 Activitati de asigurari si ale caselor de pensii cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale

67 Activitati auxiliare intermedierilor financiare

70 Tranzactii imobiliare

71 Inchirierea masinilor si echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti

72 Informatica si activitati conexe

73 Cercetare-dezvoltare

74 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

75 Administratie publica si aparare asigurari sociale din sistemul public

80 Invatamant

85 Sanatate si asistenta sociala

90 Eliminarea deseurilor si a apelor uzate salubritate si activitati similare

91 Activitati asociative diverse

92 Activitati recreative culturale si sportive

93 Alte activitati de servicii personale

95 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale

96 Activitati desfasurate in gospodarii private de producere a bunurilor destinate consumului propriu

97 Activitati ale gospodariilor private de servicii pentru scopuri proprii

99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Despre conturi

TITLUL I Dispozitii generale CAP I Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

CAP II Aplicarea si modificarea Codului fiscal

CAP III Definitii

CAP IV Reguli de aplicare generala

TITLUL II Impozitul pe profit CAP I Dispozitii generale

CAP II Calculul rezultatului fiscal

CAP III Aspecte fiscale internationale

CAP IV Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

CAP V Impozitul pe dividende

CAP VI Dispoziții tranzitorii

CAP VII Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

CAPITOLUL II Venituri din activitati independente

CAPITOLUL III Venituri din salarii

CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole

CAPITOLUL VIII Venituri din premii si din jocuri de noroc

CAPITOLUL IX Venituri din alte surse

CAPITOLUL X Venitul net anual impozabil

CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor

CAPITOLUL V Venituri din investitii

CAPITOLUL VI Venituri din pensii

CAPITOLUL XI Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

CAPITOLUL XII Aspecte fiscale internationale

CAPITOLUL XIII Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

CAPITOLUL XIV Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul IV - Impozitul pe venit

Titlul VI Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania CAP I Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

CAP II Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

CAP III Impozitul pe reprezentanțe

CAP IV Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

CAP V Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

Titlul VII - Taxa pe valoarea adaugata CAP I Definitii

CAP II Operatiuni impozabile

CAP III Persoane impozabile

CAP IV Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

CAP V Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

CAP VI Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

CAP VII Baza de impozitare

CAP VIII Cotele de taxa

CAP IX Operatiuni scutite de taxa

CAP X Regimul deducerilor

CAP XI Persoanele obligate la plata taxei

CAP XII Regimuri speciale

CAP XIII Obligatii

CAP XIV Dispozitii comune

CAP XV Dispozitii tranzitorii

Titlul VIII Accize si alte taxe speciale CAP I Regimul accizelor armonizateCAP III Impozitul la titeiul din productia interna

CAP IV Dispozitii comune

CAP V Dispozitii tranzitorii si derogari

Anexe titlu 7

TITLUL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei importului si circulatiei unor produse accizabile
CAP I Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic


CAP II Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din import

CAP III Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe

CAP IV Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac

CAP V Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool distilate si bauturi spirtoase

CAP VI Masuri speciale privind productia importul si circulatia uleiurilor minerale

CAP VII Alte masuri speciale

CAP VIII Sanctiuni

TITLUL IX - Impozite si taxe locale CAP I Dispozitii generale

CAP II Impozitul si taxa pe cladiri

CAP III Impozitul pe teren și taxa pe teren

CAP IV Impozitul pe mijloacele de transport

CAP V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

CAP VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate

CAP VII Impozitul pe spectacole

Cresterea vanzarilor de autoturisme noi

CAP X Alte dispoziții comune

CAP XI Sancțiuni

CAP XII Dispoziții finale

CAP XIII Sanctiuni

CAP XIV Dispozitii finale

TITLUL X - Impozitul pe construcții

TITLUL X - Dispoziții finale

Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala

Durata concediului medical

Declaratie privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru a putea desfasura activitati de prevenire si protectie

Concedierea

Concedierea disciplinara ca sanctiune

Procedura concedierii disciplinare

Ce este necorespunderea profesionala?

Cazuri de necorespundere profesionala invocate in practica

Concedierea colectiva

Contestarea deciziei de concediere

Particularitati ale concediului de maternitate

Conditii de acordare de concediu de maternitate

Efectele concediului de maternitate

Principiile contabilitatii

Procedeele si instrumentele contabilitatii

Formula contabila

Conturile sintetice si analitice

Tehnici de inregistrare in conturi

Evidenta cronologica

Clasificarea conturilor

Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale

Titlul 1 Dispozitii generale - CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Titlul 1 Dispozitii generale - CAPITOLUL II Principii fundamentale

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL I Incheierea contractului individual de munca

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de munca

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de munca

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL V Incetarea contractului individual de munca

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL VI Contractul individual de munca pe durata determinata

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL VII Munca prin agent de munca temporara

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL VIII Contractul individual de munca cu timp partial

Titlul 2 Contractul individual de munca - CAPITOLUL IX Munca la domiciliu

Titlul 3 Timpul de munca si timpul de odihna - CAPITOLUL I Timpul de munca

Titlul 3 Timpul de munca si timpul de odihna - CAPITOLUL II Repausuri periodice

Titlul 3 Timpul de munca si timpul de odihna - CAPITOLUL III Concediile

Titlul 4 Salarizarea - CAPITOLUL I Dispozitii generale

Titlul 4 Salarizarea - CAPITOLUL II Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

Titlul 4 Salarizarea - CAPITOLUL III Plata salariului

Titlul 4 Salarizarea - CAPITOLUL IV Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Titlul 4 Salarizarea - CAPITOLUL V Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii al unitatii sau al unor parti ale acesteia

Titlul 5 Sanatatea si securitatea in munca - CAPITOLUL I Reguli generale

Titlul 5 Sanatatea si securitatea in munca - CAPITOLUL II Comitetul de securitate si sanatate in munca

Titlul 5 Sanatatea si securitatea in munca - CAPITOLUL III Protectia salariatilor prin servicii medicale

Titlul 6 Formarea profesionala - CAPITOLUL I Dispozitii generale

Titlul 6 Formarea profesionala - CAPITOLUL II Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

Titlul 6 Formarea profesionala - CAPITOLUL III Contractul de ucenicie la locul de munca

Titlul 7 Dialogul social - CAPITOLUL I Dispozitii generale

Titlul 7 Dialogul social - CAPITOLUL II Sindicatele

Titlul 7 Dialogul social - CAPITOLUL III Reprezentantii salariatilor

Titlul 7 Dialogul social - CAPITOLUL IV Patronatul

Titlul 8 Contractele colective de munca

Titlul 9 Conflictele de munca - CAPITOLUL I Dispozitii generale

Titlul 9 Conflictele de munca - CAPITOLUL II Greva

Titlul 10 Inspectia Muncii

Titlul 11 Raspunderea juridica - CAPITOLUL I Regulamentul intern

Titlul 11 Raspunderea juridica - CAPITOLUL II Raspunderea disciplinara

Titlul 11 Raspunderea juridica - CAPITOLUL III Raspunderea patrimoniala

Titlul 11 Raspunderea juridica - CAPITOLUL IV Raspunderea contraventionala

Titlul 11 Raspunderea juridica - CAPITOLUL V Raspunderea penala

Titlul 12 Jurisdictia muncii - CAPITOLUL I Dispozitii generale

Titlul 12 Jurisdictia muncii - CAPITOLUL II Competenta materiala si teritoriala

Titlul 12 Jurisdictia muncii - CAPITOLUL III Reguli speciale de procedura

Titlul 13 Dispozitii tranzitorii si finale

Legea nr 82/1991 - Legea contabilitatii actualizata la 14.04.2008

Lege nr. 188/1999 - Legea statutului functionarilor publici

Fisa postului

Utilitatea fiselor de post

Legea 90/1996 - Legea protectiei muncii, republicata in 2001

Legea 300/2004 - Legea privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

Particularitati ale concediului de maternitate

Dezvoltarea IMM-urilor din Dolj

Terenurile din Belgrad si Sofia sunt mai ieftine decat cele din Bucuresti

Greseli ce trebuiesc evitate in domeniul vanzarilor

Banca Centrala Europeana va anunta azi nivelul dobanzii

Astazi se stabileste salariul minim pe economie pentru 2008

Dante International va fi pe lista marilor contribuabili

In anul 2008, salariul minim pe economie va fi de 500 lei

Profesorii din Spania au salarii mari

Externalizarea serviciului de management al creantelor

CV-ul electronic este o noua tendinta

Cresterea inflatiei

Cresterea monedei euro in raport cu dolarul

Salariatii datornici la banci

Doua targuri pentru IMM

Promovarea prin intermediul unui site

S-a triplat numarul firmelor de constructii

Cumpararea unei afaceri

Siguranta de la locul de munca

Inchirierea unui Mos Craciun

Nu se vor elibera certificate fiscale timp de 3 zile

Rambursarea unui credit in avans

Au crescut dobanzile la depozite

Datoriile bancare sunt preluate de asiguratori

Bugetarii nu mai negociaza

24 decembrie va fi o zi libera

Cresterea economiei Europei

IMM-urile prefera imprumuturile din afara Romaniei

Cresterea pietei imobiliare

Noul cod CAEN a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2008

In Monitorul Oficial a fost publicata legea bugetului de stat pentru anul 2008

In 2007 s-a inregistrat o crestere a rezervelor valutare ale BNR

In doua saptamani expira termenul de alegere al pensiei private

Scad contributiile angajatorilor

S-a majorat dobanda de politica monetara

Nu cresc taxele principale

Perioada de gratie pentru debitori

Imputernicire

Factori care cresc motivarea angajatilor

Avantaje in natura

De ce sunt utile fisele de post

Anunt privind plata in contul unic a obligatiilor fiscale

Taxe in plus la cumpararea unui imobil

Locul de parcare din zona rezidentiala este foarte scump

Fraudele din sistemul bancar

Contractele incheiate cu firmele straine trebuiesc declarate la Fisc

Conflictul dintre sindicalisti si reprezentantii fondurilor de pensii

O afacere rentabila este consultanta

Cozi interminabile la ITM Bucuresti

Criza de pe piata fortei de munca

Cererea maririi de salariu la momentul oportun

Esecul unei afaceri

Recompensele angajatilor

Au crescut dobanzile la credite

Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca

Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala

A.f. corporale

A.f. necorporale

Acreditiv

Act

Actionar

Actiune

Actiune

Activ

Active financiare

Active fixe

Adaosul comercial

Ambalaje

Amenda

Amortizare lineara

Amortizarea

Amortizarea accelerata

Amortizarea degresiva

Arhivarea

Articolul contabil

Articolul contabil compus

Articolul contabil de stornare

Articolul contabil simplu

Avansuri de trezorerie

Avertismentul

Balanta de verificare

Balanta sah

Bancruta

Bancruta frauduloasa

Barter

Bilant

Bilet la ordin

Bon de comanda-chitanta

Bonul de consum

Bonul de lucru

Broker

Buget

Caiet de sarcini

Cambie

Capital

Capital social

Cartea Mare

Cec

Cecul in numerar

Cenzor

Cheltuieli

Cheltuieli aferente deductibile

Cheltuieli de productie

Cheltuieli exceptionale

Cheltuieli inregistrate in avans

Cheltuieli nedeductibile

Chitanta

Clauza

Clearing

Comanda

Comision

Comisionar

Comitent

Comodat

Conosament

Cont curent

Contabilitate

Contabilitatea de gestiune

Continuitatea activitatii

Contract

Contractul colectiv de munca

Contraventia

Contributia de asigurari sociale

Contributia la fondul de somaj

Control

Contul de profit si pierderi

Conturi inafara bilantului

Conversia obligatiunilor in actiuni

Corectarea

Cost istoric

Costul de achizitie

Costul de desfacere sau costul complet

Costul de productie

Costul unitar mediu ponderat (Cup)

Costuri antecalculate

Creantele

Credit fiscal extern

Custode

Custodie

Debitori

Declaratia de venit global

Deduceri personale

Deficit

Deponentii

Diferente de curs valtutar

Diferente favorabile de curs valutar

Diferente nefavorabile de curs valutar

Diferentele de conversie-pasive ( denumite si beneficii latente)

Disponibilitati banesti

Dispozitia de livrare

Dispozitia de plata

Diurna

Dividende

Documente centralizatoare

Documente cu regim special

Documente cumulative

Documente fara regim special

Documente primare

Donatie

Dreptul de suita

Economist

Eficienta economica

Evaziunea fiscala

Excedent

Exigibil

Export

Factura fiscala

FIFO (primul intrat/primul iesit)

Fisa de magazie

Franciza

Franco

Frauda fiscala

Gaj

Garant

Hartii de valoare

Contestatia unei sanctiuni avertisment scris

Imobilizari necorporale sau materiale

Import

Impozit final

Impozit pe dividende

Impozit pe venit global

Impunere

Independenta exercitiului

Insolvabilitatea

Instiintare de plata

Instrumente de trezorerie

Intangibilitatea bilantului de deschidere

Inventarierea

Inventarierile anuale

Inventarierile generale

Inventarierile partiale

Inventarierile periodice

Inventarierile prin sondaj

Inventarierile totale

Investitii (imobilizarile) financiare

Investitiile

Know at how

Leasing

Licenta comerciala

Licenta economica

LIFO (ultimul intrat/primul iesit)

Majorarea capitalului social

Management

Marca de comert

Metoda cantitativ-valorica

Metoda global-valorica

Metoda inventarului intermitent

Metoda inventarului permanent

Metoda operativ-contabila

Metode de amortizare

Navlu

Necompensarea

Nota de contabilitate

Notificare

Obligatiunea

Operatiuni valutare

Paritate

Pasivul bilantului

Patrimoniu

Perioada impozabila

Perisabilitati

Permanenta metodelor

Persoana juridica

Pierderi peste normale legale

Pierderile legale

Plasamente financiare

Poprire

Prag de semnificatie

Prejudiciu

Prescriptie

Principiul continuitatii activitatii

Principiul exigibilitatii

Principiul lichiditatii

Procura

Profitul brut

Provizioane

Provizioane de depreciere

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane reglementate

Prudenta

Redeventa

Reevaluare

Registre obligatorii

Registru de casa

Registru inventar

Registru jurnal

Registru-jurnal de incasari si plati

Registrul comertului

Remuneratia compensatorie pentru copia privata

Rezervele

Rezervele2

Rezultatul exercitiului

Rulajul

Salariul

Sanctiunea

Scadenta

Scont

Scontare

Scrisoare de credit

Sechestru

Soldul

Solvabilitate

Somaj

Specimen de semnatura

Stat de plata a salariilor

Stocuri evaluare

Stocuri metode de gestiune

Stocurile

Stornarea in negru

Stornarea in rosu

Subiect impozabil

Subventii de exploatare

Subventii pentru investitii

Titlu de valoare

Tragator

Tras

TRATA

TVA colectata

TVA de plata

TVA de recuperat

TVA deductibila

TVA neexigibila

Uzura

Val.iesiri

Val stoc final

Valoare de inlocuire

Valoare de inventar

Valoare reziduala

Venit

Venitul anual global impozabil

Venituri din activitati independente

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Venituri din exploatare

Venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile

Venituri din profesii liberale

Venituri din salarii

Venituri inregistrate in avans

Venituri scutite de impozitul pe venit

Veniturile comerciale

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala

Plata salariului in moneda nationala

Pensia militara si cumulul de functii

Concedierea disciplinara

Plata comisioanelor catre ITM

Certificatul medical

Litera d codul ocupatiilor romania

O strategie de a atrage tinerii pe piata muncii din Romania

Normele de munca

Comisioane mari pentru pensii private

Sfaturi utile pentru serviciul de acasa

Suntem printre europenii care au cele mai putine zile de concediu

Inteligenta emotionala te ajuta sa devii lider

Spatiile de birouri vor avea chirii mai mici

Raportarile contabile ale entitatilor de pe piata pensiilor private

Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca

Romania incalca legislatia internationala a muncii

Angajatul este important in restructurarea cu succes a unei companii

Fara restrictii in UE pentru artistii romani

Salariul minim de incadrare pentru un fochist

Bugetarii au salarii mai mici

Amenintarile care pot aparea la noul loc de munca

Romanii isi doresc un salariu mare si o pensie mica

Aceeasi varsta de pensionare pentru barbati si femei

Companiile straine prefera sa angajeze manageri romani

Meseriile cele mai cautate

Banca Centrala Europeana a retras din circuitul monetar 35 miliarde de euro

Indicatorii de performanta vor stabili salariile medicilor

Litera a codul ocupatiilor romania

Adresa pentru depunere revisal in format electronic

Litera b codul ocupatiilor romania

Litera c codul ocupatiilor romania

Litera e codul ocupatiilor romania

Litera f codul ocupatiilor romania

Litera g codul ocupatiilor romania

Litera h codul ocupatiilor romania

Litera i codul ocupatiilor romania

Litera j codul ocupatiilor romania

Litera k codul ocupatiilor romania

Litera l codul ocupatiilor romania

Litera m codul ocupatiilor romania

Litera n codul ocupatiilor romania

Litera o codul ocupatiilor romania

Litera p codul ocupatiilor romania

Litera q codul ocupatiilor romania

Litera s codul ocupatiilor romania

Litera t codul ocupatiilor romania

Litera u codul ocupatiilor romania

Litera v codul ocupatiilor romania

Litera r codul ocupatiilor romania

Litera w codul ocupatiilor romania

Litera y codul ocupatiilor romania

Litera d codul ocupatiilor romania

Adeverinta pentru ridicare dividende pentru banca

Adeverinta pentru medicul de familie

Adeverinta pentru recalcularea pensiei

Cei care vor refuza locul de munca oferit de stat vor pierde ajutorul social

Preocuparile managerilor din institutiile publice

Nereguli gasite la fabricile de paine

Adresa Trezoreria Sect 1 rectificare CASS

Cerere pentru inregistrarea societatii ca platitoare de TVA

Contract de credit

Declaratia cifra de afaceri

Declaratie societatea nu utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale

Delegatie ITM

Delegatie pentru posta

Delegatie pentru Registrul Comertului

Imputernicire pentru Administratia Financiara

Registrul general de evidenta al salariatilor ITM

Angajament de plata

Balanta analitica a valorilor materiale

Balanta de verificare cu doua egalitati

Balanta de verificare cu patru egalitati

Balanta de verificare cu trei egalitati

Bon de consum

Bon de consum colectiv

Bon de miscare a mijloacelor fixe

Bon de predare transfer restituire

Bon de primire in consignatie

Bon de vanzare

Borderou de achizitie

Borderou de actizitie2

Borderou de actizitie3

Borderou de iesire a obiectelor din consignatie

Borderou de predare a documentelor

Borderou de primire a obiectelor din consignatie

Borderou de vanzare incasare

Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare

Cartea mare

Cartea mare sah

Chitanta pentru operatii in valuta

Contract de garantie in numerar

Contract de garantie suplimentara

Decizie de imputare

Declaratie de inventar

Decont cheltuieli valutare transporturi internationale

Decont de cheltuieli pentru deplasari externe

Decont pentru operatii in participatie

Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat

Dispozitie de livrare

Dispozitie de plata incasare catre casierie

Dispozitie de plata incasare catre casierie colectiva

Document cumulativ 1

Document cumulativ 2

Document cumulativ 3

Document cumulativ 4

Dovada de comunicare

Drepturi banesti 1

Drepturi banesti 2

Extras de cont

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de productie

Fisa de cont pentru operatii diverse

Fisa de cont pentru operatii diverse in lei si valuta

Fisa de evidenta a obiectivelor de inventar in evidenta

Fisa de evidenta a salarilor

Fisa de evidenta a salarilor cu elementele componente ale salariului total

Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta

Fisa de magazie

Fisa de magazie cu doua unitati de masura

Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor

Fisa limita de consum

Fisa limita de consum colectiva

Imputernicire

Jurnal pentru cumparari

Jurnal pentru vanzari

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri 2

Jurnal privind decontarile cu furnizorii

Jurnal privind operatii diverse

Jurnal privind operatii diverse pentru conturi sintetice

Jurnal situatie privind operatiile contabile

Cele mai profitabile companii din Romania

Companiile conduse de femei se dezvolta mai repede

Greseli ce pot distruge cariera

Noile salarii minime pe economie

Masuri pentru stimularea somerilor

Sfaturi pentru alegerea angajatilor

Angajatii institutiilor publice vor primi salariile pe card

Doar 62 de procente dintre societatile comerciale au depus situatiile financiare

La multi ani

Cursul euro in 2008

Guvernul si patronii vor un salariu minim mai mic de 700 lei

Poti castiga o casa daca esti punctual la serviciu

Este obligatorie declararea banilor din buzunare pentru angajatii magazinelor

Romanii isi doresc pensii si salarii mai mari

In septembrie au crescut preturile de consum

O treime din tranzactiile de imobiliare se refera la vanzarile de cladiri de birouri

Bugetul alocat Ministerului Muncii pe anul 2008

Cu un salariu mediu poti lua un imprumut de 26000 euro

Nu doar salariul conteaza

Pretul chiriei mai mare decat rata unui credit ipotecar

In 2008 va creste salariul minim pe economie

AMOFM a organizat a doua editie a Bursei locurilor de munca

Francizele romanesti nu respecta legea

Masinile importate vor fi mai ieftine

Statul ar putea acorda bani pentru fiecare loc de munca nou

2008 va fi anul scumpirilor

Fondul european de 600 de milioane de euro

Euro creste si dolarul scade

Casele de vacanta sunt investitii rentabile

Frauda bancara la Societe Generale

Politica fiscala intr-o continua schimbare

Recalcularea taxei de prima inmatriculare

Salarii mai mari pentru cei care lucreaza cu bani europeni

Chiriile cresc pentru sediile de firma din apartamente

3 calitati ale unui antreprenor de succes

TVA de plata de 500 milioane euro

Romania se afla pe panta retrogradarilor

Impactul majorarii salariilor asupra bugetului

BRD este cea mai profitabila banca a anului 2007

Declaratia 010 - 01 01 2008

Dobanzi mici la depozite

Senatul a propus reducerea TVA-ului la alimentele de baza

Consultantul fiscal trebuie sa semneze declaratia de profit

Putini someri in Bucuresti

Moneda nationala se deprecieaza

Numarul lucrarilor de constructii este in crestere

Piata leasingului este in scadere

Controale din partea Fiscului la firmele de constructii

Amenzi acordate de Comisia Europeana pentru stocuri excedentare

IMM-urile pot beneficia de fonduri de peste 526 milioane lei

Profesiile cele mai cautate din anul 2008

Locurile de munca sunt in scadere

Guvernele europene nu pot permite falimentul bancilor

Supermarketurile din UE vor fi cercetate

Ajutoare de la stat pentru societati comerciale

Calculul contributiei la fondul de pensii

Companiile angajeaza muncitori straini

Creditele in valuta au crescut cu 143 procente in ultimul an

Nereguli descoperite la parlamentarii europeni

Alternativa creditului imobiliar sunt produsele de economisire creditare

Romania va inregistra o crestere economica in 2008

Contractele de franciza sunt in crestere

Mai putine facilitati acordate investitorilor

Azi incepe Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Promovarea imaginii CEC

Modalitatea de retragere a unei companii de la bursa

Forta de munca ieftina din alte state ii ingrijoreaza pe angajatii romani

Publicitatea online tinde spre progres

Sprijin pentru femeile ce se intorc pe piata muncii

Producatorii romani de gaze vor beneficia de subventii

Cresterea salariului in luna iulie este putin probabila

Deficitul fortei de munca se va dubla in anul urmator

Fonduri pentru dezvoltare IT&C

Top 100 femei de succes

Carduri pentru ridicarea salariilor

Subventii oferite tinerilor care isi construiesc prima locuinta

Cele mai mari companii din lume

Populatia si natalitatea in scadere si in 2007

Act aditional de modificare a contractului de munca

Informare salariat cu privire la modificarile aparute in contractul de munca

Beneficii ce ar putea motivationa angajatii

Trecerea la moneda unica europeana

Unicredit Tiriac Bank a marit comisionul fara instiintare

Starea de sanatate a angajatilor afecteaza activitatea si profitabilitatea companiei

Eliminarea taxei de modificare a codului CAEN

Proiect pentru dezvoltarea economica si sociala a Romaniei

Industria europeana este amenintata de cresterea monedei euro

Zona de nord a Bucurestiului cea mai cautata pentru inchirierea unui birou

Managerii estimeaza o crestere a productiei, a numarului de salariati si a preturilor

Efectele muncii nedeclarate si solutii pentru combaterea acestui fenomen

Topul celor mai profitabile banci

26 de milioane de euro pentru organizarea Summit-ului NATO

Masinile poluante scoase de pe drumurile publice

Locuri de munca vacante oferite de ANOFM

Numarul persoanelor care au aderat la un fond de pensii facultative a crescut

Economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Masuri de combatere a speculatiilor imobiliare

Criza internationala afecteaza Romania

Vanzatorii vor fi obligati sa dea restul in bani

Bancile sunt nevoite sa se imprumute de la BNR

Nu se renunta la acordarea de tichete cadou bugetarilor

Stresul influenteaza performantele angajatului

Vom avea un site dedicat impozitelor si taxelor din Romania

Accize mult prea mari pentru bijuterii

Cresc preturile la energia electrica pentru consumatorii industriali

Noul regulament al taximetriei

Leul se apreciaza fata de euro

Peste 12 ani romanii vor castiga in jur de 1500 euro pe luna

Britanicii vor investi in Romania in servicii financiare

Depozitele in valuta cresc

Atentie sporita la alegerea societatii de consulanta

Alinierea taxelor la cele din statele membre ale UE vor scumpi carburantii

Construim ilegal si necalitativ

Cresc vanzarile la masinile de lux

Deficitul bugetar va fi afectat de cresterea cheltuielilor sociale

Venituri lunare de peste 50000 de euro

In concediu poti sa faci economii la carburant

Dorinta absolventilor este sa emigreze

Armata Romana apeleaza la servicii externalizate

Multe angajari in sistemul bancar in 2008

Fluctuatie de personal la nivel de departament

Romania trebuie sa incurajeze populatia sa economiseasca pentru pensie

Afacerile cu cinematografe cresc in provincie

Toyota preconizeaza ca va vinde 25.000 de masini pana in 2010

Numarul minutelor vorbite la telefonul mobil a inregistrat o crestere spectaculoasa

Impozite mai mari pentru transportul de marfa

Deficitul demografic va influenta piata fortei de munca

Topul directorilor tineri de succes

Povestea unei afaceri de succes � Cargus

Fraude bancare desfasurate in Romania

Cota unica de impozitare a adus castiguri mari romanilor

Consumul de bauturi racoritoare este in crestere

Servicii de masaj la birou

Variatii importante ale cursului euro

Romanii prefera sa lucreze fara contract de munca

Bucurestenii prefera terenurile din apropierea Capitalei

Preturile la apartamentele vechi vor scadea

Aspiratiile si implicarea salaritilor la locul lor de munca

Romanii consuma putina apa minerala

Standarde de creditare mai aspre pe semestrul doi

Piata mobilierului de birou este in crestere

Multe persoane sufera de boli profesionale

Afacerile internationale din Romania au nevoie de contabili calificati

Guvernul va aproba o noua rectificare a bugetului

Cumparatori de proiecte pentru centrale eoliene

Bill Gates s-a retras din functia de presedinte al companiei Microsoft

Bursa de locuri de munca la Torino

Salariile bugetarilor nu se vor majora

Atlas Estates va construi 1.200 de apartamente noi in zona Garii Obor

In timpul Campionatului European de Fotbal, femeile cheltuiesc milioane euro

Salariul minim pe economie NU se majoreaza

Taxa de poluare in locul taxei de prima inmatriculare

Peste 9000 de locuinte sociale noi pana in 2010

Romanii consuma foarte putin peste

Este posibila majorarea pensiilor in noiembrie

Impactul legii Sarbanes-Oxley asupra companiilor romanesti

Se va reduce acciza combustibilului folosit in agricultura

Pretul SMS-urilor nu se va reduce

Cumparare de locuinte cu ajutorul unui contract de economisire-creditare

Cresc vanzarile de pachete turistice in stainatate

De la 1 octombrie 2008 salariul minim pe economie va fi de 540 lei

Este obligatorie formarea prefixului la numerele de telefonie fixa

Veniturile companiei Orange Romania cresc din ce in ce mai mult

Prognoze privind cresterea economica a Romaniei

Salarii mari pentru absolventii facultatilor de drept

Birourile angajatilor romani sunt mai mici decat media din Uniunea Europeana

Mari nereguli la alimentele din supermarketuri

Companiile de asigurari cauta clienti in tarile din Uniunea Europeana

Fonduri europene nerambursabile pentru turismul rural

Standardul International de Contabilitate IAS 01 - Prezentarea situatiilor financiare

Bucurestiul are aproximativ 18000 de someri

Greva japoneza la Banca Comerciala Romana

Mari probleme la calcularea taxei de poluare

Laptele romanesc nu indeplineste standardele impuse de Uniunea Europeana

Banii proveniti din taxa hoteliera vor fi investiti in statiunile turistice

In Germania creste numarul fraudelor bancare

Tranzactie de terenuri record pentru Romania

Guvernul din Marea Britanie ia masuri impotriva crizei imobiliare

Cresteri mici inregistrate de turismul intern

Standardul International de Contabilitate IAS 10-Evenimente ulterioare datei bilanţului

Standardul International de Contabilitate IAS 11-Contracte de constructii

Standardul International de Contabilitate IAS 12-Impozitul pe profit

Standardul International de Contabilitate IAS 14-Raportarea pe segmente

Standardul International de Contabilitate IAS 15-Informatii care reflecta efectele variatiei preturilor

Standardul International de Contabilitate IAS 16-Imobilizari corporale

Spoturi media pentru promovarea fondurilor europene

Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing

Standardul International de Contabilitate IAS 18-Venituri din activitati curente

Standardul International de Contabilitate IAS 19-Beneficiile angajatilor

Standardul International de Contabilitate IAS 02-Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS 20-Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala

Standardul International de Contabilitate IAS 21-Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 22-Combinari de intreprinderi

Standardul International de Contabilitate IAS 23-Costurile indatorarii

Standardul International de Contabilitate IAS 24-Prezentarea informatiilor referitoare Ia tranzactiile cu partile afiliate

Standardul International de Contabilitate IAS 26-Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii

Standardul International de Contabilitate IAS 27-Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in filiale

Standardul International de Contabilitate IAS 28-Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate

Standardul International de Contabilitate IAS 29-Raportarea financiara in economii hiperinflationiste

In ianuarie 2009 se va decide bugetul aferent anului urmator

Compania Ford reduce cheltuielile de productie

Agricultorii nu-si platesc impozitele catre stat

Companiile investesc in dezvoltarea profesionala a angajatilor

Pretul petrolului este din ce in ce mai mic

Criza financiara a mobilizat bancile din toata lumea

AIG a inregistrat pierderi mari in ultimul an

Propunerea de reducere a TVA a fost respinsa de tarile baltice

Indemnizatii de somaj pentru imigrantii care parasesc Spania

Standardul International de Contabilitate IAS 30 - Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare similare

Standardul International de Contabilitate IAS 31 - Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie

Rata somajului din Marea Britanie este in crestere

Standardul International de Contabilitate IAS 32 (revizuit 1998) Instrumente financiare: prezentare si descriere

Standardul International de Contabilitate IAS 33 - Rezultatul pe actiune

Standardul International de Contabilitate IAS 34 - Raportarea financiara Interimara

Standardul International de Contabilitate IAS 35 - Activitati in curs de intrerupere

Standardul International de Contabilitate IAS 36 - Deprecierea activelor

Un nou impozit pentru companiile petroliere portugheze

Creditele in euro acordate romanilor sunt in scadere

1 Reglementari contabile conforme cu directivele europene

Cheltuieli suplimantare de milioane de euro pentru lucrarile nefinalizate

Standardul International de Contabilitate IAS 37 - Provizioane, datorii si active contingente

Cheltuielile cu cardul sunt mai mari

Efortul financiar pentru marirea salariilor din invatamant este prea mare

Romanii pierd multe ore ca sa-si plateasca taxele catre stat

Carta drepturilor contribuabililor, �uitata� de inspectorii fiscali

2 Contabilitatea conforma referentialului IFRS

3 Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

1 Definirea si clasificarea impozitelor si taxelor. Principii ale fiscalitatii

2 Impozitul pe profit

3. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

4. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

5. Impozitele si taxele locale

6. Taxa pe valoarea adaugata

7. Accize

8. Proceduri fiscale

Tematica si bibliografie - audit

Tematica si bibliografie - doctrina si deontologia profesiei contabile

Tematica si bibliografie - drept

Tematica si bibliografie - evaluare

Tematica si bibliografie - expertiza contabila

Impactul monedei euro asupra preturilor produselor alimentare

Ancheta realizata de eJobs referitoare la meseria de jurnalist

Impozitele aplicate veniturilor de pe piata de capital vor disparea in 2009

Pensie record de peste 35000 lei

Prabusirea si revenirea monedei nationale

Codul de Procedura Fiscala din 31/07/2007 -Ordonanta nr. 92 (r3) din 24/12/2003

Marea Britanie in conflict cu Islanda

Un nou serviciu infiintat de BCR Asigurari

Romania va avea mai multe sarbatori legale

Cei mai bogati investitori in Romania

Indemnizatie pentru crestere copil mai mare pentru mamele de gemeni

Criza financiara vazuta de romani

Preturile apartamentelor noi si vechi au scazut

Bancile sunt obligate sa anunte clientii cand dobanda creditului creste

Preturile terenurilor din Sudul Bucurestiului au crescut

Vanzarile telefoanelor mobile sunt in scadere

Piata bursiera in declin

Banca Mondiala sprijina tarile slab dezvoltate

2 magazine Carrefour din Lyon au fost amendate

Importul de masini second � hand conduce la pierderea locurilor de munca

Este posibil ca TVA-ul sa creasca datorita majorarii salariilor profesorilor

Pachete atragatoare pentru sarbatori

Cea mai costisitoare campanie electorala din SUA

In luna septembrie salariu mediu net a crescut

Contribuabilii romani platesc impozitele la timp

Ordonanta nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Numarul masinilor cumparate de romani a crescut in 2008

Afacerile din domeniul petrolier

DHL isi restructureaza activitatea din SUA

Big Four ofera servicii si IMM-urilor

Chiria spatiilor de birouri este in scadere

Solutii complete pentru biroul dumneavoastra

Multi angajati din domeniul constructiilor vor fi someri

Noua bancnota de 10 lei

Evaluari pentru Impozitare; Cat scutim daca facem o evaluare ?

Piata audiobookurilor in continua dezvoltare

Profitul companiei Dell se diminueaza

Regulamentul de creditare va fi revizuit

Carnetele de munca trebuiesc depuse pentru scanare

Majoritatea salariatilor sunt datori la banci

Contributiile angajatorilor vor scadea in decembrie 2008

Costul fortei de munca s-a majorat in 2008

Centrala de energie solara din Bulgaria

Romania va inregistra crestere economica in anul urmator

Turismul este afectat de criza economica

Majoritatea bancilor au fost inchise pe 1 Decembrie

Magazinele din Marea Britanie acorda reduceri substantiale clientilor

Romanii au foarte multe restante la banca

Multi fermieri au de recuperat bani din vanzarea laptelui

Dacia si-a reluat productia pentru 3 zile

Reducerea preturilor este solutia dezvoltatorilor imobiliari

Taxa auto este de trei ori mai mare

Recesiunea economica � efecte negative si solutii

Din nou, leul se depreciaza

Vanzarile de autoturisme second-hand au scazut considerabil

America Centrala va avea moneda unica

Tehnologia Pictometry va ajuta clientii la alegerea unui imobil

Rata somajului va scadea in 2009

Companiile aeriene British Airways si Qantas Airways nu vor fuziona

Piraeus Bank Romania si-a extins reteaua de sucursale

Moneda euro aniverseaza 10 ani

Procesatorii romani sunt afectati de scandalul carnii de porc contaminata

Indicatori macroeconomici pentru Romania in noul an

Turismul in 2009

HG nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Oamenii de afaceri romani sunt optimisti

Deprecierea leului peste nivelul previzionat de analisti

Uzina Dacia reincepe productia

Romania va asigura transportul gratuit al gazelor

Producatorii neinregistrati la directiile sanitare vor fi amendati

OUG 91/2008 - modificare si completare Codul Fiscal incepand cu 01 ianuarie 2009

Lukoil va creste pretul carburantilor

Fabrica de hartie din Braila intra in faliment

Conditii noi de creditare adoptate in Marea Britanie

Ritmul de crestere economica s-a diminuat in China

Constructorii francezi de autoturisme vor fi ajutati de Guvern

Salariile asistentilor medicali din unitatile de invatamant vor fi suportate de bugetul Ministerului Sanatatii

Credit Agricole si Societe Generale vor fuziona

Noul centru logistic Mobexpert

Spatiile comerciale incep sa se inchirieze la un pret stabil

Moneda nationala incepe sa se aprecieze

Conform unui raport, Suedia doreste trecerea la moneda unica

Chinezii sunt nevoiti sa se intoarca in tara lor natala

Intalnirea de la Davos

Inca doua banci au dat faliment in SUA

Efectele positive ale crizei economice

Romanii au inceput sa economiseasca

5800 de societati comerciale infiintate in ianuarie 2009

Cererea serviciilor oferite de detectivii particulari este in crestere

Garda Financiara a facut colectie de amenzi

Marea Britanie nu va adopta moneda unica

Urcusuri si coborasuri in industria luxului din Romania

O sucursala a Bancii Transilvania a fost jefuita

Turismul bulgar va fi bine promovat in 2009

Noul abonament bancar de la Banca Transilvania

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

CAS-ul creste incepand cu februarie 2009

Cea mai bine platita functie este cea de avocat

Firmele de inchirieri de masini merg in pierdere de cateva luni

Fonduri nerambursabile pentru afaceri noi

Carrefour se extinde in Rusia

Spirit de echipa intre colegii belgieni

AIG este din nou in pericol

Majoritatea cumparatorilor de apartamente sunt investitori

Numarul romanilor optimisti a scazut in luna ianuarie

Proprietarii renegociaza costurile cu furnizorii de utilitati

Indemn la cumpararea de produse romanesti

Situatia locurilor de munca din Romania

Prea multe sporuri pentru bugetarii romani

Intrebari frecvente despre Abonamentul Bancar Transilvania

Salariul mediu brut a scazut fata de luna decembrie 2008

ANAF va inmulti controalele de rutina

Guvernul Romaniei este dator la universitatile din strainatate

Avantajele si dezavantajele monitorizarii angajatilor

Cum alegi un program de gestiune

Tendinta populatiei Romaniei este de scadere

Banca Angliei anunta o criza asemanatoare cu cea din anii �30

Premierul Turciei a gasit solutii pentru vanzarea de autoturisme noi

Piata auto din Japonia este grav afectata de criza

British Petroleum deschide un centru nou in Budapesta

Accizele la tutun si alcool vor creste

Reduceri salariale pentru angajatii companiei New York Times

Legea nr 85/2006 privind procedura insolventei

ANAF nu va mai trimite prin posta Formularul 200

OUG nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului - actualizata la 29.06.2007

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Este posibil sa creasca varsta minima de pensionare

Bani suplimentari pentru mamele care se intorc la munca mai devreme

Comisioane mai mici in sistemul ReGIS

Un nou magazin Real Hypermarket in Constanta

Modificarea Codului Fiscal in ceea ce priveste leasingul

Companiile micsoreaza bugetele de personal

Romanii nu au anticipat criza economica

Se ieftinesc gazele cu 3 procente

Romanii au fost neatenti la clauzele contractuale

Un concurs neobisnuit cel mai bun job

Studentii romani prefera sa-si continue studiile in strainatate

Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale

Multe companii vor intra in faliment din cauza impozitului forfetar

Situatia deconturilor de TVA pe internet

Profitul BRD in scadere

Moneda nationala oscileaza

Hotarare nr. 488 din 28/04/2009

Cotidian american nesustinut financiar

2500 de firme si-au suspendat activitatea

Deducerea TVA-ului la autoturismele inregistrate pe firma

Expozitia Nationala de Constructii si Instalatii CAMEX

BNR va cunoaste situatia clintii intrati in insolventa

Reinceperea proiectului minier din Rosia Montana

UBS a marit salariile directorilor

TVA lunar pentru societatile comerciale ce au achizitii intracomunitare

Au scazut preturile la aparatele de aer conditionat

Burj Al Arab din Dubai pe litoralul romanesc

Guvernul sprijina IMM-urile cu 100 milioane de euro

Automobile Dacia a depasit criza

Salariatii companiei Audi vor primi bonusuri

Documente necesare pentru inscrierea la examenul de acces

Impozitele si taxele locale au crescut in 2010

Regulament acces CECCAR

Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile

Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale

Ordonanta nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Mancarea de la fast-food este preferata multor romani

Case vandute prin licitatii in Romania

BCR demareaza programul Ghidul banilor tai

Companiile hotarate sa actioneze in instanta MFP

Programul �Prima Casa�

Legea unitara de salarizare

Dobanzile la depozite se micsoreaza

Numarul de salariati din UE este in scadere

Preturile politelor de asigurari s-a diminuat

Tariful gazelor si al energiei se vor reduce

ICANN va deveni o organizatie non-profit independenta

Fiat isi va inceta activitatea in Sicilia

Bancpost ofera un nou serviciu de economisire

Grupul Gindi construieste ansamblul residential din cartierul Vitan

In Romania sunt cele mai ridicate cheltuieli cu serviciile

Constructia noilor case pentru familiile din Ocnele Mari a fost intrerupta

Realitatea-Catavencu micsoreaza salariile angajatilor

Romanii nu sunt pregatiti sa economiseasca

Tarifele la cazare s-au diminuat

Muzica � o strategie de marketing

Preturile garsonierelor au scazut

Reteta pentru a deveni manger

Criza economica perceputa de Marea Britanie si Germania

Sistemul sanitar va beneficia de un program de eliberare de retete electronice

Ordin nr. 1444 din 31/07/2009 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2009

Solutii pentru a evita hotii electronici

Americanii incep sa circule pe biciclete

Cele mai mici cresteri salariale din ultimul deceniu

Metode nerecomandate de a investi in aur

Piata imobiliara isi va reveni in 2010

Piata alimentara este cea mai avantajoasa pe timp de criza

Promotiile cresc vanzarile

Bursa de la Sibiu a fost intrerupta pentru 14 minute

In viitor, vor exista locuinte suficiente

Creditele restante sunt in crestere

Relatia dintre asociatiile de proprietari si banci

Moneda nationala cea mai stabila

Multa birocratie pentru programul �Prima Casa�

Consumul casnic a inregistrat o crestere semnificativa

Programul �Rabla� se va desfasura si in 2010

Salariile sefilor s-au micsorat

Topul celor mai mari companii intocmit de Deloitte

Jumatate din veniturile populatiei provin din salarii

Targul de Turism al Romaniei

Compania spaniola Indetex depaseste asteptarile analistilor

Polonia � o destinatie frumoasa pentru o vacanta reusita

LA MULTI ANI, TUTUROR CONTABILILOR ROMANI!!!

Inceperea noului an scolar a crescut vanzarile din hipermarketuri

Romanii economisesc prea putin

Capital social de 10 lei pentru firmele noi infiintate

Cabinetele stomatologice au inregistrat cresteri financiare

Nivelul accizelor la produsele de lux se va diminua

Piata produselor Bio se dezvolta in Romania

Multe persoane au restante la creditele bancare

Targul International de Cariere Medicale

Combinatul Chimic din Fagaras s-a redeschis

In urma unei negocieri, pretul autoturismului se poate micsora

Asigurarea obligatorie a locuintelor

Fonduri nerambursabile pentru intreprinderile mici si mijlocii

Linie telefonica dedicata pentru carduri bancare pierdute sau furate

Profituri in crestere pentru compania Sind Romania

ANAF verifica tranzactiile imobiliare

Expertii contabili pot deveni membrii Camerei Consultantilor Fiscali

Credite ipotecare avantajoase la BCR si Intesa

Onorarii minimale pentru avocati

Organele de control care incaseaza stimulente se afla in conflict de interese

Atentie mare la creditele luata doar cu buletinul

Vanzarile scad, reparatiile cresc

Topul zilelor libere pentru angajati

General Motors reduce costurile de productie

Somerii vor fi scutiti de la plata ratelor

Cat valoreaza AFI Cotroceni peste 1 an

Fondul de investitii 3TS Cisco a achizitionat 25 de procente din Internet Corp

TVA-ul, impozitul pe profit si venit vor ramane la fel in 2010

Depozitele la termen de 3 luni sunt cele mai avantajoase

500 de angajati pe zi au ramas fara locuri de munca

Amenzile Fiscului pot fi evitate

Adeverinta pentru medicul de familie

Model declaratie 101 impozit profit 2010

Clientii sunt nemultumiti de operatorii TV

Pic Hypermarket se afla in insolventa

Societati comerciale romanesti inregistrate in Bulgaria

Este posibil ca recesiunea sa se apropie de sfarsit

Americanii nu pot renunta la Internet

De 1 decembrie, posta si bancile sunt inchise

Ordin nr. 3055 din 29/10/2009

Romanii au economisit mai mult in 2009

Nivelul critic al crizei a fost depasit

Tranzactii de 2.3 milioane de euro la targul imobiliar tIMOn

6 banci din SUA au intrat in faliment

Afacere de milioane de euro din ridicarea masinilor parcate ilegal

Promotii, reduceri, concursuri si tombole la hipermarketuri

Prime de Craciun diminuate cu 70 de procente

Un magazin ce vinde doar produse romanesti

Materiale de constructii mai ieftine

Vor scadea chiriile pentru spatiile de birouri

Din 2010, doar consultantii fiscali pot semna declaratia 101

Este necesara o regandire a impozitului minim

Piata comerciala de retail a fost grav afectata de criza in 2009

Petrom a majorat pretul carburantilor

Lidl intra pe piata din Romania

Eliminarea impozitului minim

Urmatorul imprumut ce va fi efectuat de stat in valoare de 4 miliarde de euro

Taxa fast-food va majora preturile

Cum vor evolua dobanzile creditelor in 2010

Impozit minim doar pentru anumite activitati

3 informatii gresite despre RCA

Impozite la case mai mari

Eliminarea comisioanelor de rambursare anticipata a creditelor

Profit record pentru Google: 2 miliarde de dolari

Kraft Foods isi extinde afacerile din Marea Britanie

Marii consumatori industriali vor folosi pacura in locul gazelor

Mai multe taxe pentru PFA-uri si CAS pe dividende

Microintreprinderile au disparut

Aproape 3900 de masini premium si de lux au fost vandute in Romania

Economia Romaniei a fost la un pas de prabusire

Nokia Jucu majoreaza salariile

Doar companiile mijlocii si mari vor trebui sa certifice declaratia 101 de catre un consultant fiscal

Legea pensiilor 2010

Mai putine contributii pentru firmele care angajeaza someri

Oferte de munca pentru romanii dornici sa lucreze in Norvegia

Taxa de poluare pentru masinile cu motor Euro4

Indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

In ianuarie peste 2000 de firme au intrat in insolventa

Carrefour ar putea inchide toate magazinele din Belgia

Societatile comerciale ar putea plati in rate datoriile catre stat

Tinerii intreprinzatori - scutiti de impozite?

Emil Boc a anuntat ca plata anticipata a impozitului pe profit va fi amanata

Amenda de 10.000 lei pentru un utilizator DC

Proiect de lege in privinta contabililor angajati part-time

Persoanele fizice vor plati TVA-ul aferent vanzarilor de imobile

Companiile de asigurari au platit in 2010 despagubiri de mii de euro

Asia detine cele mai mari centre financiare

S-au amanat platite anticipate ale impozitului pe profit

Valoarea unui euro scade de Paste

Preturile apartamentelor vechi a crescut

Apartamentele de lux sunt inchiriate pentru petreceri

A fost aprobata modificarea Codului Fiscal

Termenele de plata ale contributiilor pentru o societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii

Formularul 010 valabil pentru 2011

BNR e optimista: tinta de inflatie a fost scazuta la 4,6%

Graul ne-ar putea creste PIB-ul cu un miliard de euro

Militarii americani ucisi sambata au fost atrasi in cursa de talibani

Cat de vulnerabila este Romania la noua criza economica

Investitorii se tem ca dupa marea recesiune 1 ar putea urma marea recesiune 2

Investitorii se tem ca dupa Marea recesiune 1 ar putea urma Marea recesiune ...

Cat de vulnerabila este Romania la noua criza economica

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

Promisiuni desarte pentru bugetul romanilor

Manevra politica a lui Czeke Attila

Silvio Berlusconi, intampinat cu onoruri militare la Palatul Victoria

Companiile private italiene, dispuse sa participe financiar la salvarea Italiei

G20 incearca sa mentina stabilitatea financiara

Cristian Popa, BNR: Reducerea dobanzii de politica monetara nu este oportuna

Cristian Sima, PDG Sibex: Nu este vorba de un al doilea val al crizei, ci de o alta criza. Economia chineza va avea greutati in a conduce o economie mondiala

Oficial afgan: Elicopterul Navy SEAL doborat a fost atras intr-o capcana de talibani

VIDEO Emil Boc: Trebuie sa fim prudenti, pietele internationale nu sunt calme

Steriu: Cosul de solidaritate pentru pensionari e gata in doua saptamani, nu e vorba de economate

VIDEO Mugur Isarescu: Datele privind inflatia au inceput sa arate mai bine. BNR a revizuit in scadere proiectia de inflatie pentru 2011, de la 5,1% la 4,6%

Liderii G7: Vom lua masurile necesare pentru a sprijini stabilitatea pietelor financiare

Presa in Diagonala: Cairo: Gruparile Fatah si Hamas au reluat negocierile de pace; China relaxeaza politica un singur copil in nord-vestul tarii; Germania: Controlorii de trafic ar putea intra in greva la sfarsitul saptamanii

Banca Centrala Europeana va cumpara obligatiuni din zona euro

Lucrarile de reabilitare ale viaductului Carligul Mic de pe Valea Oltului au fost sistate. Circulatia a revenit la normal

Ministrii de finante si bancherii-sefi din G7 vor discuta la telefon despre agitatia de pe pietele financiare

Franta, prima tara europeana care reactioneaza dupa scaderea rating-ului SUA: Avem incredere totala in economia americana

Daniel Daianu: Este inca devreme ca acest downgrade al SUA sa schimbe situatia pe piete. SUA raman marea putere a lumii si au active in strainatate imense

Eroarea de doua trilioane de dolari a SP. Vezi primele reactii la coborarea ratingului SUA

SP scade rating-ul SUA pentru prima data in istoria agentiei de la AAA la AA+

La marginea crizei. China si Japonia - apel de urgenta pentru cooperare. Sarkozy, discutii telefonice cu Merkel, Zapatero si Trichet. Rehn isi intrerupe vacanta si se intoarce la birou

Italia a deschis doua anchete impotriva Moody`s si Standard Poor`s. SUA au anchetat si ele cele doua agentii in 2008 si 2010, descoperind mari nereguli

(P) VIDEO Corina Vasile: Programul de granturi Raiffeisen Comunitati este o invitatie la mobilizare pentru ONG-urile si comunitatile locale. Oamenii locului stiu cel mai bine ce probleme concrete au

Criza datoriilor: bursele europene, pe buza prapastiei

Seful Trezoreriei SUA ramane in functie

Degringolada pe burse. Se anunta o noua criza?

Emil Boc: Romania trebuie sa ramana cu garda sus

Republica Moldova: S-a ajuns la un compromis in privinta bacalaureatului din Gagauzia

MAE: Nu se confirma informatia privind arestarea unui roman de pe nava scufundata in ...

Tariceanu: Efectele unei noi crize vor avea consecinte foarte puternice asupra economiei ...

Iliescu: Neprofesionalismul Guvernului Boc, factor suplimentar de risc in fata crizei economice.

Isarescu: Energia s-ar putea scumpi. Reducerile de preturi la materii prime se vor regasi la ...

Trei politisti s-au legat cu lanturi in fata MAI.

Talibanii au doborat elicopterul SUA dupa ce au intins o capcana fortelor speciale.

G7 si BCE promit masuri dure pentru a stabiliza pietele si a combate criza.

Bergodi: Steaua are echipa buna, se lupta la titlu cu Dinamo, Rapid si CFR!

Boc: Trebuie sa fim prudenti, pietele internationale nu sunt calme

Japonia va fi urmatoarea tinta importanta a agentiilor de rating

Dobanzile obligatiunilor italiene si spaniole au scazut dupa masurile anuntate de BCE

Economiile Italiei si Spaniei, in crestere

Indicele Stoxx Europe 600, in cel mai puternic declin saptamanal din noiembrie 2008

Mark Mobius: Pietele emergente sunt mai atractive in prezent

Urmeaza o perioada de convulsii pe pietele financiare

Despre TopGear, Tesla, Nissan si masini electrice

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

Bursele europene au inchis in scadere, pe fondul temerilor cu privire la economia SUA si cea a zonei euro

Presedintele UDMR Cluj, Mate Andras despre conflictul cu PDL pe tema pietelor volante: Ne-am inteles sa rezolvam problemele ca asa nu are de castigat nicio parte

Adrian Nastase (PSD): Fara PDL la putere, romanii ar fi circulat astazi pe autostrada Transilvania. Inexistenta acesteia este unul din preturile platite pentru alegerile din 2004

Hidrantul si incendiul de langa

Cristian Sima, PDG Sibex: Nu este vorba de un al doilea val al crizei, ci de o alta criza. Economia chineza va avea greutati in a conduce o economie mondiala

VIDEO Emil Boc: Trebuie sa fim prudenti, pietele internationale nu sunt calme

Romania cauta prietenia Chinei

Inapoi la lucrurile de baza

Basescu : Nu putem vorbi despre o criza inca. Trebuie continuate politicile de reducere a cheltuielilor

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

VIDEO ARHIVA Traficantii de droguri ar fi determinat disparitia unui trib ce fuseses decoperit recent in Brazilia

Criza economica, anticapitalismul primar si simtul realitatii

Analisti ucraineni: Soarta Iuliei Timosenko se decide in Rusia

Cateva idei despre ce se intampla acum pe pietele financiare

NASA: Unele componente ale ADN-ului provin din spatiu

Panicile pietelor financiare. O scurta istorie

Veniturile Astra Asigurari au scazut cu circa 4% pana la 559 milioane lei in prima jumatate din 2011/Profitul brut al asiguratorului a urcat pana la 82 milioane lei

Michael Moore catre Obama: Da dovada de curaj si aresteaza-l pe seful Standard and Poor's!

Criza economica mondiala, o sansa pentru Romania

Stere Farmache, presedintele Bursei de Valori Bucuresti: Nu cred intr-un scenariu catastrofic. Discursurile politice trebuie sa calmeze Bursa

Finantele au publicat Ordinul care reglementeaza contabilitatea Grupului de Interese Economice si noua clasificare a ocupatiilor din Romania

O noua zi neagra pe burse: Dow Jones scade cu 5,55% si coboara sub pragul de 11.000 de puncte; bursele din America latina, la minime istorice, iar bursele asiatice isi limiteaza spectaculos pierderile la finalul sedintei

Bursele europene au inchis in scadere, pe fondul temerilor cu privire la economia SUA si cea a zonei euro

Presedintele UDMR Cluj, Mate Andras despre conflictul cu PDL pe tema pietelor volante: Ne-am inteles sa rezolvam problemele ca asa nu are de castigat nicio parte

Adrian Nastase (PSD): Fara PDL la putere, romanii ar fi circulat astazi pe autostrada Transilvania. Inexistenta acesteia este unul din preturile platite pentru alegerile din 2004

Hidrantul si incendiul de langa

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

Chinezii recunosc: Au facut autostrazi pe datorie

Wall Street inchide in scadere puternica: Dow Jones pierde 4.68%, iar Nasdaq- 4,12%

Pensionarii si bugetarii, pusi iar la slabit

Elena Udrea: Vazand ce se intampla in lume ne face sa strangem in continuare cureaua

Basescu: In Strategia Guvernului nu scrie nimic despre inghetarea pensiilor

Antena 3 , lider de stiri in ziua in care Guvernul a anuntat strategia fiscal-bugetara 2012-2014

Cel mai rapid avion din lume, pierdut in timpul testarii

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

Liga I: CFR Cluj - Gaz Metan 0-2

Emil Boc: Nu se taie niciun leu din ce primesc azi bugetarii si pensionarii, drepturile pe 2012 vor fi decise prin buget

VIDEO Basescu: Sustin strategia bugetara a Guvernului. In document nu scrie nimic despre inghetarea pensiilor

Daniel Daianu la RFI: Strategia fiscala e o stire rea, dar nu e lipsita de temei

​LIVE TEXT Vineri: Bursele europene au inregistrat cresteri importante vineri, influentate de datele privind comertul cu amanuntul din SUA. Bursa de pe Wall Street a deschis in crestere

VIDEO Armata americana a pierdut contactul cu avionul hipersonic fara pilot, dupa lansare; Falcon Hypersonic Test Vehicle 2 este cel mai rapid avion din lume

Sebastian Lazaroiu: Strategia fiscal-bugetara a guvernului este cel mai intelept mod de a privi viitorul

Elena Udrea despre strategia fiscal-bugetara 2012-2014: Nu putem creste pensii si salarii, vazand ce se intampla in Europa, in SUA

Strategia fiscal minus bugetara. Austeritatea noastra si mirarile lor

Bundesliga: Schalke 04 face scor cu Koln. Campioana pierde la Hoffenheim. ...

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

Concordia - FC Vaslui 0-3. Moldovenii au reinvatat sa castige

Un cec in alb

Emil Boc: Nu se taie niciun leu din ce primesc azi bugetarii si pensionarii, drepturile pe 2012 vor fi decise prin buget

VIDEO Basescu: Sustin strategia bugetara a Guvernului. In document nu scrie nimic despre inghetarea pensiilor

Daniel Daianu la RFI: Strategia fiscala e o stire rea, dar nu e lipsita de temei

VIDEO Armata americana a pierdut contactul cu avionul hipersonic fara pilot, dupa lansare; Falcon Hypersonic Test Vehicle 2 este cel mai rapid avion din lume

Strategia fiscal minus bugetara. Austeritatea noastra si mirarile lor

Consiliul Fiscal: Deficitul bugetar din anii urmatori ar putea fi mai mare decat cel estimat in Strategia fiscal bugetara

Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014: Guvernul amana cu 2 ani, pana in 2014, finantarea invatamantului cu minimum 6% din PIB

Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014: Guvernul va impune un sistem echitabil de impozitare a proprietatilor, pentru a-si majora veniturile

Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014: Majorarea unor categorii de pensii, angajarile in sistemul public, acordarea tichetelor de masa si a primelor, blocate pana in 2014

​Marea Britanie: Politistii ii aresteaza pe suspectii identificati din fotografii. Instantele lucreaza non stop pentru judecarea acuzatilor

Fitch: Derapaje fiscale pe fondul alegerilor din 2012 ar putea afecta negativ ratingul Romaniei

Fitch: Derapaje fiscale inaintea alegerilor din 2012 ar putea afecta ratingul Romaniei

Avionul experimental Falcon HTV-2, pierdut de americanii in Oceanul Pacific

Fostul deputat PDL Brasov, Vasile Bran, este urmarit penal

48 de ore pe HotNews.ro: Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014; Mugur Isarescu: Lumea se schimba. Nu stim insa cum va arata. Nici bancherii nu stiu.; Lumea intreaga e in crize. Vestea buna: exista solutii

VIDEO Criza sociala in Israel: Netanyahu cauta solutii concrete, dupa noi proteste in intreaga tara fata de costul ridicat al nivelului de trai

VIDEO Basescu: Sustin strategia bugetara a Guvernului. In document nu scrie nimic despre inghetarea pensiilor

VIDEO Armata americana a pierdut contactul cu avionul hipersonic fara pilot, dupa lansare; Falcon Hypersonic Test Vehicle 2 este cel mai rapid avion din lume

Strategia fiscal minus bugetara. Austeritatea noastra si mirarile lor

Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014: Guvernul va impune un sistem echitabil de impozitare a proprietatilor, pentru a-si majora veniturile

Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014: Majorarea unor categorii de pensii, angajarile in sistemul public, acordarea tichetelor de masa si a primelor, blocate pana in 2014

UE se apara de speculatori

Bursa, zvonurile si presa

Italia: Taxa de solidaritate pentru cei cu venituri mari

Elvetia vrea un franc mai slab

Romanii cu proprietati scumpe ar putea plati impozite mai mari

Crestere economica zero in Franta

PNL si PSD ar scoate un scor mai bun daca ar merge separat.

Fitch: Derapaje fiscale inaintea alegerilor din 2012 ar putea afecta ratingul Romaniei

Avionul experimental Falcon HTV-2, pierdut in Oceanul Pacific

Fitch: Ratingul Romaniei vulnerabil la derapajele fiscale de pe fondul alegerilor din 2012

Toshiba isi revizuieste portofoliul de cip-uri pentru a-si revigora business-ul

Boc despre pretul actiunilor Petrom: Decizia a fost luata cu presedintele, dar nu eram cu apa la gura

Cum a furat si vandut o institutie a statului, o cladire de peste 3.000 de metri patrati

Filmul care a strans 5.000 de like-uri in 24 de ore! Patru baieti imita intr-un mod superamuzant o fantana arteziana!.

Steaua din exil

Romania ramane prada crizei economice

Liga I: FC Brasov - Sportul 1-0

INTERVIU Jonathan Stillo, specialist in antropologie medicala: In Romania, vii zilnic in contact cu persoane bolnave de TBC fara sa stii. Sunt avocati, profesori, jurnalisti si nu auzi nimic despre ei

Francul elvetian s-a depreciat luni in fata dolarului american si a monedei euro

Teodor Baconschi: Numele noului ambasador in China va fi cunoscut in septembrie / Probabil ca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda vor fi prima investitie chineza majora in Romania

SAR: Impozitarea proprietatilor in functie de valoarea de piata va aduce incasari suplimentare la bugetele locale de pana la un miliard euro

48 de ore pe HotNews.ro: Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2012-2014; Mugur Isarescu: Lumea se schimba. Nu stim insa cum va arata. Nici bancherii nu stiu.; Lumea intreaga e in crize. Vestea buna: exista solutii

VIDEO Criza sociala in Israel: Netanyahu cauta solutii concrete, dupa noi proteste in intreaga tara fata de costul ridicat al nivelului de trai

Strategie fara viziune si buget fara venituri

Romania ramane prada crizei economice

Wall Street a scazut marti dupa discutiile dintre Sarkozy si Merkel

Americanii, noua criza si fiscalitatea din Romania

MedLife anunta un program de investitii in valoare de peste 50 milioane euro, pana in 2015

Lagarde: Consolidarea fiscala trebuie facuta delicat- nici prea rapid dar nici foarte lent

Utile: Femeile care fumeaza sunt mai predispuse bolilor de inima decat barbatii; Slabeste sanatos cu dieta cretana; Condimentele care te scapa de bolile de inima; Lamaia si castravetele, de mare ajutor pentru piele

INTERVIU Jonathan Stillo, specialist in antropologie medicala: In Romania, vii zilnic in contact cu persoane bolnave de TBC fara sa stii. Sunt avocati, profesori, jurnalisti si nu auzi nimic despre ei

Francul elvetian s-a depreciat luni in fata dolarului american si a monedei euro

Teodor Baconschi: Numele noului ambasador in China va fi cunoscut in septembrie / Probabil ca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda vor fi prima investitie chineza majora in Romania

Marina Dina s-a saturat sa fie apreciata pentru sani si fund: As vrea sa fiu premiata si pentru calitati intelectuale .

Drumul matasii are un singur sens

Bancile finanteaza 40% datoria Romaniei

Liga Campionilor, play off: Villarreal, invinsa surprinzator de Odense. ...

Strategia fiscal-bugetara nu prevede masuri pentru un mediu de afaceri predictibil

Romania ramane prada crizei economice

Sebastian Lazaroiu: Cel mai prost scenariu ar fi ca in 2012 sa nu se mareasca salariile si sa nu se indexeze pensiile

​INFOGRAFIC Cati utilizatori de telefonie mobila sunt in total in Romania? Cum explica ANCOM si operatorii cifrele diferite din piata

Partidul, butoiul cu miere si Loti nebunul

KPMG: Expunerile bancilor straine la datoria Romaniei pot prezenta un risc, in cazul contagiunii

Wall Street a scazut marti dupa discutiile dintre Sarkozy si Merkel

Americanii, noua criza si fiscalitatea din Romania

MedLife anunta un program de investitii in valoare de peste 50 milioane euro, pana in 2015

Lagarde: Consolidarea fiscala trebuie facuta delicat- nici prea rapid dar nici foarte lent

Romania ramane prada crizei economice

Wall Street a inchis in scadere puternica: Dow Jones pierde 3,68%, iar Nasdaq 5,22%

Bursele europene inchid joi in scadere puternica

Naufragiul utopiei si lumea de dupa leninism

Morgan Stanley a redus estimarile privind cresterea economiei mondiale in acest an

UPDATE Indicele celor mai lichide titluri listate la BVB a scazut cu 3,5% in sedintei de joi

Sebastian Lazaroiu: Cel mai prost scenariu ar fi ca in 2012 sa nu se mareasca salariile si sa nu se indexeze pensiile

​INFOGRAFIC Cati utilizatori de telefonie mobila sunt in total in Romania? Cum explica ANCOM si operatorii cifrele diferite din piata

Partidul, butoiul cu miere si Loti nebunul

Actiunile bancilor europene scad puternic

Actiunile bancilor europene scad puternic

Romania ramane prada crizei economice

Cum a gasit Elena Udrea Sulina

Boc catre Ponta: Cand Nastase mergea in China aducea containere, nu contracte

Wall Street inchide in scadere adaugand la pierderile din ziua precedenta

Politehnica Timisoara castiga primul meci din Liga a II-a, 2-0 cu FC Oradea

Bursele europene au inchis in scadere

Emil Boc: Adrian Nastase a adus containere, nu contracte din China, dar noi vom demara cinci proiecte

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

Victor Ponta: Basescu vorbind de flota, ca si cum un ucigas ar vizita mormintele victimelor sale

Teodor Melescanu la RFI : Moneda euro risca sa dispara, daca nu se iau anumite masuri

Pietele financiare si criza datoriilor suverane

Wall Street a inchis in scadere puternica: Dow Jones pierde 3,68%, iar Nasdaq 5,22%

Morgan Stanley a redus estimarile privind cresterea economiei mondiale in acest an

UPDATE Indicele celor mai lichide titluri listate la BVB a scazut cu 3,5% in sedintei de joi

​INFOGRAFIC Cati utilizatori de telefonie mobila sunt in total in Romania? Cum explica ANCOM si operatorii cifrele diferite din piata

Un pusti de 13 ani a descoperit cum se poate obtine mai multa energie solara

Skate Cross, un nou sport extrem, face furori in Marea Britanie

Breivik tinut inca patru saptamani la izolare. La ultima audiere, asasinul a vrut sa vina imbracat in frac

Romania ramane prada crizei economice

Din presa lumii. O selectie de texte care merita citite

Incepe noul an scolar si universitar pe alte coordonate?

Wall Street inchide in scadere marind pierderile din ziua precedenta

Politehnica Timisoara castiga primul meci din Liga a II-a, 2-0 cu FC Oradea

Bursele europene au inchis in scadere

Emil Boc: Adrian Nastase a adus containere, nu contracte din China, dar noi vom demara cinci proiecte

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

Victor Ponta: Basescu vorbind de flota, ca si cum un ucigas ar vizita mormintele victimelor sale

Teodor Melescanu la RFI : Moneda euro risca sa dispara, daca nu se iau anumite masuri

Pietele financiare si criza datoriilor suverane

Joe Biden: Statele Unite nu au intrat niciodata in faliment si nu vor intra niciodata"

S-a defectat Tiki-Taka! Astra - Steaua 2-1

Liga I: Victorie mare pentru Ceahlaul

Liga I: Rapid - Chiajna 2-0. Pancu, doua goluri si un cartonas rosu!

Din presa lumii. O selectie de texte care merita citite

Incepe noul an scolar si universitar pe alte coordonate?

Emil Boc: Adrian Nastase a adus containere, nu contracte din China, dar noi vom demara cinci proiecte

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

Victor Ponta: Basescu vorbind de flota, ca si cum un ucigas ar vizita mormintele victimelor sale

Teodor Melescanu la RFI : Moneda euro risca sa dispara, daca nu se iau anumite masuri

Pietele financiare si criza datoriilor suverane

Organizatia Studentilor din Universitatea Tehnica Cluj - Napoca anunta pentru perioada 9-20 mai, Editia a XI-a a evenimentului ElectroTech

SUA au suspendat un cont facebook pentru comentarii homofobe

Pana sambata: teste gratuite pentru hepatita C in toata tara

Steaua ocoleste Buzaul

LIGA a IV-a - Rezultate etapa a II-a si Clasament!

Liga 3 - Echipele noastre au jucat primele meciuri, in actualul sezon! Vezi, aici, ce au facut!

Stejar, extrema urgenta! Minciunile lui Volosevici nu mai tin nici la administratorii de bloc!

Cine nu are batrani sa mai ia de la noi!

Dragostea de PDL trece prin ciorba de burta

Consumul de mici in cimitir dauneaza grav sanatatii mintale

Incompetentul Radu Popescu e tinut in brate de Volosevici! Pe banii nostri!

Precizari cu privire la infiintarea de catre Ministerul Justitiei a unei fundatii avand ...

Masuri dispuse pentru doi brokeri de asigurare

Oaspeti de peste hotare in vizita la Penitenciarul Ploiesti

Practica redactionala pentru studenti

15 august 2011: Invitatie la Putna. Incursiune in trecut, viziune pentru viitor!

50 de elevi de liceu, bancheri pe timpul verii la BCR - 1 elev din judetul ...

Un pas pentru prevenire, o noua sansa de speranta pentru elevii si detinutii ...

Minifotbalul romanesc si-a desemnat campionii

Locuri de munca 1 iulie 2011

"Anima Mundi - doua patrii, un singur suflet"

Guvernanta economica: Parlamentul isi prezinta pozitia inaintea Consiliului European

Asociatia GREPIT organizeaza Festivalul de Tehnologii Informatice

Primarul Boboc, numit ofiter de presa al Asociatiei Comunelor din Romania

Tribunalul Dolj a respins cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Bercea Mondial

Web Design

Judetul Gorj pentru prima pagina

Intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile

Locuri de Munca in judetul Valcea - 17 august / 24 august 2011

Fotbal - Cupa Romaniei: FC Maramures joaca maine cu Gloria Bistrita II

PlayStation Vita ajunge in Europa la anul

Parchetul ia pozitie cu privire la dezinformarile mass-media aparute la adresa procurorului Anda Murgoi

Romania a invins degeaba Australia

Devencele pot termina turul pe o pozitie retrogradabila

Bacalaureat 2011, sesiunea de toamna

Cercetati penal dupa ce au folosit sute de documente contabile false

VIDEO:Filmul retinerii celor acuzati ca au taiat ilegal paduri in Vrancea

Activitate suspendata temporar pentru Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare si Royal Business Broker de Asigurare

Din presa lumii. O selectie de texte care merita citite

Incepe noul an scolar si universitar pe alte coordonate?

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

Din presa lumii. O selectie de texte care merita citite

Incepe noul an scolar si universitar pe alte coordonate?

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

Traian Basescu, la Sulina: alba-neagra cu suveranitatea

INFOGRAFIC. Distributia regionala a pietelor valutare. Unde se schimba cele mai mari volume si din ce valuta anume

Din presa lumii. O selectie de texte care merita citite

Indicele celor mai lichide actiuni listate la BVB a scazut cu aproape 2,3% in ultima sedinta a saptamanii

​INFOGRAFIC Cati utilizatori de telefonie mobila sunt in total in Romania? Cum explica ANCOM si operatorii cifrele diferite din piata

KPMG: Expunerile bancilor straine la datoria Romaniei pot prezenta un risc, in cazul contagiunii

Planurile de privatizare, ingreunate de turbulentele din piata financiara

Bulgaria face pasi importanti in combaterea contrabandei si evaziunii fiscale

Sfarsitul lui Gaddafi, de bun augur pentru economia europeana

Romania poate sa reintre in criza

Proiect de modificare a Codului Fiscal: conditii mai stricte pentru activitatile independente, tichete de vacanta - neimpozabile, simplificari la plata impozitului pe salarii

Contul de media Vodafone Romania se intoarce la Universal McCann

Indicele BET al Bursei de la Bucuresti crestea cu 1,7% in deschiderea sedintei de marti

Bursele europene au deschis pe plus, investitorii asteptand noi masuri pentru stimularea economiei americane

INFOGRAFIC. Distributia regionala a pietelor valutare. Unde se schimba cele mai mari volume si din ce valuta anume

​INFOGRAFIC Cati utilizatori de telefonie mobila sunt in total in Romania? Cum explica ANCOM si operatorii cifrele diferite din piata

Economist sef Raiffeisen: "Nu exista un anumit standard dupa care sa spui ca rezerva in aur este adecvata sau nu"

Cum se spulbera miliardul lui Niculae.

Euro?

Detinerea a mai mult de 40 de litrii de alcool etilic aduce pedeapsa cu inchisoarea

Un secret pe care nu-l stiai despre McDonald’s

Detinerea in afara antrepozitului a peste 40 litri alcool etilic se va pedepsi cu inchisoare

Intrebari retorice

UPDATE Miercuri: Bursele asiatice sunt pe rosu. Nikkei inchide in scadere importanta dupa ce Moody`s a coborat ratingul Japoniei

Proiect de modificare a Codului Fiscal: conditii mai stricte pentru activitatile independente, tichete de vacanta - neimpozabile, simplificari la plata impozitului pe salarii

Loteria bonurilor fiscale pentru reducerea evaziunii

Detinerea a mai mult de 40 de litrii de alcool etilic aduce pedeapsa cu inchisoarea

Liga Europa: Gaz Metan - Austria Viena 1-0

Consiliul Local din Craiova a respins regulamentul care interzicea vopsirea fatadelor cladirilor in culori tipatoare

FINAL Dinamo - Vorskla Poltava 2-3 / Dezamagitor

Un austriac de 80 de ani, comparat cu Josef Fritzl dupa ce si-a sechestrat si abuzat cele doua fiice timp de 40 de ani

Nicolas Sarkozy in vizita la Beijing: China va avea un rol major in relansarea economiei mondiale

Pretul aurului a continuat sa scada si joi, ajungand la 1.711,99 dolari/uncie

Alexandra Olteanu preia pozitia de managing director al agentiei de media Initiative

Profitul Raiffeisen Bank a scazut cu 22% in primul semestru, la 39 milioane euro

Daca am securiza datoriile firmelor catre stat? Plus o amnistie fiscala

Detinerea in afara antrepozitului a peste 40 litri alcool etilic se va pedepsi cu inchisoare

Un detinator al premiului Nobel in economie sustine ca Europa va experimenta un boom economic si va depasi SUA.

Farmacistii: Unii bolnavi isi vor cumpara medicamentele care ar trebui sa fie gratuite

Noua lista a medicamentelor gratuite si pretul lor de decontare

Detinerea a mai mult de 40 de litrii de alcool etilic aduce pedeapsa cu inchisoarea

Liga I: CFR Cluj - Sportul 6-1

Wall Street a inchis in crestere, dupa discursul presedintelui Fed

Economisti premiati cu Nobel, optimisti in privinta Zonei Euro. Edward Prescott: Europa va inregistra un boom economic si va depasi SUA

Standard Poor's: Nu retrogradarea ratingului SUA a dus la pierderile importante de pe bursele internationale

Premier League: Liverpool, noul lider. Accidentare terbila pentru Drogba. ...

Republica Moldova sarbatoreste sambata 20 de ani de independenta

Detinerea a mai mult de 40 de litrii de alcool etilic aduce pedeapsa cu inchisoarea

Liga I: Astra Ploiesti - U Cluj 0-0

Liga I: Vointa Sibiu - Pandurii 0-0

Laureat al premiului Nobel pentru economie: "Sunt 50% sanse sa ne confruntam cu o noua recesiune"

Republica Moldova sarbatoreste sambata 20 de ani de independenta

Wall Street a inchis in crestere, dupa discursul presedintelui Federal Reserve

Economisti premiati cu Nobel, optimisti in privinta Zonei Euro. Edward Prescott: Europa va inregistra un boom economic si va depasi SUA

Standard Poor's: Nu retrogradarea ratingului SUA a dus la pierderile importante de pe bursele internationale

FINAL Dinamo - Vorskla Poltava 2-3 / Dezamagitor

Daca am securiza datoriile firmelor catre stat? Plus o amnistie fiscala

Intrebari retorice

Drogba, spitalizat

Noua lista C de medicamente

Macel in Premier League: Tottenham - Manchester City 1-5/ Manchester Utd. - Arsenal 8-2!!

Liga I: Steaua - Targu Mures 2-0

Rezultat halucinant in Anglia: Manchester United - Arsenal Londra 8-2!

Liga I: Dinamo - Otelul 2-1

VIDEO Sebastian Lazaroiu: Nu mai dam tuturor ajutoare de incalzire, doar celor care au nevoie

Republica Moldova a sarbatorit sambata 20 de ani de independenta

Wall Street a inchis in crestere, dupa discursul presedintelui Federal Reserve

Economisti premiati cu Nobel, optimisti in privinta Zonei Euro. Edward Prescott: Europa va inregistra un boom economic si va depasi SUA

Standard Poor's: Nu retrogradarea ratingului SUA a dus la pierderile importante de pe bursele internationale

FINAL Dinamo - Vorskla Poltava 2-3 / Dezamagitor

Daca am securiza datoriile firmelor catre stat? Plus o amnistie fiscala

Intrebari retorice

Termenul de radiere pentru contraventii, redus de la cinci ani la un an

Faptele ilegale din cazierul fiscal se sterg mai repede

Germania: Autoritatile din Bonn introduc aparate de taxat pentru prostituate

Guvernul a aprobat reducerea termenului de radiere pentru contraventii de la cinci ani la un an

Jean-Claude Trichet cere o aplicare completa si la timp a masurilor convenite in iulie pentru contracararea crizei datoriilor

De ce a fost suspendata Romania de la tranzactionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Lupta pentru contractul de consultanta in vederea privatizarii Oltchim a fost castigata de MusatAsociatii

VIDEO Sebastian Lazaroiu: Nu mai dam tuturor ajutoare de incalzire, doar celor care au nevoie - vor beneficia de subventie familiile cu venituri sub 786 lei/membru

Chinezii, deja in razboi cu America

Der Spiegel despre Rosia Montana: Romania a descoperit ceva mai bun decat euro

Radu Stefan (accidentat) rateaza meciurile cu Luxemburg si Franta

Dan Lazar, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice discuta online despre modificarile de ultima ora la Codul Fiscal joi, de la ora 11:00

Profitul brut al Piraeus Bank Romania a scazut cu 28% in primul semestru, la 43,7 milioane lei

Jonglerii, street dance si pictura de mobila in strada toate ies din Incubator 107

Miercuri: Bursele asiatice pe plus, dupa speculatii ca Fed ar putea lua noi masuri pentru stimularea cresterii economiei americane

Al doilea deces la Spitalul Judetean Galati, la un pacient infectat cu o bacterie in unitatea medicala

Barack Obama: Economia noastra a avut un atac de cord. Pacientul este inca in viata, se simte mai bine, dar se vindeca prea incet

Increderea consumatorilor in economia americana a scazut la cel mai redus nivel din ultimii doi ani. Nici europenii nu sunt mai optimisti

Germania: Autoritatile din Bonn introduc aparate de taxat pentru prostituate

Guvernul a aprobat reducerea termenului de radiere pentru contraventii de la cinci ani la un an

Grava poluare chimica la Chelyabinsk, in Rusia

Bulgaria: Salariul minim creste la 137 de euro

Economia Elvetiei a crescut cu 0,4% in al doilea trimestru, afectata de aprecierea puternica a francului

Ialomitianu, Finante: Modul de aplicare a taxei auto s-ar putea schimba in Parlament

Grecii isi vad interesul : evaziunea fiscala ia forma organizata

Dinu Patriciu: Moneda euro va disparea. Ne face pe toti sa suferim

Emil Boc: Noul contract cu Bechtel va intra in Guvern in septembrie

Ministerul Sanatatii a descoperit nereguli grave la Spitalul Judetean Galati: Sectia Anestezie Terapie Intensiva ar fi sursa infectiei intraspitalicesti care a dus la moartea a doi oameni

Avocata din Bucuresti, arestata dupa ce a fost prinsa in flagrant mituind un politist

Howard Webb va arbitra Romania - Franta

Liga 2: Viitorul Constanta, victorie categorica cu Dinamo II/ Goga o salveaza pe Poli (1-0 cu FC Olt)

O avocata din cadrul Baroului Bucuresti, arestata pentru ca i-a dat 10.000 de euro mita unui ofiter de politie judiciara

Germania va moderniza sau va dezbina Uniunea Europeana?

Emil Boc: Noul contract cu Bechtel va intra in Guvern in septembrie

Programul de Dezvoltare a Infrastructurii: Romstrade va construi drumurile judetene din Prahova, Giurgiu si Ilfov

Primele date economice pe iulie: comertul si turismul se afla pe crestere

UPDATE Realitatea Media, proprietarul Realitatea TV, isi cere insolventa

REPORTAJ VIDEO Cum se masoara radiatiile unui telefon mobil intr-un laborator din Romania​

Primele probleme la National Arena: gazonul trebuie schimbat

Ministerul Economiei scoate la suprafata afacerea ,,Rosia Montana""

Masura radicala: Elvetienii au decis ca nu mai lasa francul sa creasca peste un anumit nivel

Statele Unite ale Europei: o veste buna sau proasta pentru Romania?

Rosia Montana: Fundatia Culturala Rosia Montana sustine ca mai exista trei documente care nu au fost inca desecretizate

Modificari ale Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala in favoarea sau defavoarea contribuabilului?

Programul de Dezvoltare a Infrastructurii: Romstrade va construi drumurile judetene din Prahova, Giurgiu si Ilfov

Realitatea Media, proprietarul Realitatea TV, isi cere insolventa

Elvetia ii refuza pe americani. Nu renunta la secretul bancar!

​VIDEO Distribuitori de piese si service-uri auto acuza ca asiguratorii obtin ilegal venituri din alte activitati decat cele de asigurare/CSA cere dovezi concrete

Expert Forum despre modul in care vrea Guvernul sa transpuna directivele europene privind piata energiei: In noile propuneri exista tot soiul de portite pentru afaceri posibil dubioase

Decizia Bancii Elvetiei de a apara cursul de 1,2 CHF /euro in cateva intrebari si raspunsuri. Vezi cum explica Guvernatorul elvetian decizia luata

Companiile asiatice vor sa achizitioneze pachete importante de actiuni la reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda

Nouriel Roubini: Probabilitatea unei noi recesiuni in tarile dezvoltate este de 60%. Fara masuri rapide de stimulare, riscam o noua Mare Depresiune

​EURO 2012: Preliminarii, rezultatele complete ale zilei (Germania, Spania, Italia si Olanda - deja calificate)

Statele Unite ale Europei: o veste buna sau proasta pentru Romania?

Rosia Montana: Fundatia Culturala Rosia Montana sustine ca mai exista trei documente care nu au fost inca desecretizate

Modificari ale Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala in favoarea sau defavoarea contribuabilului?

Programul de Dezvoltare a Infrastructurii: Romstrade va construi drumurile judetene din Prahova, Giurgiu si Ilfov

Realitatea Media, proprietarul Realitatea TV, isi cere insolventa

REPORTAJ VIDEO Cum se masoara radiatiile unui telefon mobil intr-un laborator din Romania​

Jasmine a luat valurile in piept! Uite cum era sa se inece!.

Doi italieni au delapidat 300.000 € pentru turism sexual in Romania

Partida Steaua vs Schalke - amanata: Se va juca pe 21 septembrie, pe Arena Nationala (sustine clubul bucurestean)

A fost semnat contractul de vanzare al Volksbank International. Una dintre conditiile preluarii de catre rusi este iesirea diviziei din Romania de sub VBI

Probabilitatea unei confruntari militare intre Turcia si Israel este destul de scazuta, afirma politologul turc Sakir Dincsahin

Ministru german de Finante: Situatia din Grecia este grava. Tara nu va primi un nou ajutor pana cand nu va indeplini conditiile fiscale convenite

Bursele au deschis indecis joi, asteptand discursurile lui Obama si Trichet

Aveti mai putine motive decat credeti sa va speriati de efectele crizei financiare

Concertul Ansamblului Archaeus - Rezonante arhetipale

Sorin Blejnar, ANAF: Reactia mea la actiunea d-lui Ponta se poate rezuma intr-o fraza scurta

MP al Italiei, antrenamente 2: Sebastian Vettel, cel mai rapid - Michael Schumacher, al treilea timp

Timothy Geithner, Trezoreria SUA: Planul pentru stimularea pietei muncii va avea un impact pozitiv asupra economiei americane

Ministerul Economiei: Statul roman doreste sa cumpere rafinaria Arpechim de la OMV Petrom

VIDEO OFICIAL UEFA a hotarat: Steaua vs Schalke se va juca pe 15 septembrie, la Cluj ​

Emil Boc: Datele din alte tari releva continuarea crizei. Cresterea economica a Romaniei poate fi afectata

VIDEO American Jobs Act, planul de 447 de miliarde de dolari al lui Obama pentru stimularea pietei fortei de munca

Gaz Metan - Steaua 3-0/ La pamant

VIDEO Romanii, ridiculizati de francezi intr-o emisiune de divertisment: Nu sunt sigur ca meciul Romania-Franta va incepe; se stie ca sportul national nu e fotbalul, ci cersitul

MP al Italiei: Sebastian Vettel, pole-position la Monza

CM Rugby: Anglia - Argentina 13-9

​CM Rugby: Scotia vs Romania 34-24

Business Report: Povestea celei mai mari daune din istoria asigurarilor; Tarile ipotetice ale nebunilor cu bani; Afaceri de peste 160 mil. lei pentru firmele care ridica masinile din Bucuresti

Sorin Blejnar, ANAF: Reactia mea la actiunea d-lui Ponta se poate rezuma intr-o fraza scurta

Timothy Geithner, Trezoreria SUA: Planul pentru stimularea pietei muncii va avea un impact pozitiv asupra economiei americane

Ministerul Economiei: Statul roman doreste sa cumpere rafinaria Arpechim de la OMV Petrom

VIDEO OFICIAL UEFA a hotarat: Steaua vs Schalke se va juca pe 15 septembrie, la Cluj ​

VIDEO American Jobs Act, planul de 447 de miliarde de dolari al lui Obama pentru stimularea pietei fortei de munca

Italianul dansatoarei Jasmine, scandal in numele FBI.

Un galatean a ramas blocat in Masivul Bucegi.

Noi prognoze BCR pentru 2011-2012: Crestere economica de 1,4% - 2,9% si un curs stabil de 4,22 ...

Guvernantii greci promit continuarea reformelor, in ciuda protestelor de strada

Liga 1: U Cluj - Concordia Chiajna 1-1/ Sansa ratata

​CM Rugby: Africa de Sud - Tara Galilor 17-16

Serie A: Cu Mutu titular, Cesena a pierdut acasa (3-1 cu Napoli)

Gaz Metan - Steaua 3-0/ La pamant

VIDEO Romanii, ridiculizati de francezi intr-o emisiune de divertisment: Nu sunt sigur ca meciul Romania-Franta va incepe; se stie ca sportul national nu e fotbalul, ci cersitul

MP al Italiei: Sebastian Vettel, pole-position la Monza

CM Rugby: Anglia - Argentina 13-9

​CM Rugby: Scotia vs Romania 34-24

Sorin Blejnar, ANAF: Reactia mea la actiunea d-lui Ponta se poate rezuma intr-o fraza scurta

Timothy Geithner, Trezoreria SUA: Planul pentru stimularea pietei muncii va avea un impact pozitiv asupra economiei americane

Ministerul Economiei: Statul roman doreste sa cumpere rafinaria Arpechim de la OMV Petrom

Blejnar si Ialomitianu, DESFIINTATI de reprezentatii investitorilor straini

Ministerul rus de externe: Moscova regreta decizia UE privind demararea negocierilor cu Azerbaijan si Turkmenistan pentru o conducta trans-caspica

Interes mare pentru partida Steaua vs Schalke/ Ros-albastrii ar putea juca cu casa inchisa

Investitorii straini: Procesul de consultare cu reprezentantii Finantelor este mult sub asteptari. Doar o mica parte din ceea ce am propus e luat in calcul

FT: Italia a cerut Chinei sa cumpere obligatiuni guvernamentale italiene

VIDEO Terek Grozny - Kuban Krasnodar 1-2/ Dubla lui Traore

Wall Street, in usoara crestere, dar cu ochii la datoriile suverane europene

Pe scurt: Jurnalistul roman Mihai Munteanu, nominalizat la Premiile Daniel Pearl. Studiu despre perceptia romanilor asupra publicitatii

Dan Voiculescu a trimis o scrisoare Consiliului Audiovizualului din Franta: Jjignirile desprinse din repertoriul miscarii naziste la adresa unui popor european mi se par incalificabile

Le Figaro: Societe Generale va reduce semnificativ personalul in Romania si in alte 3 tari. Oficiali BRD: Nu avem cunostinta de asa ceva

Criza 2.0. Pe cine sacrificam acum? Investitorii financiari detinatori de bonduri sau eternul perdant, contribuabilul?

Istoria gentilor care au schimbat cursul modei - Roberta di Camerino

Peste o saptamana intra in vigoare noul Cod de procedura fiscala. Vezi care sunt principalele modificari

Majoritatea europenilor nu vad nimic bun in euro

Topul judetelor din Romania dupa preturile din piete

Europenii sustin mai degraba Uniunea Europeana, nu si moneda unica

Ministru german: Ne opunem eurobondurilor!

Erste a incheiat un acord cu patru SIF-uri pentru 24,12% din BCR, ofera sub 500 mil.euro

Timothy Geithner, Trezoreria SUA: Europa are capacitatea de a rezolva criza datoriilor

CM Rugby: Scotia - Georgia 15-6 (in grupa Romaniei)

Olli Rehn: Intrarea Greciei in incapacitate de plata ar avea costuri dramatice

In ce stadiu se afla Romania in privinta descoperirii zacamintelor de gaze de sist

Premierul Chinei promite sa sprijine Europa, indicand si cu ce pret

Romania si Serbia se bat pentru un loc in semifinalele turneului european Kempo Superkombat

Incepe lupta cu cehii in Cupa Davis

Roubini si despre ce criza este vorba

China pluseaza: Ajutam financiar UE daca recunoasteti ca avem economie de piata

Ministru grec de finante: Grecia va ramane in recesiune si in 2012, pentru al patrulea an consecutiv

Angela Merkel: Obligatiunile comune pentru zona euro sunt o idee absolut gresita

ING Bank a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica a Romaniei in 2012, de la 3,5% la 2,2%

INFOGRAFIC Romania, pe locul cinci in UE in functie de inflatia anuala

Cupa Davis: Romania vs Cehia, programul disputelor

ONU considera mancarea nesanatoasa la fel de periculoasa ca SIDA

Realizarile fostului ministru Lazaroiu

​Cupa Davis: Cehia vs Romania 2-0 (Berdych, victorie fara emotii cu Crivoi)

Romania vs Belarus: Bilete cu preturi cuprinse intre 30 si 400 de lei

Croitoru (BNR): Aderarea Romaniei la zona euro va fi amanata

Adrian Nastase: Formatul vizitei lui Traian Basescu in SUA, specific unei vizite de prim ministru

Noul gazon de pe Arena Nationala a fost montat

Cupa Davis Radek Stepanek vs Adrian Ungur 6-3, 6-2, 6-0/ Cehia a castigat primul punct

Lucian Croitoru la RFI: Falimentul controlat al Greciei nu este posibil, ar avea efecte negative asupra intregii zone

Se intampla si lucruri bune: in 2011, numarul salariatilor din mediul privat a inregistrat o crestere mai mare decat in anii de boom economic 2006/2007

Ministru grec de finante: Grecia va ramane in recesiune si in 2012, pentru al patrulea an consecutiv

Angela Merkel: Obligatiunile comune pentru zona euro sunt o idee absolut gresita

ING Bank a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica a Romaniei in 2012, de la 3,5% la 2,2%

INFOGRAFIC Romania, pe locul cinci in UE in functie de inflatia anuala

Cupa Davis: Romania vs Cehia, programul disputelor

Top 10 cei mai mari angajatori ai lumii. Vezi cine are un numar dublu de angajati fata de McDonald’s

Realizarile fostului ministru Lazaroiu

​Cupa Davis: Cehia vs Romania 2-0 (Berdych, victorie fara emotii cu Crivoi)

Romania vs Belarus: Bilete cu preturi cuprinse intre 30 si 400 de lei

Croitoru (BNR): Aderarea Romaniei la zona euro va fi amanata

Romania si Olanda, la un pas de scandal diplomatic din cauza unor flori

Tun de 2,3 milioane euro, cu iz…petrolier

AL DOILEA DEZASTRU: Moneda unui stat de langa Romania se apropie de colaps

Barack Obama propune un plan de reducere a deficitului de 3.000 mld dolari, concomitent cu majorarea impozitelor pentru bogati: Nu e lupta de clasa, e matematica

Dilema OLANDEZA

Asociatia distribuitorilor de piese auto, surprinsa ca CSA nu solicita dovezi la nereguli semnalate in piata asigurarilor

Cum vor autoritatile sa incalce Legea Pensiilor

Deficitele zonei euro: are Trichet dreptate?

Limitarea deducerilor fiscale pentru obligatiunile municipale: ideea lui Obama care nu se justifica inca

FMI: Grecia are nevoie de economii bugetare suplimentare

​Credit Suisse plateste 150 mil. euro pentru a inchide un dosar de evaziune fiscala in Germania

Dominique Strauss Kahn: Datoria Greciei trebuie stearsa.Pierderile asumate de catre state si banci. Vezi de cate ori si-a mai restructurat Grecia datoriile

Traian Basescu: Guvernul trebuie sa dea drumul la investitii si la locuri de munca. Da, domne, drumul la exploatarile de argint si de aur

Realizarile fostului ministru Lazaroiu

Croitoru (BNR): Aderarea Romaniei la zona euro va fi amanata

Lucian Croitoru la RFI: Falimentul controlat al Greciei nu este posibil, ar avea efecte negative asupra intregii zone

Se intampla si lucruri bune: in 2011, numarul salariatilor din mediul privat a inregistrat o crestere mai mare decat in anii de boom economic 2006/2007

Angela Merkel: Obligatiunile comune pentru zona euro sunt o idee absolut gresita

INFOGRAFIC Romania, pe locul cinci in UE in functie de inflatia anuala

Trocul BCR-Erste, inceputul ... sfarsitului pentru SIF-uri

In ce stadiu se afla Romania in privinta descoperirii zacamintelor de gaze de sist

Gabi Balint si brigada lui Bricheta s-au distrat cu trei tinere intr-o pensiune! Femei antamate contra penalty-uri neacordate.

Tabara contraataca cu evaziunea fiscala

VIDEO! Gabi Dutu a cazut de la etajul 2!

Inter a ajuns o epava: a luat bataie si de la Novara!

FMI a revizuit in scadere prognoza privind cresterea economiei Romaniei in 2012, la 3,5%

Barack Obama propune un plan de reducere a deficitului de 3.000 mld dolari, concomitent cu majorarea impozitelor pentru bogati: Nu e lupta de clasa, e matematica

Asociatia distribuitorilor de piese auto, surprinsa ca CSA nu solicita dovezi la nereguli semnalate in piata asigurarilor

Cum vor autoritatile sa incalce Legea Pensiilor

Deficitele zonei euro: are Trichet dreptate?

Limitarea deducerilor fiscale pentru obligatiunile municipale: ideea lui Obama care nu se justifica inca

FMI: Grecia are nevoie de economii bugetare suplimentare

​Credit Suisse plateste 150 mil. euro pentru a inchide un dosar de evaziune fiscala in Germania

Dominique Strauss Kahn: Datoria Greciei trebuie stearsa.Pierderile asumate de catre state si banci. Vezi de cate ori si-a mai restructurat Grecia datoriile

Realizarile fostului ministru Lazaroiu

INFOGRAFIC Romania, pe locul cinci in UE in functie de inflatia anuala

Opinie: Turnurile Gemene, prabusite dupa o explozie devastatoare

U Cluj eliminata din cupa de echipa a doua a Astrei. ...

Cosul pensionarului, bucuria autoritatilor locale

Fed a anuntat un nou program de 400 miliarde de dolari pentru sustinerea economiei

Leonard Orban: In cursul lunii noiembrie am putea debloca transmiterea catre Comisia Europeana a facturilor pentru proiectele europene

Consultare publica: Ce angajamente fac Orange, Vodafone si Cosmote pentru inchiderea unei investigatii in care sunt suspiciuni ca ar fi impus pretul final la cartelele preplatite

Cu cat mai destept poti fi decat un laureat Nobel ?

Mutu, Tamas si Lobont - Surprizele lui Piturca pentru urmatoarele meciuri din preliminarii

Ionut Simion, AMCHAM: Ca sa prinzi zece hoti, omori 1.000 de contribuabili cu comportament normal

Tribune de Geneve: Un euro ar putea costa 1,25 franci elvetieni

Sibex: Cresterea aurului, sustinuta de cererea pentru plasamente sigure in sedinta de marti

Sorin Blejnar: Florile au fost pentru noi o preocupare permanenta

Bercea Mondial, mai aproape de libertate. Judecatorii olteni i-au admis din cererea de eliberare

Sorin Blejnar (ANAF): Florile au fost pentru noi o preocupare permanenta

Robert Zoellick: Statele occidentale nu au nicio scuza in cazul in care vor reintra in recesiune

Studiu Discovery - peste 40% dintre romani cred in extraterestri

Basescu propune trecerea la o politica europeana bugetara unica

George Soros: Statele Unite se afla deja intr-o dubla recesiune

Scade numarul romanilor care au casele asigurate obligatoriu doar impotriva celor trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecari de teren

Bursele si petrolul reactioneaza la decizia FED Dolarul redevine cea mai pretioasa valuta

Moody`s a redus ratingurile Bank of America, Wells Fargo si Citigroup

Fed a anuntat un nou program de 400 miliarde de dolari pentru sustinerea economiei

Leonard Orban: In cursul lunii noiembrie am putea debloca transmiterea catre Comisia Europeana a facturilor pentru proiectele europene

Consultare publica: Ce angajamente fac Orange, Vodafone si Cosmote pentru inchiderea unei investigatii in care sunt suspiciuni ca ar fi impus pretul final la cartelele preplatite

Cu cat mai destept poti fi decat un laureat Nobel ?

Mutu, Tamas si Lobont - Surprizele lui Piturca pentru urmatoarele meciuri din preliminarii

VIDEO Andreea Marin si-a facut imagine pe spatele sinistratilor, impartind ajutoarele stranse de Mihaela Radulescu si alte vedete.

Un pensionar irlandez a murit de combustie spontana

Scad creditele pentru economie, cresc cele pentru stat

CSS Giurgiu invinge pe Dinamo insa rateaza calificarea in "sferturile" Cupei Romaniei

Un pensionar irlandez a murit de combustie spontana

Rapid - CFR Cluj 1-1. Remiza in derby-ul feroviarilor

MP Singapore: Nimic nou - Sebastian Vettel, inca un pole-position

Guvernul spaniol recunoaste ca obiectivul de crestere economica pe 2011, de 1,3%, va fi greu de atins

Schimb dur de replici intre seful TVR si sindicalisti. Lazescu: Cand spune ca salariatii TVR fac sacrificii, sindicatul sa aiba curajul sa priveasca in ochii miilor de colegi din presa care si-au pierdut locul de munca

Orange propune angajamente pentru a inchide o ancheta in care este acuzata ca nu a permis vanzarea serviciilor sale printr-un distribuitor al Vodafone

Jacques Delpla, analist: Daca nu ajutam Spania, Portugalia, Grecia si Italia, in cateva luni se destrama zona euro

Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?

Un fenomen Wi-Fi in Romania? In tara apar tot mai multe zone de acces gratuit la internet wireless

Robert Zoellick: Statele occidentale nu au nicio scuza in cazul in care vor reintra in recesiune

George Soros: Statele Unite se afla deja intr-o dubla recesiune

Scade numarul romanilor care au casele asigurate obligatoriu doar impotriva celor trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecari de teren

Bursele si petrolul reactioneaza la decizia FED Dolarul redevine cea mai pretioasa valuta

Moody`s a redus ratingurile Bank of America, Wells Fargo si Citigroup

Fed a anuntat un nou program de 400 miliarde de dolari pentru sustinerea economiei

Leonard Orban: In cursul lunii noiembrie am putea debloca transmiterea catre Comisia Europeana a facturilor pentru proiectele europene

Consultare publica: Ce angajamente fac Orange, Vodafone si Cosmote pentru inchiderea unei investigatii in care sunt suspiciuni ca ar fi impus pretul final la cartelele preplatite

Cu cat mai destept poti fi decat un laureat Nobel ?

Ionut Simion, AMCHAM: Ca sa prinzi zece hoti, omori 1.000 de contribuabili cu comportament normal

Guvernul scumpeste sanatatea pe mana FMI

Fostul guvern laburist, acuzat ca a ascuns adevarul legat de impactul imigratiei in Marea Britanie

Parcati, va rog! - Scurt ghid de Valet Parking cu BMW 740d xDrive Individual

MP Singapore: Nimic nou - Sebastian Vettel, inca un pole-position

Guvernul spaniol recunoaste ca obiectivul de crestere economica pe 2011, de 1,3%, va fi greu de atins

Schimb dur de replici intre seful TVR si sindicalisti. Lazescu: Cand spune ca salariatii TVR fac sacrificii, sindicatul sa aiba curajul sa priveasca in ochii miilor de colegi din presa care si-au pierdut locul de munca

Orange propune angajamente pentru a inchide o ancheta in care este acuzata ca nu a permis vanzarea serviciilor sale printr-un distribuitor al Vodafone

Jacques Delpla, analist: Daca nu ajutam Spania, Portugalia, Grecia si Italia, in cateva luni se destrama zona euro

Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?

Un fenomen Wi-Fi in Romania? In tara apar tot mai multe zone de acces gratuit la internet wireless

Robert Zoellick: Statele occidentale nu au nicio scuza in cazul in care vor reintra in recesiune

George Soros: Statele Unite se afla deja intr-o dubla recesiune

Scade numarul romanilor care au casele asigurate obligatoriu doar impotriva celor trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecari de teren

Moody`s a redus ratingurile Bank of America, Wells Fargo si Citigroup

Vicepresedintele CE, Antonio Tajani la RFI: Nu ne putem preda, nu putem lasa Grecia abandonata propriului destin!

Poate sau nu FMI sa salveze economiile vulnerabile?

Avertisment de la UE: Cheltuiti fondurile europene!

Grecia nu exclude noi masuri de austeritate, ca sa evite intrarea in incapacitate de plata.

Consumul de bere si fustele scurte: Indicatori ciudati care arata ca economia merge prost

Ultimele modificari ale Codului fiscal, pe intelesul tuturor

Grecia nu exclude noi masuri de austeritate pentru a evita intrarea in incapacitate de plata

Cum sa te plimbi pe bani publici

Partide taiate de la subventii

ȘOC: Germania are o datorie secreta de 5.000 de miliarde de euro

​FOTOGALERIE Benfica s-a antrenat pe Arena Nationala - Noul gazon a rezistat fara probleme

Banca Centrala Europeana, data in judecata de un profesor german de drept

​VIDEO PAOK - AEK Atena 3-0/ Boloni, lider provizoriu in Grecia

48 de ore pe HotNews.ro: Vlad Filat, premierul Republicii Moldova: S-a convenit reluarea negocierilor oficiale in format 5+2 pentru Transnistria; Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?;Taxa ghearei: ce este si pe cine va atinge clawback-ul

Guvernul spaniol recunoaste ca obiectivul de crestere economica pe 2011, de 1,3%, va fi greu de atins

Orange propune angajamente pentru a inchide o ancheta in care este acuzata ca nu a permis vanzarea serviciilor sale printr-un distribuitor al Vodafone

Jacques Delpla, analist: Daca nu ajutam Spania, Portugalia, Grecia si Italia, in cateva luni se destrama zona euro

Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?

Un fenomen Wi-Fi in Romania? In tara apar tot mai multe zone de acces gratuit la internet wireless

Robert Zoellick: Statele occidentale nu au nicio scuza in cazul in care vor reintra in recesiune

George Soros: Statele Unite se afla deja intr-o dubla recesiune

Scade numarul romanilor care au casele asigurate obligatoriu doar impotriva celor trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecari de teren

Moody`s a redus ratingurile Bank of America, Wells Fargo si Citigroup

Berlusconi: multe dosare, putine sanse de condamnare

Mircea Cosea: Grecia, in situatia in care banii nu-i mai servesc prea mult

Top 20 Cele mai datoare tari din lume

CCIFER aniverseaza 15 ani de existenta

Planul de 2.000 miliarde euro.

Zece martori straini prezentati de apararea lui Silvio Berlusconi, scosi de pe lista.

Bursa din Tokyo, scadere de 1,65% la jumatatea sesiunii

BCE, gata sa actioneze daca perspectivele se inrautatesc

Paralela socanta: Ultima data cand nemtii au mers pe austeritate, a venit la putere Hitler

Doar 14% dintre angajatii romani folosesc retelele sociale in scop strict profesional

Gaz Metan Medias - FCM Targu Mures, scor 2-1, in Liga I

Pandurii Targu Jiu - Astra Ploiesti, scor 1-2, in Liga I

Economist: Germania are datorii ascunse de 5.000 de miliarde de euro

Editorial Inghet economic

Finante Banci - Bancherii se pregatesc pentru falimentul Greciei

Pantilimon, doar rezerva in infrangerea celor de la Manchester City cu Bayern

Ce l-am intrebat pe ministrul german de Finante

Stimuleaza-ti creierul prin cinci metode eficiente!

Paralela socanta: Ultima data cand nemtii au mers pe austeritate, a venit la putere Hitler

Propunere - surpriza a companiei britanice BP: un proiect concurent pentru Nabucco care sa transporte gaz din Azerbaidjan spre Austria via Romania

Lotul Belarusului pentru partida cu Romania

UPDATE Constantin Buzoianu este noul sef al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Adrian Vasilescu, la RFI: Sa nu facem greseli majore; la masuri geniale nu ne putem astepta

Banca Centrala Europeana, data in judecata de un profesor german de drept

48 de ore pe HotNews.ro: Vlad Filat, premierul Republicii Moldova: S-a convenit reluarea negocierilor oficiale in format 5+2 pentru Transnistria; Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?;Taxa ghearei: ce este si pe cine va atinge clawback-ul

Orange propune angajamente pentru a inchide o ancheta in care este acuzata ca nu a permis vanzarea serviciilor sale printr-un distribuitor al Vodafone

Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?

Un fenomen Wi-Fi in Romania? In tara apar tot mai multe zone de acces gratuit la internet wireless

Sabin Cutas: "Nu putem discuta despre un stat palestinian pana nu avem o economie palestiniana sustenabila"

Papandreou: Grecii fac eforturi supraomenesti sa iasa din criza

In asteptarea ploilor. Productia de grau pentru 2012 ar putea fi compromisa de seceta

Efectele negative ale demisiei ministrului rus de Finante

Angela Merkel nu vrea noi planuri de relansare

Reteta pentru faliment sanitar.

Andrei Vochin la pauza pe Radio GSP: Otelul a fost zero in prima repriza, n-a jucat nimic

Parlamentul European aproba acordul cu Autoritatea Palestiniana pentru stimularea comertului

Depozitarul Central a realizat prima decontare transfrontaliera pe piata din Olanda

Handelsblatt: Germania are datorii ascunse de 5.000 miliarde euro

Angela Merkel: Falimentul Greciei ar distruge increderea investitorilor in zona euro

Suplimentare a arsenalului fondului de salvare a zonei euro

EXCLUSIV: Sedlaček, sfatuitorul lui Havel: Fara euro, inflatia ar fi crescut ingrijorator si ar fi izbucnit razboaie

Tichetele pentru programul Rabla pot fi utilizate pana la 23 noiembrie

Germania are datorii ascunse de 5.000 MLD. de euro

Otelul Galati pierde meciul cu Benfica Lisabona, scor 0-1, in etapa a doua a Ligii Campionilor

Municipalitatea din Fukushima vrea sa curete 110.000 de case contaminate

Oameni cu profesii respectabile si bine remunerate cauta o alternativa care sa-i implineasca sufleteste. Vezi care este aceasta

La Tribune: Statul elen ar trebui sa-si vanda toate activele publice pentru 125 miliarde euro, conform unui plan intocmit de consultanti germani pentru salvarea Greciei

Parlamentul European a votat pachetul de sase legi privind guvernanta economica

Adrian Marin, seful Generali Romania: 29 de agentii Ardaf au fost inchise de la inceputul acestui an pana la fuziunea cu Generali/Nu au existat concedieri

Razboiul brevetelor: Comisia Internationala pentru Comert din SUA a deschis o investigatie impotriva Apple, la plangerea HTC

Propunere - surpriza a companiei britanice BP: un proiect concurent pentru Nabucco care sa transporte gaz din Azerbaidjan spre Austria via Romania

Lotul Belarusului pentru partida cu Romania

UPDATE Constantin Buzoianu este noul sef al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Banca Centrala Europeana, data in judecata de un profesor german de drept

Orange propune angajamente pentru a inchide o ancheta in care este acuzata ca nu a permis vanzarea serviciilor sale printr-un distribuitor al Vodafone

Grecia. Cu ce scenarii se lucreaza?

Un fenomen Wi-Fi in Romania? In tara apar tot mai multe zone de acces gratuit la internet wireless

Peste 4000 de autoturisme Dacia si Renault, rechemate in fabrica pentru verificari

Greseala Greciei nu este doar a ei, ci si a creditorilor

Stolojan: TVA-ul trebuie redus, daca economia creste in 2012

Sabin Cutas: "Nu putem discuta despre un stat palestinian pana nu avem o economie palestiniana sustenabila"

UE: Trei crize grave, combinate.

Primarii de la sate, dati in judecata de profesori.

FOTO Avionul lui PSV a sosit la Bucuresti cu o intirziere de 20 de minute

Chivu isi lauda colegii: Am aratat caracter, Ranieri avea nevoie de aceasta victorie

Moody;#39;s: Riscul Romaniei de a intra in incapacitate de plata s-a dublat intr-o saptamana

Parlamentul European aproba acordul cu Autoritatea Palestiniana pentru stimularea comertului

Kevin Arnold, Nexia: Birocratia este o mare problema in Romania

SUA: Fed este in alerta". Liderii bancii centrale au opinii divergente privind masurile ce vor fi luate

Afla cum poti opri aparitia parazitilor!

Reuters: FED este in alerta privind incetinirea economiei SUA, insa liderii bancii centrale au opinii divergente in privinta masurilor care ar trebui luate

Riscul de default al Romaniei s-a dublat intr-o saptamana

Pe fondul deteriorarii situatiei economice Conservatorii, favoriti la alegerile generale din Spania

Economie mondiala - Fed este in alerta privind economia SUA

Specializat - Contabilul roman a fost sarbatorit la nivel national pe 21 septembrie. Cine este si ce rol are contabilul?

Ramona Manescu: Trebuie sa ne luam angajamente mult mai ambitioase si mai concrete

O fetita de 9 ani din Galati este suspectata de botulism

Presedintele CJ Cluj anunta ca va solicita desecretizarea contractului cu Nokia, dar nu precizeaza cui va solicita acest lucru

AUDIO Ziaristi clujeni despre plecarea Nokia: S-a vorbit despre faptul ca Nokia trebuie sa ramana in Romania minimum sapte ani / Clujul nu va avea de suferit

Afacerile Nokia in Romania. Cum au evoluat si cine a fost in final castigatorul investitiei finlandeze: Statul sau compania? Vestea vine prost pentru sectorul exporturilor

Utile: Cafeaua scade riscul de depresie in cazul femeilor; Ai pofta de dulciuri? Inseamna ca esti bolnav; Diclofenacul creste cu 40% riscurile unui atac de cord

La Tribune: Statul elen ar trebui sa-si vanda toate activele publice pentru 125 miliarde euro, conform unui plan intocmit de consultanti germani pentru salvarea Greciei

Parlamentul European a votat pachetul de sase legi privind guvernanta economica

Adrian Marin, seful Generali Romania: 29 de agentii Ardaf au fost inchise de la inceputul acestui an pana la fuziunea cu Generali/Nu au existat concedieri

Razboiul brevetelor: Comisia Internationala pentru Comert din SUA a deschis o investigatie impotriva Apple, la plangerea HTC

Propunere - surpriza a companiei britanice BP: un proiect concurent pentru Nabucco care sa transporte gaz din Azerbaidjan spre Austria via Romania

UPDATE Constantin Buzoianu este noul sef al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Un brand puternic in declin. Nokia trebuie sa mizeze pe inovatie

Mihai Ionescu (ANEIR): Odata cu plecarea Nokia, Romania pierde un exportator important

Nita (PSD): Inchiderea fabricii Nokia din Jucu va fi urmata de gesturi similare ale altor companii

Retrospectiva / Perspectiva: Cum s-a retras Nokia din Germania?

Idu: Romania ar putea absorbi fonduri europene de 7-8 miliarde de euro intr-un an

Gaze mai scumpe in Republica Moldova

Bursele europene au inchis in crestere.

LeitnerLeitner: crestere a cifrei de afaceri cu 25% in primele 8 luni

Declaratie socanta: America are nevoie de bani cat pentru un razboi

Varujan Pambuccian: "Plecarea Nokia nu are un impact bugetar spectaculos"

Codul Fiscal va fi modificat de la 1 octombrie. Ce biruri ar mai putea pune statul

SCANDALUL FONDURILOR EUROPENE: IERTAREA BARONILOR. Cum a scapat Cristache Radulescu (PDL) de o corectie de 10 MILIOANE DE EURO de la Udrea. Se pregateste un important lider PSD. EXCLUSIV

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Eveniment - China, o tara in sarbatoare pe 1 octombrie

Economie mondiala - Bernanke: Somajul mare reprezinta in SUA o criza nationala

EXCLUSIV Lassana Diarra, anchetat pentru frauda fiscala

Oltchim, debut cu dreptul in Liga

Victor Ponta (PSD): Cazul Nokia nu este o surpriza pentru oamenii cu capul la ei

Surse: Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriilor, este cercetat intr-un nou dosar privind fraudarea Hidroelectrica

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

Mutu si Tamas revin oficial la echipa nationala - Lista convocatilor pentru partidele cu Belarus si Albania

INS: intre 1990 si 2010, salariul real a crescut cu 23,6%

Retelele de socializare nu fac destul pentru a proteja viata privata a minorilor - raport CE

BNR a cotat un euro la 4,35 lei. Dealerii spun ca au existat cumparari comercialede valuta. Pragul de 4,42 lei/euro ar putea fi aparat de BNR

Jeffrey Franks: FMI va revizui prognoza de crestere economica a Romaniei pe 2012 la circa 2%

DIICOT: Fostul ministru al Economiei Codrut Seres si 6 actuali si fosti sefi de la Hidroelectrica, trimisi in judecata pentru complot si subminarea economiei nationale

Varujan Pambuccian la RFI: Finlanda va avea probleme foarte mari din cauza companiei Nokia

AUDIO Ziaristi clujeni despre plecarea Nokia: S-a vorbit despre faptul ca Nokia trebuie sa ramana in Romania minimum sapte ani / Clujul nu va avea de suferit

Afacerile Nokia in Romania. Cum au evoluat si cine a fost in final castigatorul investitiei finlandeze: Statul sau compania? Vestea vine prost pentru sectorul exporturilor

VIDEO E OFICIAL Nokia a anuntat ca inchide fabrica de la Jucu. 2.200 de oameni, afectati de oprirea productiei

La Tribune: Statul elen ar trebui sa-si vanda toate activele publice pentru 125 miliarde euro, conform unui plan intocmit de consultanti germani pentru salvarea Greciei

Parlamentul European a votat pachetul de sase legi privind guvernanta economica

Adrian Marin, seful Generali Romania: 29 de agentii Ardaf au fost inchise de la inceputul acestui an pana la fuziunea cu Generali/Nu au existat concedieri

UPDATE Constantin Buzoianu este noul sef al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Companiile din energie cer majorarea pretului la gaze pentru firme, dar si pentru populatie

Bruno Roche: Nici o companie franceza importanta nu a parasit Romania

FMI: Crestere economica mai mica in 2012

Grecia, din rau in mai rau

Nicolas Sarkozy lanseaza TGV-ul in Maroc

Finlanda va avea probleme foarte mari din cauza Nokia

Apple, Google si Cisco Systems cer o vacanta fiscala pentru profituri offshore de 1000 mld. dolari

Companii ca Apple si Google cer o vacanta fiscala pentru profituri offshore de ...

Soros: Politicienii au pierdut controlul crizei, iar pietele financiare imping lumea in ...

BALANTA 1 - 7 octombrie.

Dosarul Transferurilor se muta in Franta " Lassana Diarra, investigat pentru evaziune fiscala

Ben S. Bernanke: Somajul din SUA este o criza nationala

Motive de ascensiune pe pietele actiunilor

Inflatia din zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Hossu: Ideea ca angajatii de la Nokia sa plece cu trei salarii compensatorii mi se pare o gluma buna

Codrut Seres si fosti directori ai Hidroelectrica, acuzati de subminarea economei nationale

LUMEA IN CRIZA. Solutia este in mana politicienilor si tocmai de asta ar trebui sa ne fie frica. Riscul tensiunilor sociale in Europa este in crestere

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Economie mondiala - Inflatia din zona euro a accelerat in septembrie la 3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Pretentii de diva! Rihanna a vrut sa se epileze inghinal de urgenta, la 2 dimineata!.

Miliardarul Soros: Politicienii au pierdut controlul crizei economice

Pepenii galbeni au omorat 15 americani. Cel mai grav caz de toxiinfectie alimentara din SUA | VIDEO

Liga I: Dinamo - Chiajna 2-0

Liga I: Gaz Metan - U Cluj 2-5

Victor Ponta (PSD): Cazul Nokia nu este o surpriza pentru oamenii cu capul la ei

Surse: Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriilor, este cercetat intr-un nou dosar privind fraudarea Hidroelectrica

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

VIDEO Mutu si Tamas revin oficial la echipa nationala - Lista convocatilor pentru partidele cu Belarus si Albania

INS: intre 1990 si 2010, salariul real a crescut cu 23,6%

Retelele de socializare nu fac destul pentru a proteja viata privata a minorilor - raport CE

BNR a cotat un euro la 4,35 lei. Dealerii spun ca au existat cumparari comercialede valuta. Pragul de 4,42 lei/euro ar putea fi aparat de BNR

Jeffrey Franks: FMI va revizui prognoza de crestere economica a Romaniei pe 2012 la circa 2%

DIICOT: Fostul ministru al Economiei Codrut Seres si 6 actuali si fosti sefi de la Hidroelectrica, trimisi in judecata pentru complot si subminarea economiei nationale

Varujan Pambuccian la RFI: Finlanda va avea probleme foarte mari din cauza companiei Nokia

AUDIO Ziaristi clujeni despre plecarea Nokia: S-a vorbit despre faptul ca Nokia trebuie sa ramana in Romania minimum sapte ani / Clujul nu va avea de suferit

Afacerile Nokia in Romania. Cum au evoluat si cine a fost in final castigatorul investitiei finlandeze: Statul sau compania? Vestea vine prost pentru sectorul exporturilor

VIDEO E OFICIAL Nokia a anuntat ca inchide fabrica de la Jucu. 2.200 de oameni, afectati de oprirea productiei

Bulgaria, laudata de OLAF. Romania, blamata

Companiile din energie cer majorarea pretului la gaze pentru firme, dar si pentru populatie

Bruno Roche: Nici o companie franceza importanta nu a parasit Romania

FMI: Crestere economica mai mica in 2012

Grecia, din rau in mai rau

Apple, Google si Cisco Systems cer o vacanta fiscala pentru profituri offshore de 1000 mld. dolari

A doua putere europeana se afunda in criza datoriilor

LUMEA IN CRIZA. Solutia este in mana politicienilor si tocmai de asta ar trebui sa ne fie frica. Riscul tensiunilor sociale in Europa este in crestere

Iata care sunt cele mai periculoase meserii din Romania!

Anca Boagiu: IBM doreste crearea unui parc tehnologic la Targu Mures

Victor Ponta (PSD): Cazul Nokia nu este o surpriza pentru oamenii cu capul la ei

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

VIDEO Mutu si Tamas revin oficial la echipa nationala - Lista convocatilor pentru partidele cu Belarus si Albania

INS: intre 1990 si 2010, salariul real a crescut cu 23,6%

Retelele de socializare nu fac destul pentru a proteja viata privata a minorilor - raport CE

BNR a cotat un euro la 4,35 lei. Dealerii spun ca au existat cumparari comercialede valuta. Pragul de 4,42 lei/euro ar putea fi aparat de BNR

Jeffrey Franks: FMI va revizui prognoza de crestere economica a Romaniei pe 2012 la circa 2%

DIICOT: Fostul ministru al Economiei Codrut Seres si 6 actuali si fosti sefi de la Hidroelectrica, trimisi in judecata pentru complot si subminarea economiei nationale

Varujan Pambuccian la RFI: Finlanda va avea probleme foarte mari din cauza companiei Nokia

Afacerile Nokia in Romania. Cum au evoluat si cine a fost in final castigatorul investitiei finlandeze: Statul sau compania? Vestea vine prost pentru sectorul exporturilor

VIDEO E OFICIAL Nokia a anuntat ca inchide fabrica de la Jucu. 2.200 de oameni, afectati de oprirea productiei

IBM investeste la Targu Mures

Bulgaria, laudata de OLAF. Romania, blamata

Companiile din energie cer majorarea pretului la gaze pentru firme, dar si pentru populatie

Codrut Seres, judecat pentru paguba de la Hidroelectrica.

Bursele europene, in declin de teama evolutiei economiei

Banca Angliei ar putea injecta inca 50 miliarde lire sterline in economie

Companii ca Apple si Google cer o "vacanta fiscala" pentru profituri offshore de 1.000 miliarde dolari

Inflatia din zona euro a accelerat in septembrie la 3%

DOVADA ca nemtii sunt datori Romaniei. VEZI aici actul

Traficul de calatori pe calea ferata Bucuresti-Constanta a crescut cu 49%. Cand va fi gata tot coridorul?

Zece sectoare economice care s-au prabusit in T3. Care vor intra in COLAPS?

Sezonul Nobel debuteaza luni, cu decernarea premiului pentru medicina

O singura concluzie

Presedintele Italiei respinge ambitiile separatiste ale Ligii Nordului

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Specializat - Modificari ale Codurilor fiscal si de procedura fiscala

Specializat - Obligatiile declarative care au termen in luna octombrie

Banca Angliei ar putea injecta 50 de miliarde de lire sterline in economie

​VIDEO Adriean Videanu: Nu trebuie sa renuntam in discutiile cu FMI la pachetul de scadere a fiscalitatii. Vezi in text cum i-a afectat criza afacerile

Va candida in 2012 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei? Videanu: Mi-e foarte greu sa sterg imaginea de primar-bordura. Ma gandesc sa depun un efort tot mai mare de explicare

Raport SAR: Piata energiei electrice si a gazelor naturale sufera de deficiente profunde

Mai multe competente pentru forurile europene. Eurodeputatul Iuliu Winkler discuta online despre Statele Unite ale Europei marti, de la ora 12:00

Anca Boagiu: IBM doreste crearea unui parc tehnologic la Targu Mures

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

Retelele de socializare nu fac destul pentru a proteja viata privata a minorilor - raport CE

BNR a cotat un euro la 4,35 lei. Dealerii spun ca au existat cumparari comercialede valuta. Pragul de 4,42 lei/euro ar putea fi aparat de BNR

Jeffrey Franks: FMI va revizui prognoza de crestere economica a Romaniei pe 2012 la circa 2%

DIICOT: Fostul ministru al Economiei Codrut Seres si 6 actuali si fosti sefi de la Hidroelectrica, trimisi in judecata pentru complot si subminarea economiei nationale

Afacerile Nokia in Romania. Cum au evoluat si cine a fost in final castigatorul investitiei finlandeze: Statul sau compania? Vestea vine prost pentru sectorul exporturilor

VIDEO E OFICIAL Nokia a anuntat ca inchide fabrica de la Jucu. 2.200 de oameni, afectati de oprirea productiei

Ministrul Economiei, in vizita la Moscova. Subiecte posibile pe agenda de lucru

Ordonanta creditelor a economisit 35 de milioane de euro din banii romanilor

Grecia provoaca din nou panica pe continent

Se cauta sef pentru serviciul secret al Internelor.

Inflatia din zona euro a accelerat in septembrie la 3%

Banca Angliei ar putea injecta inca 50 miliarde lire sterline in economie

Companii ca Apple si Google cer o "vacanta fiscala" pentru profituri offshore de 1.000 miliarde dolari

Bursele europene, in declin de teama evolutiei economiei

Cele mai socante citate despre criza economica

Sezonul Nobel debuteaza luni, cu decernarea premiului pentru medicina

Din rau in mai rau

Dupa victoria social-democratilor la alegerile legislative Helle Thorning-Schmidt devine prima femeie la conducerea guvernului danez

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Economie mondiala - UE ia in calcul noi masuri de stimulare a cresterii economice

Opinii - Economia noului deceniu va fi o economie creativa

Ea l-a cucerit pe Marius Moga

New York: Protest cu zombi

VIDEO FOTOGALERIE iPhone 4S: procesor dual-core, filmare FullHD si cel mai avansat sistem de comanda vocala

Valentin Popoviciu, director RCSRDS: In maxim o luna vom oferi cu 2 euro pe luna convorbiri nelimitate catre toate retele fixe de telefonie din Romania

​Exclusiv Mihai Tanasescu, FMI: Sa definesc criza actuala in trei cuvinte? Ar fi asa: Consistenta, Contagioasa, Controlabila

UPDATE Gazprom vrea sa exporte cantitati mai mari de gaze in Romania

Ben Bernanke: Fed este pregatita sa adopte masuri suplimentare pentru redresarea economiei americane

Jucu: Protest spontan al muncitorilor de la Fabrica Nokia

Mugur Isarescu: Ce poate sa fie mai grav pentru Romania decat sa adopte o paleta de stimuli fiscali pe care sa nu o poata sprijini

Ministrul Comunicatiilor, despre plecarea Nokia: Romania este competitiva pe piata solutiilor informatice, iar IBM, Oracle si HP pe acest segment au gasit resurse

Procedura TVA la achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi

Hiperlinkul uman: Scaneaza-ma daca vrei sa stii mai multe

​VIDEO Adriean Videanu: Nu trebuie sa renuntam in discutiile cu FMI la pachetul de scadere a fiscalitatii. Vezi in text cum i-a afectat criza afacerile

Va candida in 2012 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei? Videanu: Mi-e foarte greu sa sterg imaginea de primar-bordura. Ma gandesc sa depun un efort tot mai mare de explicare

Raport SAR: Piata energiei electrice si a gazelor naturale sufera de deficiente profunde

Eurodeputatul Iuliu Winkler a discutat online despre Statele Unite ale Europei: Niciodata, incepand din 1946, constructia europeana nu s-a aflat intr-un mai mare pericol ca acum

Anca Boagiu: IBM doreste crearea unui parc tehnologic la Targu Mures

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

DIICOT: Fostul ministru al Economiei Codrut Seres si 6 actuali si fosti sefi de la Hidroelectrica, trimisi in judecata pentru complot si subminarea economiei nationale

VIDEO E OFICIAL Nokia a anuntat ca inchide fabrica de la Jucu. 2.200 de oameni, afectati de oprirea productiei

Grecia, fluturele care poate provoca taifunul

Banca Dexia, stransa cu usa de criza datoriilor

Actiunile bancii europene Dexia, in prabusire libera

Rusia vrea o cooperare economica mai stransa cu Romania

"Goldman Sachs": Germania si Franta vor intra in recesiune

Lucian Croitoru, BNR: Mai multe reguli in politica fiscala

Guvernul lasa ANAF sa stinga datoriile CNH, CFR si Termoelectrica

Catu: Trebuie sa reducem impozitele pentru a sustine cresterea economica

Croitoru, BNR: Datoria publica trebuie limitata prin Constitutie

De ce investitorii aleg Romania, desi Bulgaria e paradis fiscal

Isarescu se intreaba daca societatea si clasa politica vor iesi din tiparul precedentelor cicluri electorale

Pink va debuta in cinematografie intr-un film despre dependenta de sex

Atentat sinucigas cu zeci de victime, in capitala Somaliei

O echipa a AIEA va ajuta la decontaminare in jurul centralei Fukushima

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Actualitate - ANAF va stinge datorii ale CNH, CFR si Termoelectrica prin preluarea unor active si actiuni

Opinii - Cate lovituri mai poate incasa industria farma?

James Cameron are mania grandorii: Continuarea la Avatar va fi monumentala

Listeria, bacteria din pepeni care a speriat America. Povestea socanta a unui barbat care a supravietuit

UPDATE: David Cameron, atac la birocratia UE: Am vazut proiectul unei directive UE despre diabetici, care nu trebuie lasati sa conduca masini? Ce-are de-a face asta cu piata comuna?

Samsung va solicita ordine preliminare de interdictie a vanzarii iPhone 4S in Franta si Italia

Intoarcerea lui Mugur Isarescu: Daca mi-as asuma un risc pentru a stimula economia, reducerea CAS ar fi cea mai binevenita. Vezi cele mai importante declaratii ale Guvernatorului

Guvernatorul Isarescu, contrazis de unii macroeconomisti. In anumite conditii putem relaxa totusi fiscalitatea, spun acestia. Vezi opiniile lui Voinea, Daianu, Lungu si altii

Trichet: Cresterea va fi foarte moderata in zona euro in semestrul doi

Sa luam sau nu lucrurile in joaca?

Moody's reduce ratingul Italiei: A2 cu perspectiva negativa

Wall Street, in revenire semnificativa pe final de sesiune

Radu Moraru pentru Capital: Postul 10TV este in moarte clinica

VIDEO FOTOGALERIE iPhone 4S: procesor dual-core, filmare FullHD si cel mai avansat sistem de comanda vocala

Valentin Popoviciu, director RCSRDS: In maxim o luna vom oferi cu 2 euro pe luna convorbiri nelimitate catre toate retele fixe de telefonie din Romania

​Exclusiv Mihai Tanasescu, FMI: Sa definesc criza actuala in trei cuvinte? Ar fi asa: Consistenta, Contagioasa, Controlabila

UPDATE Gazprom vrea sa exporte cantitati mai mari de gaze in Romania

Ben Bernanke: Fed este pregatita sa adopte masuri suplimentare pentru redresarea economiei americane

VIDEO Mugur Isarescu: Ce poate sa fie mai grav pentru Romania decat sa adopte o paleta de stimuli fiscali pe care sa nu o poata sprijini

Ministrul Comunicatiilor, despre plecarea Nokia: Romania este competitiva pe piata solutiilor informatice, iar IBM, Oracle si HP pe acest segment au gasit resurse

Procedura TVA la achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi

Hiperlinkul uman: Scaneaza-ma daca vrei sa stii mai multe

​VIDEO Adriean Videanu: Nu trebuie sa renuntam in discutiile cu FMI la pachetul de scadere a fiscalitatii. Vezi in text cum i-a afectat criza afacerile

Va candida in 2012 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei? Videanu: Mi-e foarte greu sa sterg imaginea de primar-bordura. Ma gandesc sa depun un efort tot mai mare de explicare

Raport SAR: Piata energiei electrice si a gazelor naturale sufera de deficiente profunde

Eurodeputatul Iuliu Winkler a discutat online despre Statele Unite ale Europei: Niciodata, incepand din 1946, constructia europeana nu s-a aflat intr-un mai mare pericol ca acum

Anca Boagiu: IBM doreste crearea unui parc tehnologic la Targu Mures

​EXCLUSIV Chinezii de la ZTE sunt interesati de linia de productie de la Jucu, dar asteapta o invitatie si desecretizarea contractului cu Nokia/Huawei vizeaza Bucuresti pentru centrul de suport tehnic

Traderii roboti sau fata inumana a pietelor financiare

Proiectul nuclear "Belene" ar putea fi finantat integral de Rusia

Ultima aparitie a lui Jean-Claude Trichet in PE

Italia primeste un cartonas galben de la Moody"s

Isarescu: Trebuie sa terminam cu disputa interna, acordurile au fost necesare, reformele ...

David Cameron: Pericolul economic este la fel de mare ca in 2008

Compania Vulpoi and Toader Management, premiata de CECCAR

Instrumentele financiare emise de Commerzbank, inregistrate la Depozitarul Central

Moody`s scade ratingul Italiei

"Goldman Sachs": Germania si Franta vor intra in recesiune

Lucian Croitoru, BNR: Mai multe reguli in politica fiscala

Guvernul lasa ANAF sa stinga datoriile CNH, CFR si Termoelectrica

Rusia vrea o cooperare economica mai stransa cu Romania

O societate franceza va decontamina centrala nucleara de la Kozlodui

EDITORIAL Cine plateste pentru criza?

Sindicatele din Sanatate avertizeaza asupra exodului medicilor

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Specializat - Alternative privind reprezentarea in contabilitate a contractelor de fiducie

Pink, dependenta de sex

Miting al PSD la Jucu. Victor Ponta: Nu am venit sa critic Guvernul si Nokia

UPDATE Se va rupe Realitatea TV in doua posturi distincte? Ce spun mai multi oameni-cheie din post despre scandalul mediatic al anului. Sebastian Ghita: 600 de oameni si-au dat azi demisia de la Realitatea Media

Un singur consortiu este interesat de vanzarea pe bursa a 15% din actiunile Transelectrica

VIDEO Victor Ponta: Sunt un ecologist convertit ortodox, habotnic, misionara care m-a convertit este Daciana * Crin Antonescu: Pesemne din cauza varstei nu reusesc sa ma convertesc la ecologie, nici nu mai intentionez

Viziunea USL pentru mediu: Referendum pentru Rosia Montana, Impozite directe pentru produse cu impact mai mare asupra mediului, Facilitati fiscale pentru investitiile verzi

Banca Angliei a suplimentat cu 75 miliarde lire programul de cumparare de active pentru a stimula economia Marii Britanii

Jose Manuel Barroso: Am propus actiuni coordonate la nivelul UE pentru recapitalizarea bancilor

Banca Centrala Europeana ar putea apasa astazi butonul de criza. Presedintele Trichet, in fata ultimei decizii majore

Scrisoarea de intentie cu Fondul: FMI avertizeaza iar asupra riscului populismului. Vezi ce reforme s-au angajat autoritatile sa finalizeze in acest an

VIDEO A murit Steve Jobs

UPDATE: David Cameron, atac la birocratia UE: Am vazut proiectul unei directive UE despre diabetici, care nu trebuie lasati sa conduca masini? Ce-are de-a face asta cu piata comuna?

Samsung va solicita ordine preliminare de interdictie a vanzarii iPhone 4S in Franta si Italia

Intoarcerea lui Mugur Isarescu: Daca mi-as asuma un risc pentru a stimula economia, reducerea CAS ar fi cea mai binevenita. Vezi cele mai importante declaratii ale Guvernatorului

Guvernatorul Isarescu, contrazis de unii macroeconomisti. In anumite conditii putem relaxa totusi fiscalitatea, spun acestia. Vezi opiniile lui Voinea, Daianu, Lungu si altii

VIDEO FOTOGALERIE iPhone 4S: procesor dual-core, filmare FullHD si cel mai avansat sistem de comanda vocala

Valentin Popoviciu, director RCSRDS: In maxim o luna vom oferi cu 2 euro pe luna convorbiri nelimitate catre toate retele fixe de telefonie din Romania

​Exclusiv Mihai Tanasescu, FMI: Sa definesc criza actuala in trei cuvinte? Ar fi asa: Consistenta, Contagioasa, Controlabila

UPDATE Gazprom vrea sa exporte cantitati mai mari de gaze in Romania

Procedura TVA la achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi

Recapitalizarea bancilor prinde contur

Iliescu: Guvernul s-a limitat la masuri de austeritate, care afecteaza viata oamenilor

Kim Jong Il isi hraneste poporul cu armament nuclear.

Steaua din ce in ce mai aproape de Ghencea " Sint sanse sa jucam cu Rapid acasa, exista discutii

Mititelu striga FALS in acte! si aduce si probe! FOTO: de pe decizia de dezafiliere LIPSESTE semnatura lui Dragomir! Reactia sefului LPF:

Trichet: Inflatia in zona euro va scadea in urmatoarele luni

Emil Boc: Germania este un partener corect al Romaniei

Putin: Rusia este mai bine pregatita sa faca fata crizei economice decat in 2008

BCE a mentinut dobanda cheie la 1,5%

Politistul ce a accidentat mortal un pieton, in concediu din cauza starii psihice deplorabile

EDITORIAL Revolutie financiara

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

VIDEO UNIC! Cirque du Soleil a facut un program in memoria lui Michael Jackson! O sa crezi ca e trucat totul.

Deutsche Welle despre Romania: O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Pleniceanu, incert pentru jocul cu UTA Arad!

Radu Moraru si-a lansat blogul Nasul.tv

Finantele au clarificat procedura scutirii la plata penalitatilor de intarziere

UPDATE Se va rupe Realitatea TV in doua posturi distincte? Ce spun mai multi oameni-cheie din post despre scandalul mediatic al anului. Sebastian Ghita: 600 de oameni si-au dat azi demisia de la Realitatea Media

Scrisoarea de intentie cu Fondul: FMI avertizeaza iar asupra riscului populismului. Vezi ce reforme s-au angajat autoritatile sa finalizeze in acest an

VIDEO A murit Steve Jobs

A aparut familia baiatului din padure

SAGETATOR 8 - 14 octombrie.

Probleme pentru Chivu la Inter? " Becali: Inter nu ne-a cautat pentru prelungirea contractului

"Cistiga premii Garfield cu DVD-ul The Garfield Show!"

Wessel, Deloitte: Avem clienti care ne spun ca nu mai pot continua activitatea fara rambursarea TVA

Victimele politicului

Riscurile la adresa economiei zonei euro s-au intensificat

16 lucruri tulburatoare pe care nu le stiai despre China. Ce s-ar intampla daca s-ar prabusi?

Divergentele dintre Franta si Germania ar putea ingreuna recapitalizarea bancilor europene

EDITORIAL Revolutie financiara

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

REMAT a facut instructie cu U Cluj

Serpentinele din Bulgaria resimtite de la etajul unu al autocarului condus in stilul lui Vin Diesel

Radu Moraru si-a lansat blogul Nasul.tv

Finantele au clarificat procedura scutirii la plata penalitatilor de intarziere

UPDATE Se va rupe Realitatea TV in doua posturi distincte? Ce spun mai multi oameni-cheie din post despre scandalul mediatic al anului. Sebastian Ghita: 600 de oameni si-au dat azi demisia de la Realitatea Media

Scrisoarea de intentie cu Fondul: FMI avertizeaza iar asupra riscului populismului. Vezi ce reforme s-au angajat autoritatile sa finalizeze in acest an

Brevetele nationale si cele europene nu acopera in mod unitar intregul ansamblu al Pietei Interne

Actiunile marilor companii europene, la cel mai ridicat nivel din ultimele 5 saptamani

Divergentele dintre Franta si Germania ar putea ingreuna recapitalizarea bancilor europene

EDITORIAL Revolutie financiara

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Becali se inseala, lui Basescu nu-i pasa de Ghencea

Presedintele PNL Suceava, acuzat de afaceri necurate de peste 2.000.000 de euro

Economistul sef al BNR, Valentin Lazea, discuta online cu cititorii HotNews.ro luni, de la ora 12.00

Reclama cu Toyota a disparut de pe blogul lui Mircea Badea, care sustine ca s-a terminat contractul

Radu Moraru si-a lansat blogul Nasul.tv

Finantele au clarificat procedura scutirii la plata penalitatilor de intarziere

UPDATE Se va rupe Realitatea TV in doua posturi distincte? Ce spun mai multi oameni-cheie din post despre scandalul mediatic al anului. Sebastian Ghita: 600 de oameni si-au dat azi demisia de la Realitatea Media

Scrisoarea de intentie cu Fondul: FMI avertizeaza iar asupra riscului populismului. Vezi ce reforme s-au angajat autoritatile sa finalizeze in acest an

Acord franco-german pentru recapitalizarea bancilor

Interviul de angajare telefonic.

Merkel si Sarkozy sunt in favoarea recapitalizarii bancilor.

Becali se insala, lui Basescu nu-i pasa de Ghencea :(

EXCLUSIV! Mititelu, INTERZIS definitiv din fotbal! LPF cere sa fie declarat persona non-grata! Esti de acord?

Amenintare pentru cresterea economica din China?

ANAF sterge penalitatile firmelor care isi achita datoriile pana la finalul anului

Catalin Maruta da platoul emisiunii Happy Hour pentru pista de curse. Cu carute!

Acord politic in Belgia, dupa doua luni de "negocieri intense"

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Specializat - Plata drepturilor de autor pentru un produs brevetat

Specializat - Ce impozit platim in trimestrul III?

Merkel si Sarkozy discuta duminica despre posibilele solutii pentru criza din zona euro

Judecatoare de la ICCJ, acuzate oficial

Raport CE: Romania are un risc fiscal apropiat de media UE si de doua ori mai mic decat Grecia

UE a adoptat interdictiile pentru manipularea pietei energiei

Fondul suveran de investitii al Chinei a cumparat actiuni la cele mai mari banci locale pentru a sustine piata bursiera

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva judecatoarelor Gabriela Barsan si Iulian Pusoiu si a omului de afaceri Gabriel Chiriac

DNA: Fostul sef de Fiscului din Ramnicu Sarat, trimis in judecata pentru trafic de influenta

Thomas J. Sargent si Christopher A. Sims, ambii din SUA, au castigat Premiul Nobel pentru Economie 2011

Valentin Lazea: Populatia Romaniei are handicapul unei educatii precare care se traduce si intr-o productivitate a muncii scazuta

Reclama cu Toyota a disparut de pe blogul lui Mircea Badea, care sustine ca s-a terminat contractul

Finantele au clarificat procedura scutirii la plata penalitatilor de intarziere

Scrisoarea de intentie cu Fondul: FMI avertizeaza iar asupra riscului populismului. Vezi ce reforme s-au angajat autoritatile sa finalizeze in acest an

UE: Sa fie lumina! in contractele de gaze si energie electrica

Daniel Daianu la RFI: Teoriile lui Sargent si Sims, avertismente in plina criza

Thomas J.Sargent si Christopher A.Sims, laureatii Nobel pentru Economie 2011

Belgia va prelua controlul total asupra Dexia Banque Belgique

Evaziune la ex-campioana de volei si Fabrica de elice .

Secretul profiturilor ametitoare ale unui asfaltator.

Ban Ki-moon cere acces la energie verde pentru toti locuitorii planetei.

Omul de afaceri Gabriel Chiriac, cercetat de DNA

Castigatorii Premiului Nobel pentru Economie 2011

CE: Romania are un risc fiscal de doua ori mai mic decat Grecia

Ghetea: S-a ajuns la o intelegere privind modul de constituire a provizioanelor in IFRS

China a inceput sa cumpere actiuni la bancile locale, pentru a sustine bursele

Premiul Nobel pentru economie a fost castigat de 2 americani

Coruptie la Curtea Suprema. DNA: Judecatoarele ar fi primit bijuterii, bilete de avion si plata unui apartament la Paris. UPDATE

Premiul Nobel pentru Economie a fost acordat americanilor Thomas Sargent si Christopher Sims, pentru cercetarile lor asupra mecanismelor de tip cauza-efect

Editorial Lisabona - Bucuresti - Vladivostok

Socialistii francezi isi aleg prezidentiabilul dintre Francois Hollande si Martine Aubry

20 la suta din populatia lumii nu are acces la electricitate

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Politic - Romania are un risc fiscal de doua ori mai mic decat Grecia

Eveniment - Premiul Nobel pentru Economie, castigat de doi americani

Noi promotii, o noua imbulzeala! Vezi imagini de la deschiderea unui magazin

Romania are un risc fiscal de doua ori mai mic decat al Greciei

Americanii Thomas Sargent si Christopher Sims au castigat premiul Nobel pentru economie

Noua Zeelanda, in catastrofa ecologica

Camera Deputatilor i-a decontat deputatului Stelian Fuia 2.300 de lei, pentu o deplasare la Varsovia la care nu a mai participat

UE si FMI: Grecia ar putea primi transa de opt miliarde euro la inceputul lui noiembrie. Recesiunea economica va fi mai severa decat se anticipa, iar atingerea tintelor fiscale pe 2011 nu este posibila

Jean-Claude Trichet: Criza datoriilor suverane din zona euro a devenit sistemica si ameninta stabilitatea economiei mondiale

Premierul slovac va cere un vot de incredere in Parlament pentru extinderea puterilor Fondului European de Stabilitate Financiara

Premii Nobel si anti-Nobel in economie. Ce invatam din ele, care au fost marile erori in acordarea lor si de ce unii economisti cer abolirea acestor premii

Finantele au publicat Ordinul privind ​modificarea procedurii de eliberare a Certificatului de Atestare fiscala

Raport CE: Romania are un risc fiscal apropiat de media UE si de doua ori mai mic decat Grecia

UE a adoptat interdictiile pentru manipularea pietei energiei

Fondul suveran de investitii al Chinei a cumparat actiuni la cele mai mari banci locale pentru a sustine piata bursiera

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva judecatoarelor Gabriela Barsan si Iulian Pusoiu si a omului de afaceri Gabriel Chiriac

Thomas J. Sargent si Christopher A. Sims, ambii din SUA, au castigat Premiul Nobel pentru Economie 2011

Valentin Lazea: Populatia Romaniei are handicapul unei educatii precare care se traduce si intr-o productivitate a muncii scazuta

Reclama cu Toyota a disparut de pe blogul lui Mircea Badea, care sustine ca s-a terminat contractul

Zona Euro are nevoie de uniune fiscala

Sa ne "trezim ! Noi care?! Si sa facem ce?!.

Complot impotriva ambasadorului saudit la Washignton, cu implicarea Iranului.

"Neamtul" Ozil vrea sa ajute Turcia sa ajunga la barajul pentru Euro 2012

"Nissan" si-a crescut vanzarile si cota de piata in tara noastra

Plan de actiune pentru reluarea exporturilor de carne de porc si de pasare in Rusia

REVISTA PRESEI 11.10,2011

Statele Unite nu vor intra in recesiune

Republica analfabetilor

Ghetea: S-a ajuns la o intelegere privind modul de constituire a provizioanelor in IFRS

Laureatii premiului Nobel pentru economie nu au solutii la criza

Masinile de lux sfideaza criza: Producatorii germani se asteapta la vanzari record in 2011

Piraues Bank va deconta si livra lingourile de aur care vor fi activ suport pentru contracte futures

Multinationala vs. companie antreprenoriala. Unde este mai sigur sa te angajezi?

"Baschetul era viata lui!". Cum era omul Chauncey Hardy - Marturiile persoanelor care l-au cunoscut

Tatal lui Amy Winehouse vrea sa scrie o carte despre aceasta

Iluziile doctrinare din ghiveciul politicii

Conservatorii vor proiectul de buget in Parlament pana pe 15 octombrie

Baconschi se da adversarul mitei electorale

Consecintele duplicitatii totale

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Un proiect pentru reciclarea imaginii PDL

Economie mondiala - Laureatii Premiului Nobel: Zona euro are nevoie de uniune fiscala

Piata bursiera - Piraeus Bank garanteaza cu aur fizic

Laureatii Premiului Nobel pentru Economie: Criza datoriei publice din Europa nu are o solutie simpla

Un primar francez interzice cautarea prin gunoaie

Curtea Suprema a respins contestatia judecatoarei Gabriela Barsan, acuzata de DNA de trafic de influenta, fata de perchezitia DNA

Jose Manuel Barroso cere recapitalizarea in regim de urgenta a bancilor europene

Romania si Bulgaria au semnat un memorandum pentru construirea unor hidrocentrale pe Dunare

Directorul TVR, despre protestul unor angajati in curtea televiziunii publice: Un miting bine organizat pentru o actiune spontana

Daniel ​Daianu, alaturi de Soros si Javier Solana, printre cei o suta de semnatari ai unei scrisori catre liderii UE: Gasiti o solutie europeana la actuala criza, nu o suma de solutii nationale

Ce am invatat din injuraturile lui Mircea Badea si Radu Moraru

Gripa sau raceala?

UE si FMI: Grecia ar putea primi transa de opt miliarde euro la inceputul lui noiembrie. Recesiunea economica va fi mai severa decat se anticipa, iar atingerea tintelor fiscale pe 2011 nu este posibila

Jean-Claude Trichet: Criza datoriilor suverane din zona euro a devenit sistemica si ameninta stabilitatea economiei mondiale

Premierul slovac va cere un vot de incredere in Parlament pentru extinderea puterilor Fondului European de Stabilitate Financiara

Premii Nobel si anti-Nobel in economie. Ce invatam din ele, care au fost marile erori in acordarea lor si de ce unii economisti cer abolirea acestor premii

Finantele au publicat Ordinul privind ​modificarea procedurii de eliberare a Certificatului de Atestare fiscala

Raport CE: Romania are un risc fiscal apropiat de media UE si de doua ori mai mic decat Grecia

UE a adoptat interdictiile pentru manipularea pietei energiei

Reclama cu Toyota a disparut de pe blogul lui Mircea Badea, care sustine ca s-a terminat contractul

Europa, mahmura dupa decizia Slovaciei

SUA declara razboi comercial Chinei

Bucurestiul urca in topul celor mai bune orase europene pentru afaceri

Ienei crede in Steaua: Daca trece bine de urmatoarea perioada, poate spera chiar si la titlu

Intrevedere bilaterala Razvan Murgeanu - Traicho Traikov

S and P a inrautatit perspectiva Erste

Legati-va centurile, ne indreptam spre Criza 2.0

Premiile care misca lumea... stiintifica

Johann Lurf: Volksbank Romania a avut o pierdere de 9 milioane euro, potrivit RAS, si un profit de 1,3 milioane euro, potrivit IFRS

Laureatii premiului Nobel: Zona euro are nevoie de uniune fiscala

Romania competitiva: de la mana de lucru ieftina, la muncitori bine pregatiti

Romania si Bulgaria discuta o posibila colaborare in sectorul turismului

Somajul din Marea Britanie a crescut la maximul ultimilor 15 ani

Saxo Bank: Legati-va centurile, ne indreptam spre Criza 2.0

O campanie electorala interminabila

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Specializat - Alternative privind reprezentarea in contabilitate a contractelor de fiducie

Economie mondiala - Somajul din Marea Britanie a crescut la maximul ultimilor 15 ani

Economie mondiala - Republicanii i-au pus gand rau sefului Fed

VIDEO! Vezi dovada datoriei de 19 miliarde de euro a Germaniei catre Romania!

SUA au avut contact direct cu Iranul, cu privire la presupusul complot iranian

Planul PE pentru iesirea din criza: Recapitalizarea bancilor, armonizarea sistemelor fiscale, introducerea unor obligatiuni europene

SUA: Numarul deceselor cauzate de bacteria Listeria provenind din pepeni se ridica la 23

EURO 2012: Turcia vs Croatia si Bosnia vs Portugalia in barajul de calificare

VIDEO Descinderi la mai multe palate tiganesti din Timisoara la solicitarea procurorilor germani

Garda Financiara Timis a demarat o actiune de control la spalatoria unde a fost agresat Costel Busuioc

Raport OECD: Scaderea fiscalitatii poate incuraja munca si ocuparea fortei de munca. Unde se afla Romania?

FMI a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica din Asia

UPDATE VIDEO Costel Busuioc a ajuns la spital dupa ce ar fi fost batut de un interlop din Timisoara

SUA: Incertitudine considerabila privind ritmul revenirii economiei (Fed)

Apocalipsa dupa UBS: Grecia va intra in faliment in martie 2012. Spania, Portugalia si Italia in recesiune, iar cash-ul si aurul vor fi optiunile investitorilor

Extraterestrii - Ar fi surprinzator sa nu existe, si totusi unde sunt?

Gunther Oettinger: China a construit in cinci ani 35 de termocentrale in timp ce Europa dezbate in ce culoare sa le vopseasca pe cele existente

Curtea Suprema a respins contestatia judecatoarei Gabriela Barsan, acuzata de DNA de trafic de influenta, fata de perchezitia DNA

Jose Manuel Barroso cere recapitalizarea in regim de urgenta a bancilor europene

Romania si Bulgaria au semnat un memorandum pentru construirea unor hidrocentrale pe Dunare

Guvernele Romaniei si Bulgariei isi unesc fortele: Cer in comun tarilor europene sa fie linistite in privinta aderarii la Schengen si au decis infiintarea unui brand al Dunarii

VIDEO Directorul TVR, despre protestul unor angajati in curtea televiziunii publice: Un miting bine organizat pentru o actiune spontana

Daniel ​Daianu, alaturi de Soros si Javier Solana, printre cei o suta de semnatari ai unei scrisori catre liderii UE: Gasiti o solutie europeana la actuala criza, nu o suma de solutii nationale

Ce am invatat din injuraturile lui Mircea Badea si Radu Moraru

Gripa sau raceala?

UE si FMI: Grecia ar putea primi transa de opt miliarde euro la inceputul lui noiembrie. Recesiunea economica va fi mai severa decat se anticipa, iar atingerea tintelor fiscale pe 2011 nu este posibila

Premii Nobel si anti-Nobel in economie. Ce invatam din ele, care au fost marile erori in acordarea lor si de ce unii economisti cer abolirea acestor premii

Finantele au publicat Ordinul privind ​modificarea procedurii de eliberare a Certificatului de Atestare fiscala

Raport CE: Romania are un risc fiscal apropiat de media UE si de doua ori mai mic decat Grecia

Previziuni UBS: Grecia intra in faliment la primavara

Economia chineza, periclitata de criza din Europa si SUA

Usile de garaj - criterii de alegere si tendinte.

Stancioiu la Steaua? Muresan: Daca el si clubul se inteleg, nu ne opunem

Mircea Sandu il acuza pe Mititelu: A facut evaziune fiscala, va fi luat curind

FMI a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica din Asia

Bursele asiatice si-au continuat evolutia ascendenta

Somajul din Marea Britanie, la nivelul maxim al ultimilor 15 ani

FMI: Cipru trebuie sa ia masuri urgente

PE cere Comisiei Europene sa prezinte un plan UE pentru iesirea din criza

SUA anunta ca au avut contacte directe cu Iranul privind complotul dejucat

Costel Busuioc a ajuns la spital dupa ce ar fi fost batut de patronul unei spalatorii auto

Presupusul vinovat de aparitia pozelor cu Scarlett Johansson goala pe internet a fost arestat

DIN PRESA INTERNATIONALA Reuters: Americanii bogati nu mai vor sa sponsorizeze partidele politice

EDITORIAL Piticul si dragonul

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Economie mondiala - PE cere Comisiei Europene sa prezinte un plan UE pentru iesirea din criza

Eveniment - Parlamentul European forteaza intrarea Romaniei in Schengen

Sinteza Zilei: Dovada datoriei de 19 miliarde de euro a Germaniei catre Romania

Istoria unor comori abandonate, in aceasta seara la "Sinteza zilei"

Peste 1.000 de oameni s-au imbulzit la sediul Taxe si Impozite Galati, pentru o adeverinta

Liga I: Otelul - Astra 1-1

Bilderberg nu a venit sa ne linisteasca: Obisnuiti-va cu noua normalitate

Cupa Romaniei, programul televizarilor: Timisoara vs Steaua, 27 octombrie, 20.45

(P) Aptitudinile (generale si speciale) si rolul acestora in alegerea unei profesii

Revine Liga 1: Programul disputelor si al televizarilor

MP Coreea de Sud: McLaren a dominat sesiunea a doua de antrenamente

SUA au avut contact direct cu Iranul, cu privire la presupusul complot iranian

Orban: Guvernul a fost de acord ca proiectul ELI, laserul de la Magurele, sa fie transmis la Comisia Europeana

Planul PE pentru iesirea din criza: Recapitalizarea bancilor, armonizarea sistemelor fiscale, introducerea unor obligatiuni europene

EURO 2012: Turcia vs Croatia si Bosnia vs Portugalia in barajul de calificare

VIDEO Descinderi la mai multe palate tiganesti din Timisoara la solicitarea procurorilor germani

Raport OECD: Scaderea fiscalitatii poate incuraja munca si ocuparea fortei de munca. Unde se afla Romania?

UPDATE VIDEO Costel Busuioc a ajuns la spital dupa ce ar fi fost batut de un interlop din Timisoara

Apocalipsa dupa UBS: Grecia va intra in faliment in martie 2012. Spania, Portugalia si Italia in recesiune, iar cash-ul si aurul vor fi optiunile investitorilor

Extraterestrii - Ar fi surprinzator sa nu existe, si totusi unde sunt?

Gunther Oettinger: China a construit in cinci ani 35 de termocentrale in timp ce Europa dezbate in ce culoare sa le vopseasca pe cele existente

Guvernele Romaniei si Bulgariei isi unesc fortele: Cer in comun tarilor europene sa fie linistite in privinta aderarii la Schengen si au decis infiintarea unui brand al Dunarii

Ce am invatat din injuraturile lui Mircea Badea si Radu Moraru

Gripa sau raceala?

Criza Zonei Euro, subiectul principal de discutie la Reuniunea G20

Euro are in fine un instrument de salvare

Spania, degradata de Standard&Poor"s

BCE recomanda Bancii Nationale acordarea de stimulente bancilor locale pentru a le incuraja sa crediteze in lei

Doi romani, arestati pentru fraude de 1 mil. $ pe eBay

Trichet: BCE a ajuns la limita posibilitatilor. Rezolvarea crizei cade in sarcina guvernelor

Gap inchide 21% din magazinele din SUA

Jean-Claude Van Damme a cazut cu masina in apa. Martorii spun ca actorul bause inainte sa se urce la volan

Telefonele mobile - FOCAR DE INFECTII. Unul din sase aparate este contaminat cu bacterii precum E.coli

DIN PRESA INTERNATIONALA Reuters: Americanii bogati nu mai vor sa sponsorizeze partidele politice

EDITORIAL Piticul si dragonul

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Politic - Boc: Cel mai important lucru in 2012 este prioritizarea investitiilor

Economie mondiala - Portugalia introduce o taxa suplimentara pentru companiile cu profit de peste 10 milioane de euro

Cupa Romaniei, programul televizarilor: Timisoara vs Steaua, 27 octombrie, 20.45

(P) Aptitudinile (generale si speciale) si rolul acestora in alegerea unei profesii

Revine Liga 1: Programul disputelor si al televizarilor

Orban: Guvernul a fost de acord ca proiectul ELI, laserul de la Magurele, sa fie transmis la Comisia Europeana

Planul PE pentru iesirea din criza: Recapitalizarea bancilor, armonizarea sistemelor fiscale, introducerea unor obligatiuni europene

Raport OECD: Scaderea fiscalitatii poate incuraja munca si ocuparea fortei de munca. Unde se afla Romania?

Apocalipsa dupa UBS: Grecia va intra in faliment in martie 2012. Spania, Portugalia si Italia in recesiune, iar cash-ul si aurul vor fi optiunile investitorilor

Extraterestrii - Ar fi surprinzator sa nu existe, si totusi unde sunt?

Guvernul exclude impozitarea pensiilor

Criza Zonei Euro, subiectul principal de discutie la Reuniunea G20

Euro are in fine un instrument de salvare

Papa Benedict: economia trebuie sa aiba in vedere familia

Obama la telefon cu Merkel, despre criza zonei euro

Doi romani, arestati pentru fraude de 1 mil. $ pe eBay

Jean-Claude Van Damme a cazut cu masina in apa. Martorii spun ca actorul bause inainte sa se urce la volan

Telefonele mobile - FOCAR DE INFECTII. Unul din sase aparate este contaminat cu bacterii precum E.coli

DIN PRESA INTERNATIONALA Reuters: Americanii bogati nu mai vor sa sponsorizeze partidele politice

EDITORIAL Piticul si dragonul

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Politic - Boc: Cel mai important lucru in 2012 este prioritizarea investitiilor

Economie mondiala - Portugalia introduce o taxa suplimentara pentru companiile cu profit de peste 10 milioane de euro

Buyin-noul gigant telecom, co-productie franco-germana

Liga I: FC Vaslui - Steaua 0-0. Florin Costea, demon. Razvan Stanca, erou

Oare cum o fi sa ai un salariu de 413 milioane de lei pe an?

Vaslui - Steaua 0-0/ Fl. Costea - penalty ratat

Cupa Romaniei, programul televizarilor: Timisoara vs Steaua, 27 octombrie, 20.45

(P) Aptitudinile (generale si speciale) si rolul acestora in alegerea unei profesii

Orban: Guvernul a fost de acord ca proiectul ELI, laserul de la Magurele, sa fie transmis la Comisia Europeana

Planul PE pentru iesirea din criza: Recapitalizarea bancilor, armonizarea sistemelor fiscale, introducerea unor obligatiuni europene

Raport OECD: Scaderea fiscalitatii poate incuraja munca si ocuparea fortei de munca. Unde se afla Romania?

Apocalipsa dupa UBS: Grecia va intra in faliment in martie 2012. Spania, Portugalia si Italia in recesiune, iar cash-ul si aurul vor fi optiunile investitorilor

Extraterestrii - Ar fi surprinzator sa nu existe, si totusi unde sunt?

Ultimatum dat Europei de grupul G20

Guvernul exclude impozitarea pensiilor

Criza Zonei Euro, subiectul principal de discutie la Reuniunea G20

In ce se va transforma justitia?.

HARTA DEZMATULUI

Comisia care va cauta investitori pentru centrala de la Tarnita - condusa de Ariton

Ariton: Pretul gazului nu va creste in aceasta iarna

Americanii cheltuie de parca ar veni sfarsitul lumii: Deficit de 1.300 miliarde de dolari

Amenintare pentru cresterea economica din China?

Lagarde: Situatia economica s-a inrautatit in ultima perioada

Universitatea Cluj - FC Brasov, scor 1-0, in Liga I

SUA a incheiat anul fiscal 2011 cu al doilea deficit bugetar din istorie

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Economie mondiala - Decalajul intre bogati si saraci expune SUA la noi crize financiare

Economie mondiala - Deficitul bugetar al SUA a depasit 1.000 mld. dolari pentru cel de-al 3-lea an consecutiv

Specializat - Impozitul pe venit realizat de nerezidenti. Deducere TVA

Peste jumatate dintre fotbalistii care au jucat la CM under 17 au fost dopati!

FOTOGALERIE Manchester United pe Arena Nationala​

Cum poate Romania sa faca surfing pe creasta valului doi al crizei

Erste Bank: Deficitele bugetare structurale ale statelor din Europa Centrala si de Est s-au imbunatatit considerabil

Salariati versus companii: cum se imparteau banii pe vremea comunistilor si cum se impart acum

Cum critica autoritatile de la Bruxelles modul in care Romania vrea sa implementeze directivele privind piata unica a energiei​

Alex Milcev, Ernst Young: Taxa de clawback pare sa se aplice si la TVA colectat pe vanzarile de medicamente, ceea ce incalca principiile fiscalitatii

Samsung a cerut in justitie interzicerea temporara a vanzarii iPhone 4S in Australia si Japonia

Germania vrea sa cumpere noi CD-uri cu numele evazionistilor fiscali, care ar putea permite incasarea a 800-900 mil. euro

Savoare de la prima vedere

​VIDEO Tragedie in IndyCar: Pilotul Dan Whelton (33 de ani) si-a pierdut viata in urma unui accident teribil

Nobelul pentru economie si criza actuala. Abuzul matematicii in stiinta economica

Vaslui - Steaua 0-0/ Fl. Costea - penalty ratat

(P) Aptitudinile (generale si speciale) si rolul acestora in alegerea unei profesii

Orban: Guvernul a fost de acord ca proiectul ELI, laserul de la Magurele, sa fie transmis la Comisia Europeana

Raport OECD: Scaderea fiscalitatii poate incuraja munca si ocuparea fortei de munca. Unde se afla Romania?

Apocalipsa dupa UBS: Grecia va intra in faliment in martie 2012. Spania, Portugalia si Italia in recesiune, iar cash-ul si aurul vor fi optiunile investitorilor

Extraterestrii - Ar fi surprinzator sa nu existe, si totusi unde sunt?

Eurobarometru: Europenii, pesimisti in privinta economiei

Agricultura - bani europeni pentru o afacere de viitor

Doua lumi ale femeilor.

Masina de gunoi, unicat in Romania pentru containerele aradenilor.

Accidentarea etapei: Un portar si-a fracturat nasul, maxilarul si a pierdut 4 dinti! VIDEO:

FABULOS! Cum se porneste o masina in Rusia fara sa folosesti contactul:

Erste Group: Trei motive de rezistenta in fata crizei pentru statele est-europene

Cel mai valoros brand fotbalistic joaca pe National Arena

Erste Bank: Ratingul Romaniei a fost imbunatatit

Ernst&Young: Noua taxa pe vanzarile de medicamente incalca principiile fiscalitatii

Portugalia: Taxa pentru companiile cu profit de peste 10 mil. euro

Conferinta ZF Digital 11: Cele mai importante companii vorbesc despre viitorul economiei digitale

Editorial Sfarsitul sinecurilor

O reforma nehotarata si lipsita de viziune

Actualitate Companii - Ernst&Young: Taxa clawback incalca principiile fiscalitatii

Opinii - Avem sanse sa avem o economie competitiva? Vezi ce spune proiectul de strategie oficiala

Primul mesaj al lui Huidu, dupa accident: Regret enorm. Vom ajuta familiile victimelor

E nevoie de reformarea sistemului fiscal

Berlusconi e curat ca lacrima

Juventus a pierdut aproape 100 milioane de euro in ultimul an

Elizabeth Hurley se teme de cancerul la san

Otelul - Manchester United 0-2. Moldovenii, invinsi de la 11 metri

Seful Erste este anchetat de autoritatile din Austria pentru inducerea in eroare a investitorilor

Cum se poate iesi din criza. Recomandarile lui Daniel Daianu, Laurian Lungu si Ella Kallai

Ar trebui sa ne temem de o incetinire economica a Chinei?

Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu: Trebuie sa vedem care este spatiul fiscal pentru a lua o decizie cu privire la recuperarea salariilor si actualizarea pensiilor

Panos Makris, directorul comercial al Cosmote Romania: Vom lansa iPhone 4S in tara pana la sfarsitul acestui an

Ministerul Economiei: Gazprom vrea sa faca livrari directe de gaze in Romania pentru centrale electrice in care va investi

Posta Romana, despre angajamentele de restructurare asumate fata de FMI: Reteaua postala a ajuns la 5816 subunitati la sfarsitul lunii septembrie

FOTOGALERIE Manchester United pe Arena Nationala​

Cum poate Romania sa faca surfing pe creasta valului doi al crizei

Erste Bank: Deficitele bugetare structurale ale statelor din Europa Centrala si de Est s-au imbunatatit considerabil

Salariati versus companii: cum se imparteau banii pe vremea comunistilor si cum se impart acum

Cum critica autoritatile de la Bruxelles modul in care Romania vrea sa implementeze directivele privind piata unica a energiei​

Alex Milcev, Ernst Young: Taxa de clawback pare sa se aplice si la TVA colectat pe vanzarile de medicamente, ceea ce incalca principiile fiscalitatii

Samsung a cerut in justitie interzicerea temporara a vanzarii iPhone 4S in Australia si Japonia

Germania vrea sa cumpere noi CD-uri cu numele evazionistilor fiscali, care ar putea permite incasarea a 800-900 mil. euro

​VIDEO Tragedie in IndyCar: Pilotul Dan Whelton (33 de ani) si-a pierdut viata in urma unui accident teribil

Franta. Bugetul 2012, un proiect greu de schitat

Serban Huidu s-a retras la tara, alaturi de un psiholog

Seful Consiliului pentru Relatii Externe: Europa e mai degraba un concept decat o realitate.

Performanta cere sacrificii: Juve a pierdut aproape 100 mil € in ultimul an

China isi incetineste usor ritmul cresterii economice (+9,1%)

Pretul petrolui in Asia, afectat de datoriile suverane europene si de PIB-ul Chinei

Erste Group: Trei motive de rezistenta in fata crizei pentru statele est-europene

Cel mai valoros brand fotbalistic joaca pe National Arena

REVISTA PRESEI INTERNATIONALE - 18.10.2011

MFP are pregatite solutii de relaxare fiscala

Pierderi de 393 milioane de dolari pentru Goldman Sachs in T3

Terapia Ranbaxy si grupul chinez ZTE, interesate de preluarea halelor Nokia de la Jucu

Huidu A MINTIT! N-a contactat familia victimelor, nici nu stia cum ii cheama pe morti

De maine incepe recensamantul populatiei!

Finante Banci - Daianu: Schimbarea de regim fiscal nu a oprit si scaderea veniturilor fiscale

Economie mondiala - Economia Chinei, crestere de "doar" 9,1%

Economie in familie. Sau 6 greseli pe care le faci cu banii

Focar de hepatita de tip A la Buzau: 9 elevi, internati

Liga Campionilor: Grecii au iesit din criza!

RFI: PE vrea sa reglementeze relatiile comerciale cu China

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Consiliul Investitorilor Straini a lansat Cartea Alba 2011. Vezi care sunt recomandarile FIC adresate Guvernului

VIDEO Manchester City - Villarreal 2-1/ Aguero, gol decisiv in minutul 90

De ce trebuie neaparat sa scada fiscalitatea n Romania?

Doua subiecte: ​Raportul Erste si tintirea nu a inflatiei ci a Produsului Intern Brut Nominal

Seful Erste este anchetat de autoritatile din Austria pentru inducerea in eroare a investitorilor

Cum se poate iesi din criza. Recomandarile lui Daniel Daianu, Laurian Lungu si Ella Kallai

Ar trebui sa ne temem de o incetinire economica a Chinei?

Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu: Trebuie sa vedem care este spatiul fiscal pentru a lua o decizie cu privire la recuperarea salariilor si actualizarea pensiilor

Panos Makris, directorul comercial al Cosmote Romania: Vom lansa iPhone 4S in tara pana la sfarsitul acestui an

Ministerul Economiei: Gazprom vrea sa faca livrari directe de gaze in Romania pentru centrale electrice in care va investi

Posta Romana, despre angajamentele de restructurare asumate fata de FMI: Reteaua postala a ajuns la 5816 subunitati la sfarsitul lunii septembrie

Erste Bank: Deficitele bugetare structurale ale statelor din Europa Centrala si de Est s-au imbunatatit considerabil

Cum critica autoritatile de la Bruxelles modul in care Romania vrea sa implementeze directivele privind piata unica a energiei​

PE vrea sa reglementeze relatiile comerciale cu China

Investitorii straini: Reduceti CAS si TVA acum!.

Europa priveste in abisul crizei.

Familia liderului interlop Kiril Raskov a efectuat prima plata de impozite din ultimii noua ani.

Casa lui Itic

Politia italiana a pus sechestru pe active "UniCredit" de 245 milioane euro

Piata de IT ia pulsul economiei romanesti: In 2012 nu va creste nimic

Compania de consultanta fiscala Accace isi mareste echipa

Finante Banci - CIS sustine scaderea CAS si a TVA

Focar de hepatita de tip A la Buzau, noua elevi au fost internati

100.000 de euro oferiti de Becali

"Cazul Valiza": Gigi Becali, dat in gat de un martor!

​HARTA DINAMICA ​Gazprom si Romgaz vor sa devina parteneri pentru inmagazinarea gazelor in Romania. Vezi harta depozitelor de gaze detinute de Romgaz si care este potentialul lor

Paginademedia.ro: Circa 30 de oameni din echipa de la realitatea.net au trecut la RTV-ul lui Sebastian Ghita

Crestinatatea a murit. Europa va crapa. Asa sa fie, domnule Patapievici?

Ion Ariton, din China: Doua companii chineze sunt interesate de realizarea centurii Bucurestiului in regim de autostrada

CNADNR: S-au deschis lucrarile pe patru segmente de autostrada

Ministerul Economiei: Compania China Gezhouba vrea sa construiasca hidrocentrala de la Tarnita-Lapustesti

UPDATE Starea birocratiei: Romania a coborat 7 pozitii in clasamentul Doing Business dupa criteriul usurintei de a derula afaceri

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Consiliul Investitorilor Straini a lansat Cartea Alba 2011. Vezi care sunt recomandarile FIC adresate Guvernului

VIDEO Manchester City - Villarreal 2-1/ Aguero, gol decisiv in minutul 90

De ce trebuie neaparat sa scada fiscalitatea n Romania?

Doua subiecte: ​Raportul Erste si tintirea nu a inflatiei ci a Produsului Intern Brut Nominal

Cum se poate iesi din criza. Recomandarile lui Daniel Daianu, Laurian Lungu si Ella Kallai

Ar trebui sa ne temem de o incetinire economica a Chinei?

Panos Makris, directorul comercial al Cosmote Romania: Vom lansa iPhone 4S in tara pana la sfarsitul acestui an

Ministerul Economiei: Gazprom vrea sa faca livrari directe de gaze in Romania pentru centrale electrice in care va investi

Cum critica autoritatile de la Bruxelles modul in care Romania vrea sa implementeze directivele privind piata unica a energiei​

Henri Paul: "Agricultura romaneasca devine tot mai puternica"

Cum va ajunge Romania la o rata de absorbtie a fondurilor europene de 20%

Sa ne imaginam...(despre agenda uitata a partidelor).

BRD a redus estimarea privind cresterea economica a Romaniei in 2012 de la 2,8% la 2,1%

Grecii de la EFG Eurobank vor injecta 20 mil. euro in Bancpost

Samsung a depasit Apple la vanzarile de smartphone-uri

Romania coboara 7 locuri in topul anual al BM privind mediul de afaceri

FOTO: Ea e tipa de la contabilitate! A adus Romaniei bronzul la Mondialele de fitness: "Sunt un soldat in BIKINI"

Liga Europa: Rapid Bucuresti - Legia Varsovia, scor 0-1 - LIVE

Editorial "Bananizarea" Uniunii Europene

Cheleste, nu mai poate zambi, fruntea ii sta incretita, iar ochii ii sunt inconjurati de cearcane adanci! Vezi cum i-au schimonosit necazurile chipul lui Huidu in ultimul an!.

Vin sase luni grele pentru economie

ZEW: Vin sase luni grele pentru economie!

Deputatii si-ar putea cumpara din banii lor anvelope de iarna pentru masinile Camerei

Steaua vs Rapid - Interes mare pentru partida

Ioan Oltean: Pensiile nu se vor diminua si nu se vor impozita in anul 2012

Presa israeliana: Steaua, umilita - Becali trebuie sa aduca al treilea antrenor din acest sezon

​HARTA DINAMICA ​Gazprom si Romgaz vor sa devina parteneri pentru inmagazinarea gazelor in Romania. Vezi harta depozitelor de gaze detinute de Romgaz si care este potentialul lor

Paginademedia.ro: Circa 30 de oameni din echipa de la realitatea.net au trecut la RTV-ul lui Sebastian Ghita

Ion Ariton, din China: Doua companii chineze sunt interesate de realizarea centurii Bucurestiului in regim de autostrada

CNADNR: S-au deschis lucrarile pe patru segmente de autostrada

Ministerul Economiei: Compania China Gezhouba vrea sa construiasca hidrocentrala de la Tarnita-Lapustesti

UPDATE Starea birocratiei: Romania a coborat 7 pozitii in clasamentul Doing Business dupa criteriul usurintei de a derula afaceri

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Consiliul Investitorilor Straini a lansat Cartea Alba 2011. Vezi care sunt recomandarile FIC adresate Guvernului

Doua subiecte: ​Raportul Erste si tintirea nu a inflatiei ci a Produsului Intern Brut Nominal

Cum se poate iesi din criza. Recomandarile lui Daniel Daianu, Laurian Lungu si Ella Kallai

Ministerul Economiei: Gazprom vrea sa faca livrari directe de gaze in Romania pentru centrale electrice in care va investi

Theodor Stolojan la RFI: Creditorii trebuie sa isi asume responsabilitatea

Descoperire: Reteaua care stapaneste lumea

ZEW: Perspectivele economice ale Romaniei pentru urmatoarele 6 luni s-au inrautatit

Microsoft, profit de 5,7 mld. $ in T3

AVAS poate sa limiteze despagubirea firmelor la valoarea contabila a imobilului retrocedat

Pandurii Targu Jiu - Universitatea Cluj, scor 1-0, in Liga I

PSD a deprins economia de piata - vinde caricaturi, carnati si operele liderilor sai - FOTO

Perspectivele economice ale Romaniei pentru urmatoarele sase luni s-au inrautatit - ZEW

Editorial "Bananizarea" Uniunii Europene

Politic - Oltean spune ca pensiile nu se vor diminua si nu se vor impozita in 2012

Politic - Deputatii ar putea cumpara din banii lor anvelope de iarna pentru masinile Camerei

Economie - Perspectivele economice ale Romaniei s-au inrautatit

Descinderi la sapte palate ale romilor din Strehaia. Acestia ar fi fraudat statul cu trei milioane de lei

UE ia decizii cruciale pentru euro. Solutia 2: Cat de mare sa fie fondul de salvare al zonei euro

Regina Marii Britanii face economie la lumina: Becurile inutile trebuie stinse

DESCOPERIRE: Reteaua care stapaneste lumea

Avem echipa, avem valoare. La handbal feminin. La fotbal suntem ca la baieti

VIDEO Traian Basescu: Romania nu poate plati la nesfarsit indeciziile liderilor europeni/ Romania nu are probleme cu sistemul bancar, dar plateste deja consolidarea sistemului bancar european

​Top 300 Capital: Frank Timis este cel mai bogat roman, cu o avere de 1,65 miliarde euro; Dinu Patriciu, o avere estimata de 1,1 miliarde euro

Steaua vs Rapid - Interes mare pentru partida

Presa israeliana: Steaua, umilita - Becali trebuie sa aduca al treilea antrenor din acest sezon

​HARTA DINAMICA ​Gazprom si Romgaz vor sa devina parteneri pentru inmagazinarea gazelor in Romania. Vezi harta depozitelor de gaze detinute de Romgaz si care este potentialul lor

Paginademedia.ro: Circa 30 de oameni din echipa de la realitatea.net au trecut la RTV-ul lui Sebastian Ghita

Ion Ariton, din China: Doua companii chineze sunt interesate de realizarea centurii Bucurestiului in regim de autostrada

CNADNR: S-au deschis lucrarile pe patru segmente de autostrada

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

"Strict confidential": Grecia are nevoie de minimum 252 de miliarde Euro

Euro si paratrasnetul sau Unde dai si unde crapa?!

Theodor Stolojan la RFI: Creditorii trebuie sa isi asume responsabilitatea

AUTO: Afla ce trebuie sa faci pentru a nu avea accidente iarna

AVAS poate sa limiteze despagubirea firmelor la valoarea contabila a imobilului retrocedat

FCM Targu Mures - Otelul Galati, scor 1-2, in Liga I

CFR Cluj - Ceahlaul Piatra Neamt, scor 2-1, in Liga I

Editorial "Bananizarea" Uniunii Europene

Politic - Deputatii ar putea cumpara din banii lor anvelope de iarna pentru masinile Camerei

Economie - Perspectivele economice ale Romaniei s-au inrautatit

Politic - Oltean spune ca pensiile nu se vor diminua si nu se vor impozita in 2012

CFR Cluj si Vointa Sibiu au castigat meciurile de sambata cu Ceahlaul si Concordia Chiajna

Libertatea te ajuta | Locuri de parcare nemarcate

Brad Pitt adora sa fie tata! Vezi ce surpriza pregateste pe viitor.

Dinamo - FC Brasov 0-0/ Cainii si-au terminat benzina

Serie A: Lecce - AC Milan 3-4, dupa 3-0 la pauza. Vezi rezultatele din etapa 8!

AUTO: Afla ce trebuie sa faci pentru a nu avea accidente iarna

Traian Basescu si PDL au uitat de reducerea cheltuielilor de functionare a statului

VIDEO Traian Basescu: Romania nu poate plati la nesfarsit indeciziile liderilor europeni/ Romania nu are probleme cu sistemul bancar, dar plateste deja consolidarea sistemului bancar european

​Top 300 Capital: Frank Timis este cel mai bogat roman, cu o avere de 1,65 miliarde euro; Dinu Patriciu, o avere estimata de 1,1 miliarde euro

​HARTA DINAMICA ​Gazprom si Romgaz vor sa devina parteneri pentru inmagazinarea gazelor in Romania. Vezi harta depozitelor de gaze detinute de Romgaz si care este potentialul lor

Paginademedia.ro: Circa 30 de oameni din echipa de la realitatea.net au trecut la RTV-ul lui Sebastian Ghita

Ion Ariton, din China: Doua companii chineze sunt interesate de realizarea centurii Bucurestiului in regim de autostrada

CNADNR: S-au deschis lucrarile pe patru segmente de autostrada

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

"Strict confidential": Grecia are nevoie de minimum 252 de miliarde Euro

Euro si paratrasnetul sau Unde dai si unde crapa?!

Theodor Stolojan la RFI: Creditorii trebuie sa isi asume responsabilitatea

Fabrica de delicatese autohtone.

CV-ul, cartea de vizita la un targ virtual de joburi.

Jobul saptamanii: Grefier, sprijin pentru magistrati.

Ministrul Baconschi transmite un mesaj de solidaritate, dupa cutremurul produs in Turcia.

Steaua a dat-o peste cap pe Maccabi. Kiryat Shmona i-a dat scor acasa :D

Joaquin Almunia: Romania trebuie sa aplice un sistem concurential in transportul aerian

Pretul crizei, suportat de petrol

ZEW: Perspectivele economice ale Romaniei pentru urmatoarele sase luni s-au inrautatit

Ce-i mai mica si mai mica decat cresterea economica a Romaniei?

Baietii buni vs. baietii rai

Cum isi ia deciziile de cumparare consumatorul anului 2011

Liderii UE cer Italiei reforme mai rapide ca sa evite soarta Greciei

AVAS poate sa limiteze despagubirea firmelor la valoarea contabila a imobilului retrocedat

EUROPA IN CRIZA. Mai aproape de o solutie, dar inca departe de salvare. Cum s-a desfasurat summit-ul UE privind salvarea zonei euro

Lideri in Europa Centrala si de Est la inrautatirea perspectivelor economice!

Specializat - Pierdere contabila si pierdere fiscala

Finante Banci - Preocuparile majore ale CECCAR sunt legate de procesul de reglementare

Specializat - Prime de asigurare suportate de angajator. Contributii sociale

Italia, presata de liderii UE sa accelereze reformele economice

Studentii sunt asteptati la Business Academy

Incep negocierile pentru bugetul pe 2012

Primele reactii la discursul lui Traian Basescu: Presedintele nu a subliniat suficient nevoia de a elimina din risipa banului public, de a sista din investitii inutile, de a reduce achizitii publice cu cantec

Traian Basescu: Bugetul pe 2012 trebuie sa fie extrem de prudent, este bine sa il abordam cu un deficit mult mai mic de 3 procente / Romania are probleme datorita Greciei, orice lucru adevarat nu deranjeaza pe nimeni in UE

Perchezitie la sediul Federatiei Germane de Fotbal - O parte dintre arbitri sunt suspectati de frauda fiscala

Mugur Isarescu: Anul 2012 si urmatorii nu vor mai semana cu anii 2009-2011. Romania va trebui sa forteze iesirea din criza. Un proces greu, complex si dificil

UPDATE UPC si Romtelecom, despre schimbarea continutului postului Realitatea TV din noaptea de 23 spre 24 octombrie 2011: Am preluat si difuzat semnalul livrat de postul TV cu care avem contract, respectiv Realitatea TV/Nu putem controla continutul

Rasvan Popescu, CNA: Mutarea Realitatea Tv s-a facut fara autorizatia CNA. Azi facem inspectie, maine analizam cazul

VIDEO Ministrii finantelor din zona euro au decis recapitalizarea bancilor cu 100 miliarde euro; decizia este discutata duminica la summitul liderilor UE

VIDEO Traian Basescu: Romania nu poate plati la nesfarsit indeciziile liderilor europeni/ Romania nu are probleme cu sistemul bancar, dar plateste deja consolidarea sistemului bancar european

​Top 300 Capital: Frank Timis este cel mai bogat roman, cu o avere de 1,65 miliarde euro; Dinu Patriciu, o avere estimata de 1,1 miliarde euro

Paginademedia.ro: Circa 30 de oameni din echipa de la realitatea.net au trecut la RTV-ul lui Sebastian Ghita

CNADNR: S-au deschis lucrarile pe patru segmente de autostrada

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Traian Basescu: Bugetul 2012 trebuie sa fie extrem de prudent, cu o tinta de deficit mult mai mica

Zona Euro, o putere bicefala franco-germana

Fiscul german il cauta pe Avram din Bundesliga " Arbitrii nemti sint suspecti de frauda fiscala

Moody"s acorda perspectiva negativa sistemului bancar din Rusia

Ce poate face Romania daca bancile reduc creditarea

Cine este actrita americana care are corpul pe care si-l doresc cele mai multe femei - sondaj

Steaua - Rapid 0-0 la finalul unui meci plin de nervi si cartonase rosii

"Argumente" pedeliste

China indeamna UE sa rezolve mai repede criza datoriilor publice

"Cainii" nu vor emotii

MCSI: Un sistem IT de alerta timpurie in caz de atacuri cibernetice va fi implementat in Romania pentru 20 de luni, printr-o finantare UE de peste 411.000 de euro

Directorul executiv al Total Post, firma amendata cu 10.000 de lei pentru incalcarea drepturilor Postei Romane: Vom contesta in instanta decizia ANCOM

Pedro Passos Coelho: Soarta Portugaliei depinde de gasirea unei solutii pentru Grecia

Mugur Isarescu, invitat de onoare la conferinta ziarului BURSA Comportamentul in afaceri, pe timp de criza

Preliminarii CM 2014: Programul meciurilor din grupa Romaniei nu a fost stabilit - Olanda, vinovata de esecul negocierilor

Wall Street inchide in crestere sprijinita de vestile din Europa si rezultatele din SUA

Primele reactii la discursul lui Traian Basescu: Presedintele nu a subliniat suficient nevoia de a elimina din risipa banului public, de a sista din investitii inutile, de a reduce achizitii publice cu cantec

Traian Basescu: Bugetul pe 2012 trebuie sa fie extrem de prudent, este bine sa il abordam cu un deficit mult mai mic de 3 procente / Romania are probleme datorita Greciei, orice lucru adevarat nu deranjeaza pe nimeni in UE

Mugur Isarescu: Anul 2012 si urmatorii nu vor mai semana cu anii 2009-2011. Romania va trebui sa forteze iesirea din criza. Un proces greu, complex si dificil

UPDATE UPC si Romtelecom, despre schimbarea continutului postului Realitatea TV din noaptea de 23 spre 24 octombrie 2011: Am preluat si difuzat semnalul livrat de postul TV cu care avem contract, respectiv Realitatea TV/Nu putem controla continutul

Rasvan Popescu, CNA: Mutarea Realitatea Tv s-a facut fara autorizatia CNA. Azi facem inspectie, maine analizam cazul

VIDEO Ministrii finantelor din zona euro au decis recapitalizarea bancilor cu 100 miliarde euro; decizia este discutata duminica la summitul liderilor UE

VIDEO Traian Basescu: Romania nu poate plati la nesfarsit indeciziile liderilor europeni/ Romania nu are probleme cu sistemul bancar, dar plateste deja consolidarea sistemului bancar european

​Top 300 Capital: Frank Timis este cel mai bogat roman, cu o avere de 1,65 miliarde euro; Dinu Patriciu, o avere estimata de 1,1 miliarde euro

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Grecia, un paradis fiscal pentru unii privilegiati

Conferinta: The Future in Banking Technology

O reducere abrupta a deficitului bugetar poate fi periculoasa

Taekwondo "taranesc"".

WSJ: Viitorul bancilor din Europa Centrala si de Est, incert

Problema datoriei publice - Cat imprumuta statul si cat de mare este gradul de indatorare. Croitoru, BNR: Datoria Irlandei a ajuns de la 25% la 90% din PIB in doar trei ani

Lindsay Lohan va poza pentru revista Playboy, pentru 1 milion de dolari

Editorial Noua cortina de fier

Specializat - Cele mai multe oferte de locuri de munca pentru tineri sunt in IT

Studiu: Ghetarii din Himalaya sunt pe punctul de a se topi. S-au marit lacurile glaciale

Beckham e deja acontat de PSG! Oficialii au comandat 20 000 de tricouri cu numele englezului

Economia SUA a crescut cu 2,5% in trimestrul III

Numarul de clienti Orange in Romania a scazut cu peste 2% in ultimul an, pana la 10,1 milioane de utilizatori/75.000 de clienti folosesc HD voice

Business Report: Toata productia de fire de argint din lume a ajuns in mainile unei romance de descendenta regala; Grecia si Romania: Un dezastru in pregatire sau efect de domino?; Cat castigi daca amani creditul pentru locuinta si stai cu chirie

Traian Basescu: Decizia Consiliului European privind recapitalizarea bancilor este o garantie ca subsidiarele bancilor-mama isi vor mentine nivelul de capital

Concluziile summitului de la Bruxelles: Acord pentru recapitalizarea bancilor, reducerea cu 100 de miliarde de euro a datoriei Greciei si cresterea la 1000 de miliarde a capacitatii de imprumut a FESF

Politia intentioneaza sa achizitioneze aparatura pentru inregistrarea discutiilor dintre politisti si soferi

Turneul Campioanelor: Sharapova, debut cu infrangere (rezultatele din prima zi)

Granada - Barcelona 0-1/ Fara stralucire

MCSI: Un sistem IT de alerta timpurie in caz de atacuri cibernetice va fi implementat in Romania pentru 20 de luni, printr-o finantare UE de peste 411.000 de euro

Directorul executiv al Total Post, firma amendata cu 10.000 de lei pentru incalcarea drepturilor Postei Romane: Vom contesta in instanta decizia ANCOM

(P) Internship-urile si stagiile de practica - ultimul pas in alegerea carierei?VIDEO Traian Basescu: Bugetul pe 2012 trebuie sa fie extrem de prudent, este bine sa il abordam cu un deficit mult mai mic de 3 procente / Romania are probleme datorita Greciei, orice lucru adevarat nu deranjeaza pe nimeni in UE

Mugur Isarescu: Anul 2012 si urmatorii nu vor mai semana cu anii 2009-2011. Romania va trebui sa forteze iesirea din criza. Un proces greu, complex si dificil

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Ce inseamna o Europa cu doua viteze.

Scorpion 28 octombrie - 3 noiembrie.

Sagetator 28 octombrie - 3 noiembrie.

CEBR: Londra pierde 27.000 de posturi in sectorul financiar, in 2011

Summitul salvarii

Economia americana a crescut peste asteptari, in trimestrul al treilea

NOAPTEA SALVARII EURO: Datoria Greciei, redusa cu 100 MLD. Vezi alte decizii

Beyonce va avea o fetita

Basescu: Toti spun ca ANAF sa faca mai mult, dar cea mai mare parte a evaziunii se face intre cetatean si vanzator LIVE TEXT

RECENSAMANT 2011. Bucurestenii nerecenzati, sfatuiti sa opteze pentru autorecenzare

Fondul European pentru Stabilitate Financiara. Ce este si cum va salva de la faliment State sau banci aceasta arma vedeta a UE?

Raport Erste Bank: Romania va trebui sa mearga pe o franghie ingusta in urmatoarele luni pentru a demonstra ca si-a invatat lectia

Romania si salvarea euro. Evenimentele ultimelor 48 de ore in 10 intrebari si raspunsuri

Wall Street a inchis in crestere puternica: Dow Jones a castigat 2,86%, iar Nasdaq 3.32%

Traian Basescu despre deciziile de la Bruxelles: Nu este vorba de stergerea datoriilor Greciei, ci de restructurarea lor. Nu este o solutie morala, dar ce e moral in criza?

Cristian Sima: Decizia de ieri noapte a salvat de la panica sistemul bancar romanesc

Economia SUA a crescut cu 2,5% in trimestrul III

Numarul de clienti Orange in Romania a scazut cu peste 2% in ultimul an, pana la 10,1 milioane de utilizatori/75.000 de clienti folosesc HD voice

Traian Basescu: Decizia Consiliului European privind recapitalizarea bancilor este o garantie ca subsidiarele bancilor-mama isi vor mentine nivelul de capital

VIDEO Concluziile summitului de la Bruxelles: Acord pentru recapitalizarea bancilor, reducerea cu 100 de miliarde de euro a datoriei Greciei si cresterea la 1000 de miliarde a capacitatii de imprumut a FESF

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Sudul si nordul, greierele si furnica

Cartea de Vise , de Silvio Berlusconi

Procurorul CPI afirma ca are contacte informale cu Seif Al-Islam Kadhafi.

Tipic balcanic: Anunt de majorare a salariilor inainte de alegeri

Ialomitianu: Nu trebuie sa cadem in capcana unui deficit mai mare de 3% in 2012

Masuri fara precedent dupa negocieri pe muchie de cutit. A fost un summit istoric?

HAOSUL RECENSAMANTULUI: Cum au reusit autoritatile din Romania sa inventeze recensamantul online care nu e online si care de asemenea, poate sa dea gres

Basescu: Toti spun ca ANAF sa faca mai mult, dar cea mai mare parte a evaziunii se face intre cetatean si vanzator

Editorial Radiografia unei iluzii

Vinovatii (ne)asumate

Din presa internationala… Francis Lun: China se va abtine de la salvarea monedei unice europene

Personalul didactic auxiliar din Educatie nu va mai primi gradatia de merit

Volumul medicamentelor produse si vandute in Romania, in scadere alarmanta

Finante Banci - TPA Horwath Romania, desemnata cea mai buna firma de contabilitate de catre CECCAR

Business Style - Alice Cooper va juca intr-un film regizat de Tim Burton

Alte promotii, alte imbranceli. Oamenii au cumparat mingi, ca erau ieftine

Uite cine canta la volan. Lori se antreneaza in masina.

Liga 1: U Cluj - Dinamo 0-0/ Puncte pierdute

FC Krasnodar - Kuban 0-2/ Dubla lui Traore a decis partida

Sondaj de opinie: Grecii privesc negativ acordul UE, temandu-se ca le afecteaza suveranitatea nationala, dar vor sa ramana in zona euro

Prima zi de greva la Air France: Compania promite sa acopere 80% dintre zboruri, dar nu exclude anulari in ultimul moment

Fondul European pentru Stabilitate Financiara (EFSF) a primit ratingul AAA de la Moody's, Fitch si SP

Fondul European pentru Stabilitate Financiara. Ce este si cum va salva de la faliment State sau banci aceasta arma vedeta a UE?

Raport Erste Bank: Romania va trebui sa mearga pe o franghie ingusta in urmatoarele luni pentru a demonstra ca si-a invatat lectia

Romania si salvarea euro. Evenimentele ultimelor 48 de ore in 10 intrebari si raspunsuri

Traian Basescu despre deciziile de la Bruxelles: Nu este vorba de stergerea datoriilor Greciei, ci de restructurarea lor. Nu este o solutie morala, dar ce e moral in criza?

Cristian Sima: Decizia de ieri noapte a salvat de la panica sistemul bancar romanesc

Traian Basescu: Decizia Consiliului European privind recapitalizarea bancilor este o garantie ca subsidiarele bancilor-mama isi vor mentine nivelul de capital

VIDEO Concluziile summitului de la Bruxelles: Acord pentru recapitalizarea bancilor, reducerea cu 100 de miliarde de euro a datoriei Greciei si cresterea la 1000 de miliarde a capacitatii de imprumut a FESF

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Greva la compania aeriana Qantas

Sudul si nordul, greierele si furnica

Cartea de Vise , de Silvio Berlusconi

Turismul in Grecia a inregistrat o crestere de zece procente in 2011.

Bilantul controalelor din Crangasi: 26 de dosare penale si amenzi de aproape 100.000 de lei.

Greva la Air France: Mai multe zboruri, anulate

Strainilor nu le pasa de greve. Turismul din Grecia creste cu 10%

Comunism cu fata americana. Cum trec SUA de la consumerism la strans cureaua

Masuri fara precedent dupa negocieri pe muchie de cutit. A fost un summit istoric?

Amenzi de 96.000 de lei si 700 de kilograme de carne confiscate, dupa o razie in Piata Crangasi

Editorial Radiografia unei iluzii

Vinovatii (ne)asumate

Din presa internationala… Francis Lun: China se va abtine de la salvarea monedei unice europene

Personalul didactic auxiliar din Educatie nu va mai primi gradatia de merit

Volumul medicamentelor produse si vandute in Romania, in scadere alarmanta

Business Style - Alice Cooper va juca intr-un film regizat de Tim Burton

Finante Banci - TPA Horwath Romania, desemnata cea mai buna firma de contabilitate de catre CECCAR

Un alt fel de educatie pentru noua normalitate

O incurcatura la bilantul unei banci face statul german mai bogat cu 55,5 miliarde de euro

Dinamo Volgograd - Oltchim 34-30/ Deznodamant amanat

Liga 1: U Cluj - Dinamo 0-0/ Puncte pierdute

FC Krasnodar - Kuban 0-2/ Dubla lui Traore a decis partida

Sondaj de opinie: Grecii privesc negativ acordul UE, temandu-se ca le afecteaza suveranitatea nationala, dar vor sa ramana in zona euro

Prima zi de greva la Air France: Compania promite sa acopere 80% dintre zboruri, dar nu exclude anulari in ultimul moment

Fondul European pentru Stabilitate Financiara (EFSF) a primit ratingul AAA de la Moody's, Fitch si SP

Fondul European pentru Stabilitate Financiara. Ce este si cum va salva de la faliment State sau banci aceasta arma vedeta a UE?

Raport Erste Bank: Romania va trebui sa mearga pe o franghie ingusta in urmatoarele luni pentru a demonstra ca si-a invatat lectia

Romania si salvarea euro. Evenimentele ultimelor 48 de ore in 10 intrebari si raspunsuri

Cristian Sima: Decizia de ieri noapte a salvat de la panica sistemul bancar romanesc

Traian Basescu: Decizia Consiliului European privind recapitalizarea bancilor este o garantie ca subsidiarele bancilor-mama isi vor mentine nivelul de capital

VIDEO Concluziile summitului de la Bruxelles: Acord pentru recapitalizarea bancilor, reducerea cu 100 de miliarde de euro a datoriei Greciei si cresterea la 1000 de miliarde a capacitatii de imprumut a FESF

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Greva la compania aeriana Qantas

Sudul si nordul, greierele si furnica

Cartea de Vise , de Silvio Berlusconi

Tigari de contrabanda ascunse in paine si detergent, descoperite la vamile Siret si Sculeni.

Nu va amagiti singuri! Economia slabeste si starea ei s-a inrautatit in octombrie

Romanii, printre cei mai pesimisti din lume

Tanasescu: Exporturile si agricultura vor incetini in 2012

Tanasescu: A face risipa nu inseamna decat sa distrugi viitorul acestei tari

Greva la Air France: Mai multe zboruri, anulate

Strainilor nu le pasa de greve. Turismul din Grecia creste cu 10%

Masuri fara precedent dupa negocieri pe muchie de cutit. A fost un summit istoric?

Ai purta astfel de lentile de contact? Vezi cat de ciudate sunt

FC Vaslui - FCM Targu Mures, scor 4-0, in etapa a XII-a a Ligii I

Cum s-a imbogatit peste noapte Germania cu 55,5 miliarde de euro

Topul mondial al increderii in economie: Chiar si grecii sunt mai increzatori decat romanii

Justin Timberlake este un mare admirator al Pippei Middleton

Specializat - Asociere in participatiune. Calcul amortizare

Finante Banci - Ce vom face fara exporturi si agricultura?

Economie mondiala - O eroare de contabilitate saracise Germania cu 55 mld. euro

Specializat - Tratamentul fiscal si contabil al operatiunii de sponsorizare

Specializat - Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala

Adrian Nanulescu, ex-Orange, a fost numit CEO Antena Group

AOAR propune ca Romania sa initieze constituirea unui grup al statelor din afara zonei euro

De ce criza zonei euro va continua (de Daniel Daianu)

Analiza Goldman Sachs: Incetati sa va mai pacaliti singuri. Economia este slaba, iar starea ei s-a inrautatit in octombrie

Mai multi prieteni = mai multa inteligenta. Influenta Facebook asupra creierului

O incurcatura la bilantul unei banci face statul german mai bogat cu 55,5 miliarde de euro

Dinamo Volgograd - Oltchim 34-30/ Deznodamant amanat

Sondaj de opinie: Grecii privesc negativ acordul UE, temandu-se ca le afecteaza suveranitatea nationala, dar vor sa ramana in zona euro

Fondul European pentru Stabilitate Financiara (EFSF) a primit ratingul AAA de la Moody's, Fitch si SP

Fondul European pentru Stabilitate Financiara. Ce este si cum va salva de la faliment State sau banci aceasta arma vedeta a UE?

Raport Erste Bank: Romania va trebui sa mearga pe o franghie ingusta in urmatoarele luni pentru a demonstra ca si-a invatat lectia

Romania si salvarea euro. Evenimentele ultimelor 48 de ore in 10 intrebari si raspunsuri

Cristian Sima: Decizia de ieri noapte a salvat de la panica sistemul bancar romanesc

Traian Basescu: Decizia Consiliului European privind recapitalizarea bancilor este o garantie ca subsidiarele bancilor-mama isi vor mentine nivelul de capital

VIDEO Concluziile summitului de la Bruxelles: Acord pentru recapitalizarea bancilor, reducerea cu 100 de miliarde de euro a datoriei Greciei si cresterea la 1000 de miliarde a capacitatii de imprumut a FESF

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Se pregateste BNR sa infiinteze o banca-punte?

Guvernul german este ridiculizat pentru eroarea de contabilitate de 55 miliarde de euro.

Depozitarul Central da drumul la decontari prin reteaua SWIFT

OCDE: Economia zonei euro va incetini simtitor

Ferrari: 2011 va fi unul dintre cei mai buni ani pentru companie, in pofida problemelor economice

Bloomberg: Este posibil ca Europa sa fi ratat ultima sansa de rezolvare a crizei datoriilor

Conducerea BCE, preluata de guvernatorul Bancii Italiei

Cum pot fi limitate retragerile de capital ale bancilor din Romania

Producatorul de sisteme de stocare TDK renunta la 11.000 de angajati

Ce poate face o eroare de contabilitate? Statul german, mai bogat cu 55 miliarde de euro

O femeie a locuit timp de 10 ani intr-o camera de hotel la Marriott. Ea spune ca a facut economie!

CFR Cluj a invins FC Brasov, scor 2-1, in Liga I

Datoria publica a Irlandei a scazut cu 3,6 miliarde de euro dupa ce a fost descoperita o eroare contabila

Realitatea Media a cerut CNA sa abroge decizia care sta la baza procedurii de acordare a licentelor si pe cea prin care s-a schimbat licenta RTV

Rezervele internationale ale BNR - 36,29 miliarde euro. Vezi de ce nu e bine sa ai o rezerva prea mare si cum se utilizeaza ea

VIDEO Un parlamentar japonez a baut apa de la centrala nucleara Fukushima

Un fost neo-nazist american a suferit 25 de operatii pentru stergerea tatuajelor rasiste de pe corp

Finantele au publicat noile reglementari privind acordarea esalonarilor la plata datoriilor bugetare neplatite la scadenta. Vezi care sunt conditiile Fiscului si etapele intregului proces

Adrian Nanulescu, ex-Orange, a fost numit CEO Antena Group

AOAR propune ca Romania sa initieze constituirea unui grup al statelor din afara zonei euro

De ce criza zonei euro va continua (de Daniel Daianu)

Analiza Goldman Sachs: Incetati sa va mai pacaliti singuri. Economia este slaba, iar starea ei s-a inrautatit in octombrie

O incurcatura la bilantul unei banci face statul german mai bogat cu 55,5 miliarde de euro

Fondul European pentru Stabilitate Financiara (EFSF) a primit ratingul AAA de la Moody's, Fitch si SP

Fondul European pentru Stabilitate Financiara. Ce este si cum va salva de la faliment State sau banci aceasta arma vedeta a UE?

Romania si salvarea euro. Evenimentele ultimelor 48 de ore in 10 intrebari si raspunsuri

Cristian Sima: Decizia de ieri noapte a salvat de la panica sistemul bancar romanesc

Gripa la copii - copiii sunt considerati transmitatorii eficienti ai gripei

Mario Draghi, un italian in prima linie a crizei

Crestere economica peste asteptari in 2011?

Ideea referendumului grec provoaca panica pe burse

Șahtior a pierdut in Rusia, AC Milan a facut egal in Belarus

De ce zice PDL "nem tudom ?.

Sclavilor: en garde,Lagarde!.

SURPRIZA in Topul Rusinii: Posta Romana a intrat in clasamentul celor mai mari 10 datornici la stat

Irlanda a fost supraindatorata din greseala

Arhitectii euro s-au asteptat la criza, ca etapa in formarea Statelor Unite ale Europei

Doi avocati parasesc Bostina si Asociatii pentru a fonda o noua societate

The Telegraph: In Grecia sunt mai multe Porsche Cayenne-uri decat bogati

Usi comercializate la Ikea, retrase de pe piata. Vezi de ce

Boicot impotriva fotbalului: T.A.T.A solicita CNA-ului sa ia masuri dure pentru a proteja publicul telespectator si mai ales copiii

In Grecia exista mai multe Porsche Cayenne inregistrate decat platitori de taxe cu venituri anuale de peste 50.000 de euro

Un artist chinez a fost somat de autoritati sa plateasca fiscului suma de 1,7 milioane de euro. A primit 15 zile pentru a plati impozitul

Arhitectii euro s-au asteptat la criza, ca etapa in formarea Statelor Unite ale Europei - analist

Datoria publica a Irlandei, mai mare cu 3,6 miliarde de euro dintr-o eroare contabila

Un parlamentar japonez BEA APA DE LA CENTRALA FUKUSHIMA

Economie mondiala - Arhitectii euro s-au asteptat la criza, ca etapa in formarea Statelor Unite ale Europei

Ioan Oltean: Procedura de suspendare a lui Geoana a fost discutata in coalitie si va trebui aprofundata. La demiterea sa contam si pe PSD

UPDATE Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

UPDATE Orange a introdus internet gratuit pentru clientii proprii in toate statiile de metrou/Oferta este valabila in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011

Au voie gravidele sa se vaccineze antigripal?

Datoria publica a Irlandei a scazut cu 3,6 miliarde de euro dupa ce a fost descoperita o eroare contabila

Realitatea Media a cerut CNA sa abroge decizia care sta la baza procedurii de acordare a licentelor si pe cea prin care s-a schimbat licenta RTV

Rezervele internationale ale BNR - 36,29 miliarde euro. Vezi de ce nu e bine sa ai o rezerva prea mare si cum se utilizeaza ea

VIDEO Un parlamentar japonez a baut apa de la centrala nucleara Fukushima

Un fost neo-nazist american a suferit 25 de operatii pentru stergerea tatuajelor rasiste de pe corp

Referendumul din Grecia ar putea declansa o noua criza in zona euro. Vezi care au fost primele reactii ale oficialilor europeni

Finantele au publicat noile reglementari privind acordarea esalonarilor la plata datoriilor bugetare neplatite la scadenta. Vezi care sunt conditiile Fiscului si etapele intregului proces

Adrian Nanulescu, ex-Orange, a fost numit CEO Antena Group

AOAR propune ca Romania sa initieze constituirea unui grup al statelor din afara zonei euro

De ce criza zonei euro va continua (de Daniel Daianu)

Sarkozy si Merkel, furiosi pe premierul grec George Papandreu, inainte de summitul G20

Saab supravietuieste, salvata de investitori chinezi

FMI ar putea accepta mariri de pensii si salarii la jumatatea lui 2012

Femeile de la tara, o sansa in plus la un loc de munca.

CPI negociaza in continuare predarea lui Seif al-Islam.

STENOGRAME Avram l-a invitat pe Borcea sa se duca in America pentru ca are titlul asigurat

Presedintele Agrostar: Importurile si evaziunea fiscala au ajuns cele mai tari afaceri

Deciziile G20 nu trebuie sa afecteze bancile de economii si pe cele de retail

Banca Germaniei verifica eroarea contabila de 76 miliarde $ de la Hypo Real Estate

Presedintele Agrostar: Importurile si evaziunea fiscala, cele mai tari afaceri din Romania

Analistii cred ca scaderea dobanzii cheie este un pas mic, fara impact in piata

Cum a reactionat Europa la raspunsul evaziv al Greciei privind salvarea zonei euro

Sechestrata si violata de un prieten de pe Facebook

Manchester - Otelul 2-0. Victorie fara emotii pentru United, joc onorabil pentru campioana Romaniei

Editorial Puterea poporului

Agrostar anunta un nou val de scumpiri, din decembrie

Specializat - Aprecieri referitoare la propunerile proiectului de norme privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale

Finante Banci - Incantatie pentru o noua ploaie de bani

Economie - Cui va folosi esalonarea datoriilor bugetare?

Criza zonei euro continua

PROFIL Lucas Papademos, posibilul viitor premier al Greciei

Grecia, somata sa se hotarasca daca va ramane sau nu in zona euro. Miza referendumului din 4 decembrie, deblocarea transei de opt miliarde de euro

FMI a cerut Guvernului un plan clar de privatizare a companiilor de stat si liberalizare de preturi

VIDEO Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

UPDATE Orange a introdus internet gratuit pentru clientii proprii in toate statiile de metrou/Oferta este valabila in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011

Au voie gravidele sa se vaccineze antigripal?

Rezervele internationale ale BNR - 36,29 miliarde euro. Vezi de ce nu e bine sa ai o rezerva prea mare si cum se utilizeaza ea

Referendumul din Grecia ar putea declansa o noua criza in zona euro. Vezi care au fost primele reactii ale oficialilor europeni

Finantele au publicat noile reglementari privind acordarea esalonarilor la plata datoriilor bugetare neplatite la scadenta. Vezi care sunt conditiile Fiscului si etapele intregului proces

Bulgaria: Buget fara majorari de pensii si salarii, pe fondul crizei elene

Le Monde: Eroarea fatala a dezindustrializarii

Un aradean mort a cerut scutiri de penalitati.

Cum s-a intors Italia in clubul falitilor.

Borcea catre Avram: Anul trecut mi-ai zis sa plec in America. Eram pe locul 1, cind m-am intors eram pe 6

Profitul BNP a scazut cu 72%

Cum privesc operatorii telecom reducerea tarifelor de interconectare decisa de ANCOM

Manchester - Otelul 2-0. Victorie fara emotii pentru United, joc onorabil pentru campioana Romaniei

Editorial Tradare cinica

Eveniment - PER propune o strategie de protejare a Romaniei fata de efectele crizei financiare

Liderii G20 au aprobat un plan de actiune pentru stimularea cresterii economice

Mihai Tanasescu: Administratiile fiscale nu indruma businessul, il distrug

UPDATE Angajatii de la Saptamana Financiara si Fin.ro - pusi sa aleaga daca vor sau nu sa lucreze in continuare la aceste publicatii, ca parte a Intact Publishing. Surse: Toti angajatii din zona editoriala ar fi spus nu. Dan Matiescu: Publicatiile vor continua sa apara

Deutsche Bank, BNP Paribas si Goldman Sachs, printre bancile sistemice care vor fi obligate sa isi mareasca capitalul

​VIDEO Gheorghe Serban, director ANISP: Timpul mediu in care poate fi oprit un site prin care se face un atac de tip phishing este de 4 ore

Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

Ultima scrisoare a Guvernatorului Trichet catre BNR, trimisa in ultima sa zi de munca: Imbunatatiti proiectul privind banca punte

Presa in Diagonala: Obama si Putin ocupa primele locuri in topul Forbes al celor mai puternici oameni din lume; Cuba: Principalele reforme ale presedintelui Raul Castro pentru revigorarea economiei; Ban Ki-Moon: Palestinienii trebuie sa-si amane aderarea la agentiile ONU

BNP Paribas: BNR va reduce dobanda cheie si va permite deprecierea leului pentru a impulsiona exporturile si cresterea economica

PROFIL Lucas Papademos, posibilul viitor premier al Greciei

Cronica zilei in care Grecia a parut ca vrea sa se sinucida

Grecia, somata sa se hotarasca daca va ramane sau nu in zona euro. Miza referendumului din 4 decembrie, deblocarea transei de opt miliarde de euro

FMI a cerut Guvernului un plan clar de privatizare a companiilor de stat si liberalizare de preturi

VIDEO Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

UPDATE Orange a introdus internet gratuit pentru clientii proprii in toate statiile de metrou/Oferta este valabila in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011

Au voie gravidele sa se vaccineze antigripal?

Barroso: Grecia trebuie sa decida daca este pregatita sa-si asume rolul de membru al Zonei Euro

Summitul G20, la final. Nu paradisurilor fiscale, nu taxei pe tranzactiile financiare

Italia, luata sub aripa FMI?

FMI, sursa de finantare de urgenta pentru statele in dificultate

Ministrul de Finante al Italiei catre Berlusconi: Silvio, trebuie sa pleci, problema pietelor esti tu

Madonna va lansa un brand de moda global

Jennifer Lopez va juca intr-un film inspirat dintr-un joc video

Editorial Tradare cinica

Business Style - Madonna va lansa un brand de moda global

Finante Banci - Profitul net al BRD s-a prabusit in primele noua luni cu 19 la suta

Sinucigas terorist oprit, cu o racheta Hellfire, de un elicopter Apache (VIDEO)

Liderii G20 au aprobat un plan de actiune pentru stimularea cresterii economice

Emil Boc: Singurul raspuns rational la criza il reprezinta investitiile

Timisoara castiga duelul alb-violet cu FC Arges. Vezi toate rezultatele din liga secunda!

Angajatii de la Saptamana Financiara si Fin.ro - pusi sa aleaga daca vor sau nu sa lucreze in continuare la aceste publicatii, ca parte a Intact Publishing. Surse: Toti angajatii din zona editoriala ar fi spus nu. Dan Matiescu: Publicatiile vor continua sa apara

Deutsche Bank, BNP Paribas si Goldman Sachs, printre bancile sistemice care vor fi obligate sa isi mareasca capitalul

Nicolas Sarkozy: Nu mai dorim paradisuri fiscale. Mesajul e foarte clar

​VIDEO Gheorghe Serban, director ANISP: Timpul mediu in care poate fi oprit un site prin care se face un atac de tip phishing este de 4 ore

VIDEO Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

Ultima scrisoare a Guvernatorului Trichet catre BNR, trimisa in ultima sa zi de munca: Imbunatatiti proiectul privind banca punte

BNP Paribas: BNR va reduce dobanda cheie si va permite deprecierea leului pentru a impulsiona exporturile si cresterea economica

PROFIL Lucas Papademos, posibilul viitor premier al Greciei

Cronica zilei in care Grecia a parut ca vrea sa se sinucida

Grecia, somata sa se hotarasca daca va ramane sau nu in zona euro. Miza referendumului din 4 decembrie, deblocarea transei de opt miliarde de euro

VIDEO Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

UPDATE Orange a introdus internet gratuit pentru clientii proprii in toate statiile de metrou/Oferta este valabila in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011

Au voie gravidele sa se vaccineze antigripal?

Barroso: Grecia trebuie sa decida daca este pregatita sa-si asume rolul de membru al Zonei Euro

Summitul G20, la final. Nu paradisurilor fiscale, nu taxei pe tranzactiile financiare

Italia, luata sub aripa FMI?

FMI, sursa de finantare de urgenta pentru statele in dificultate

Terbea si Maior l-au presat pe Mircea Sandu in cazul Subotici / Terbea: Mai repede de marti nu poate nici Mircea Sandu, tati

David Cameron: "Situatia economiei britanice se inrautateste din cauza crizei nerezolvate din zona euro"

Ministrul de Finante al Italiei catre Berlusconi: Silvio, trebuie sa pleci, problema pietelor esti tu

Jennifer Lopez va juca intr-un film inspirat dintr-un joc video

Editorial Tradare cinica

Finante Banci - Profitul net al BRD s-a prabusit in primele noua luni cu 19 la suta

Business Style - Madonna va lansa un brand de moda global

Emil Boc: Singurul raspuns rational la criza il reprezinta investitiile

Mai tari ca revelatia campionatului! Pandurii - Otelul 0-1

Milan invinge Catania, Udinese pe Siena. Vezi rezultatele din Italia!

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Liga I: Steaua, victorie chinuita cu Chiajna

Liga I: Campioana se respecta: Otelul, un sut de trei puncte

Angajatii de la Saptamana Financiara si Fin.ro - pusi sa aleaga daca vor sau nu sa lucreze in continuare la aceste publicatii, ca parte a Intact Publishing. Surse: Toti angajatii din zona editoriala ar fi spus nu. Dan Matiescu: Publicatiile vor continua sa apara

Deutsche Bank, BNP Paribas si Goldman Sachs, printre bancile sistemice care vor fi obligate sa isi mareasca capitalul

Nicolas Sarkozy: Nu mai dorim paradisuri fiscale. Mesajul e foarte clar

​VIDEO Gheorghe Serban, director ANISP: Timpul mediu in care poate fi oprit un site prin care se face un atac de tip phishing este de 4 ore

VIDEO Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

Ultima scrisoare a Guvernatorului Trichet catre BNR, trimisa in ultima sa zi de munca: Imbunatatiti proiectul privind banca punte

BNP Paribas: BNR va reduce dobanda cheie si va permite deprecierea leului pentru a impulsiona exporturile si cresterea economica

PROFIL Lucas Papademos, posibilul viitor premier al Greciei

Grecia, somata sa se hotarasca daca va ramane sau nu in zona euro. Miza referendumului din 4 decembrie, deblocarea transei de opt miliarde de euro

VIDEO Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

UPDATE Orange a introdus internet gratuit pentru clientii proprii in toate statiile de metrou/Oferta este valabila in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011

Au voie gravidele sa se vaccineze antigripal?

Barroso: Grecia trebuie sa decida daca este pregatita sa-si asume rolul de membru al Zonei Euro

Summitul G20, la final. Nu paradisurilor fiscale, nu taxei pe tranzactiile financiare

Handbal: Doua meciuri, doua victorii.

Cum se face evaziune fiscala la nivel inalt. Lectia gigantilor americani

Directori ai Apple au primit bonusuri in actiuni de 60 mil. dolari

Coreea de Nord isi intensifica exportul de minereu catre China

Steaua - Concordia Chiajna, scor 2-1, in Liga I

Pandurii Targu Jiu - Otelul Galati, scor 0-1, in Liga I

Editorial Regula de trei simpla

Economie - Dezvoltarea IMM se bazeaza pe Strategia Europa 2020

Specializat - Instabilitatea, principala problema a Codului fiscal

Economie mondiala - Apple le-a acordat directorilor bonusuri in actiuni de 60 milioane de dolari

Economie mondiala - China: UE va depasi criza, iar stabilitatea zonei euro este cruciala pentru economia globala

Eveniment - Oficial CE, despre absorbtia fondurilor UE: Autoritatile fac reguli mai multe decat e nevoie

Specializat - Doar pana la 10 noiembrie se mai pot depune unele declaratii

Sase directori de la Apple au primit bonusuri in actiuni de 60 milioane de dolari

Dl Isarescu vrea sa puna capac la oala care fierbe (II)

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Rapidul bate la Targu Mures si e pe 2

AUDIO VIDEO Unde a gresit Traian Basescu cand a criticat Justitia. Ce spun presedintele CSM, Horatiu Dumbrava si Laura Stefan, expert anticoruptie

VIDEO Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca, retinuti 24 de ore pentru delapidare si spalare de bani in cazul Petrom Service. Sechestru pe 81 de proprietati, masini de lux si ambarcatiuni

UPDATE Daniel Daianu: Grecia este in faliment organizat. Daca scapa de sub control, efectele vor fi cataclismice * Sa nu invitam recesiunea in Romania!

Deutsche Bank, BNP Paribas si Goldman Sachs, printre bancile sistemice care vor fi obligate sa isi mareasca capitalul

​VIDEO Gheorghe Serban, director ANISP: Timpul mediu in care poate fi oprit un site prin care se face un atac de tip phishing este de 4 ore

VIDEO Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

BNP Paribas: BNR va reduce dobanda cheie si va permite deprecierea leului pentru a impulsiona exporturile si cresterea economica

PROFIL Lucas Papademos, posibilul viitor premier al Greciei

Grecia, somata sa se hotarasca daca va ramane sau nu in zona euro. Miza referendumului din 4 decembrie, deblocarea transei de opt miliarde de euro

VIDEO Miscare surpriza la BNR. Dobanda cheie a bancii centrale coboara la 6%. Vezi ce efecte poate genera acest lucru in economie. Citeste si argumentele BNR in favoarea reducerii dobanzii cheie

Bugetul francez, un posibil plan de salvare a ratingului triplu A

O noua cura de austeritate in Franta

Germania ameninta noul Guvern elen, inainte de a se fi format!

Daianu: Sa nu invitam recesiunea in Romania!

Daianu: Grecia este in faliment organizat. Daca scapa de sub control, efectele vor fi cataclismice

Franta strange cureaua si mai mult

Castigurile "Suzuki Motor", in crestere

FMI crede ca vom accelera reformele

Isarescu: Nu tintim un nivel de curs, dar incercam sa nu stricam intervalul de echilibru

De ce sunt oamenii de afaceri mai optimisti decat analistii

Ce ar trebui sa faca Romania intr-o Europa la rascruce intre integrare si reconfigurare

Liderii G20 au aprobat un plan de actiune pentru stimularea cresterii economice

FCM Targu Mures - Rapid, scor 0-2, in Liga I

Editorial Degringolada italiana

Dezbatere televizata in Spania intre candidatii la sefia guvernului

Economie mondiala - Guvernele din zona euro vor sa stabileasca de urgenta detaliile planului de consolidare a EFSF

Extrema-dreapta ia avant in UE

Deficitul mic nu rezolva nimic

Casa Alba raspunde unei petitii semnata de 17.000 de americani: NU, NU exista forme de viata extraterestre in Univers

VIDEO! Adrian Mititelu: Reactia lui Mircea Sandu e cacacioasa

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Credit Suisse isi sfatuieste clientii americani sa-si angajeze avocati

Jeffrey Franks: Galagia politica din Romania, unul dintre motivele pentru care nu a revenit increderea

Grupul de la Frankfurt: Cei opt oameni care decid soarta Europei, scurtcircuitand birocratia UE

Randamentul obligatiunilor italiene a atins cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani

Ce inseamna pentru economie sa reduci deficitul la 1,9-2,5% din PIB? Care sunt reformele prioritare si cati bugetari trebuie pusi pe liber?

AUDIO VIDEO Unde a gresit Traian Basescu cand a criticat Justitia. Ce spun presedintele CSM, Horatiu Dumbrava si Laura Stefan, expert anticoruptie

VIDEO Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca, retinuti 24 de ore pentru delapidare si spalare de bani in cazul Petrom Service. Sechestru pe 81 de proprietati, masini de lux si ambarcatiuni

Jeffrey Franks: Perspectivele economice s-au inrautatit si ne asteptam la o crestere economica de 1,8-2,3% in 2012. Indemnam guvernul sa respecte Legea responsabilitatii si sa nu existe cresteri de pensii si salarii cu sase luni inainte de alegeri

UPDATE Daniel Daianu: Grecia este in faliment organizat. Daca scapa de sub control, efectele vor fi cataclismice * Sa nu invitam recesiunea in Romania!

Deutsche Bank, BNP Paribas si Goldman Sachs, printre bancile sistemice care vor fi obligate sa isi mareasca capitalul

​VIDEO Gheorghe Serban, director ANISP: Timpul mediu in care poate fi oprit un site prin care se face un atac de tip phishing este de 4 ore

VIDEO Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

BNP Paribas: BNR va reduce dobanda cheie si va permite deprecierea leului pentru a impulsiona exporturile si cresterea economica

Berlusconi ramane premier, dar pierde majoritatea in parlament

Gaz in loc de energie nucleara

Vot crucial pentru soarta premierului Silvio Berlusconi

Toleranta zero fata de evaziunea fiscala

Berlusconi va demisiona dupa adoptarea masurilor promise UE

Franks: Galagia politica din Romania afecteaza increderea populatiei

Credit Suisse va ceda autoritatilor date privind conturile clientilor americani suspecti de evaziune

Ministrul francez al Finantelor este prudent in privinta prognozei economice

EUROPA IN CRIZA. Zi decisiva in Italia: Parlamentul a votat in favoarea lui Berlusconi, dar coalitia de guvernamant nu mai are majoritate parlamentara

Casa Alba nu exclude existenta extraterestrilor, insa sustine ca Statele Unite nu au intrat in contact cu ei

Editorial Merkel a blocat tiparnita

Actualitate Companii - Venituri in crestere, dar clienti mai putini pentru Vodafone, la sase luni

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Un asteroid de mari dimensiuni a trecut prin apropierea Pamantului | VIDEO

Scadere puternica pe Wall Street: Dow Jones a pierdut 3.20%, iar Nasdaq 3,88%

Guvern: TVA la proiectele europene va putea fi decontata incepand cu contractele din anul 2012

Experti independenti: Economia Germaniei va creste cu doar 0,9% in 2012

Luigi Snozzi, presedintele juriului la concursul de arhitectura pentru Piata Universitatii: Pentru mine, majoritatea proiectelor au fost, daca nu slabe, oricum in afara adevaratei probleme urbane puse in discutie

Cine e prostanacul acum?

Vreti un business mai puternic? Ganditi-va la un sistem ERP!

Guvernul a extins la aproximativ 80 numarul faptelor inscrise in cazierul fiscal. Vezi care sunt acestea

Business Report: Ce-i lipseste cel mai mult sistemului bancar din Romania; Ce se va intampla cu pretul caselor in 2012; Cum sa economisesti eficient pe timp de criza; Conectarea parcurilor eoliene la sistemul national costa 500 milioane de euro, Transelectrica nu are acesti bani; Cat de mari sunt gaurile negre din economie

Credit Suisse isi sfatuieste clientii americani sa-si angajeze avocati

Jeffrey Franks: Daca eram in locul BNR as mai fi asteptat cateva luni inainte de a reduce dobanda de politica monetara

Grupul de la Frankfurt: Cei opt oameni care decid soarta Europei, scurtcircuitand birocratia UE

Randamentul obligatiunilor italiene a atins cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani

Ce inseamna pentru economie sa reduci deficitul la 1,9-2,5% din PIB? Care sunt reformele prioritare si cati bugetari trebuie pusi pe liber?

AUDIO VIDEO Unde a gresit Traian Basescu cand a criticat Justitia. Ce spun presedintele CSM, Horatiu Dumbrava si Laura Stefan, expert anticoruptie

Jeffrey Franks: Perspectivele economice s-au inrautatit si ne asteptam la o crestere economica de 1,8-2,3% in 2012. Indemnam guvernul sa respecte Legea responsabilitatii si sa nu existe cresteri de pensii si salarii cu sase luni inainte de alegeri

VIDEO Mihai Tanasescu: Administratia fiscala si, in general, toate institutiile de control au rol de japca, fara a spune ceea ce este de indreptat

Bulgaria profita involuntar de criza elena

100 de ani de la inaugurarea sediului istoric CCIB

Silvio Berlusconi nu se va prezenta la eventuale alegeri anticipate

Asteptandu-l pe Barroso.

VIDEO Messi din Italia! " A driblat patru adversari si a inscris cu o rabona perfecta

INCREDIBIL: Ginerele regelui Spaniei, anchetat pentru o frauda de 2 milioane de euro din bani publici

Dupa ce a pierdut batalia pentru Grecia, UE trebuie sa lupte acum pentru Italia

The Guardian: Bancile se retrag pe pietele de origine, amintind de protectionismul din anii "30

Vodafone, venituri de 410,7 mil. euro la 6 luni - vezi cati clienti are compania

ANALIZA: Dupa ce a pierdut batalia pentru Grecia, UE trebuie sa lupte acum pentru Italia

Unde vor putea fi depuse reclamatiile la adresa asiguratorilor dupa restructurarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Editorial Punct critic

Dizidenta mimata

Medicii continua sa critice subfinantarea sistemului de sanatate

Specializat - Aprecieri referitoare la propunerile proiectului de norme privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale

A fost filmat de camerele de supraveghere. Politist acuzat ca a furat dintr-o farmacie.

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Ursus confirma discutiile cu FRF privind contractul de sponsorizare, dupa ce Mircea Sandu a anuntat posibilitatea de a pierde un sponsor important din cauza anchetelor DNA

OTE: Personalul Romtelecom a fost redus cu 1758 de angajati in primele noua luni din 2011/ Noi plecari vor avea loc si in ultimele luni din an

Italia a vandut obligatiuni de 5 miliarde euro, la un randament in crestere

Studiu GfK: Peste jumatate dintre romani reusesc cu greu sa isi acopere cheltuielile obisnuite

Scadere puternica pe Wall Street: Dow Jones a pierdut 3.20%, iar Nasdaq 3,88%

Guvern: TVA la proiectele europene va putea fi decontata incepand cu contractele din anul 2012

Experti independenti: Economia Germaniei va creste cu doar 0,9% in 2012

Luigi Snozzi, presedintele juriului la concursul de arhitectura pentru Piata Universitatii: Pentru mine, majoritatea proiectelor au fost, daca nu slabe, oricum in afara adevaratei probleme urbane puse in discutie

Cine e prostanacul acum?

Vreti un business mai puternic? Ganditi-va la un sistem ERP!

Guvernul a extins la aproximativ 80 numarul faptelor inscrise in cazierul fiscal. Vezi care sunt acestea

Jeffrey Franks: Daca eram in locul BNR as mai fi asteptat cateva luni inainte de a reduce dobanda de politica monetara

Grupul de la Frankfurt: Cei opt oameni care decid soarta Europei, scurtcircuitand birocratia UE

Ce inseamna pentru economie sa reduci deficitul la 1,9-2,5% din PIB? Care sunt reformele prioritare si cati bugetari trebuie pusi pe liber?

Economia mondiala, din nou intr-o zona periculoasa

CE: Franta trebuie sa mearga mai departe pe calea rigorii bugetare

Europa ar putea intra din nou in recesiune

Grecii au retras 5 miliarde de euro din banci in ultima saptamana

Europa risca sa intre intr-o noua recesiune

Consumatorii, deranjati de cantitatea de reclame pe retelele sociale

Afacerile OTE in Romania: Romtelecom scade cu 11,8%, Cosmote trece pe crestere

China si Rusia se opun unor sanctiuni impotriva Iranului

Eveniment - PER a prezentat proiectul de lege privind reducerea evaziunii fiscale

Snagovul, din nou in centrul unui scandal! Jucatorii Farului au fost contactati inainte de meci!

Diriginta Oficiului Postal Bragadiru, cu jalba-n protap la negocieri

Dmitri Medvedev despre criza: Rusia va rezista

Italia: Senatul a votat masurile economice cerute de Uniunea Europeana. Pachetul de masuri va fi discutat sambata si de deputati

Economistii romani comenteaza propunerea presedintelui de a duce la zero deficitul bugetar in 2013

Daniel Daianu: Aducerea la zero a deficitului, fara cresterea absorbtiei la minim 4% ar conduce economia in recesiune

Fondul Proprietatea da in judecata fosta conducere a Hidroelectrica pentru vinderea de energie sub pretul pietei combinatului ArcelorMittal

Cutia de viteze n cinci taxe

OTE: Personalul Romtelecom a fost redus cu 1758 de angajati in primele noua luni din 2011/ Noi plecari vor avea loc si in ultimele luni din an

Italia a vandut obligatiuni de 5 miliarde euro, la un randament in crestere

Studiu GfK: Peste jumatate dintre romani reusesc cu greu sa isi acopere cheltuielile obisnuite

Vreti un business mai puternic? Ganditi-va la un sistem ERP!

Guvernul a extins la aproximativ 80 numarul faptelor inscrise in cazierul fiscal. Vezi care sunt acestea

Jeffrey Franks: Daca eram in locul BNR as mai fi asteptat cateva luni inainte de a reduce dobanda de politica monetara

Ce inseamna pentru economie sa reduci deficitul la 1,9-2,5% din PIB? Care sunt reformele prioritare si cati bugetari trebuie pusi pe liber?

Cine ar putea sanctiona agentiile de rating?

Italia. Ce contine planul de austeritate si cine este Mario Monti

Previziuni UE: Cel mai probabil, somajul nu va scadea in 2012

Bulgaria. Proiectul de buget, retras din dezbaterea parlamentului